Materská škola Obrancov mieru 20, Košice

Kontakt

Materská škola
Obrancov mieru 20
040 01 Košice
t.č.: 055/ 633 22 75
www.obrancovmieru20@gmail.com

Konzultačné hodiny pani riaditeľky:

párny týždeň 10,00 – 11,00 hod., po dohode podľa potreby: kontakt 055/633 22 75, 0907 900 128

Konzultačné hodiny vedúcej školskej jedálne:

každú stredu od 12,00 – 13,00 hod. alebo po dohode podľa potreby.
kontakt: 055/633 22 81, 0907 900 176

Mesačnú cenu za obedy je potrebné sledovať na nástenke pri jedálnom lístku. Sumu je možné vyplatiť šekom (každý si vypisuje sám), alebo bankovým prevodom. Nie je povolené vkladať peniaze priamo na účet v banke (vysoké poplatky za transakciu).
Číslo účtu je 0442485009/5600, v. s.: mesiac, rok, trieda. Obedy je potrebné uhradiť do 5. dňa v mesiaci.

Kontaktný formulár