Materská škola Obrancov mieru 20, Košice

O škole

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ŠKOLE

Zriaďovateľ školy

Materská škola je zriadená orgánom štátnej správy ako preddavková organizácia v pôsobnosti Mesta Košice.

Riaditeľka školy: Mgr. Monika Nagyová

Počet pedagogických zamestnancov školy: 9 kvalifikovaných učiteliek MŠ, z nich 2 s vysokoškolským diplomom, 1 po absolvovaní I. kvalifikačnej skúšky
Počet prevádzkových zamestnancov školy: 3 / 2,5 % úväzok = upratovačky., 0,5 % = hospodárka – kmeňová v MŠ Obrancov mieru 16.

Charakter budovy

Budova MŠ sa nachádza v MČ Košice –Sever. Vlastníkom budovy je Mesto Košice, ktoré je zároveň aj zriaďovateľom. Budova je dvojpodlažná, z časti podpivničená. Na prízemí sa nachádza riaditeľňa, šatňa pre deti, kancelária hospodárky školy, prevádzkové priestory ŠJ. Na prvom poschodí sa nachádzajú dve triedy, prípravovňa kuchyne, miestnosť pre prevádzkových zamestnancov. Na druhom poschodí sa nachádzajú ďalšie dve triedy, prípravovňa kuchyne. Každá trieda sa skladá z dvoch spojených častí: herne a spálne. Počas dňa je časť, kde deti spia využívaná pre výchovno – vzdelávací proces. Ležadlá sa denne rozkladajú a skladajú. Každá trieda má svoj kabinet. Technický stav budovy je takmer dobrý. Interiér ako aj exteriér je priebežne obnovovaný aj z finančných prostriedkov RZ, dotváraný prácami detí a personálom školy.
Prevádzka materskej školy

Materská škola Obrancov mieru 20, Košice je štátnym predškolským zariadením s celodennou prevádzkou od 6.00 hod – 17.00 hod. Jej základnou funkciou je pedagogická funkcia, ktorá spočíva v odbornom pedagogickom pôsobení na dieťa, pomáha mu v procese socializácie v detskej spoločnosti, rodine pri výchove dieťaťa a jeho predškolskom vzdelávaní. Poskytuje deťom bohaté stimulačné prostredie a premyslené pedagogické pôsobenie pre komplexný rozvoj jeho osobnosti.

ŠkVP – ZVEDAVÉ KURIATKA

Zvedavé kuriatka

Motto: Vychovávanie je najväčší a najťažší problém, ktorý je možné človeku uložiť
logo.png
Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania:

Hlavným cieľom predprimárneho vzdelania je dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.
Vlastné ciele materskej školy:

utváranie pozitívnych postojov k svojmu zdraviu i k zdraviu iných a rozvíjanie pozitívnych postojov k ochrane a tvorbe životného prostredia
rozvíjanie elementárnych základov komunikácie v cudzom jazyku
rozvíjanie predmatematického myslenia a predčitateľskej gramotnosti
rozvíjať vyjadrovacie schopnosti detí, bezchybnú výslovnosť, individuálne pristupovať k deťom s poruchami výslovnosti v úzkej spolupráci s logopédom
rozvíjanie elementárnych počítačových zručnosti
celostné rozvíjanie osobnosti dieťaťa a príprava dieťaťa na vstup do ZŠ

Poslanie materskej školy:

Zabezpečovať výchovu a vzdelanie v predškolskom veku, dopĺňať rodinnú výchovu a pripravovať dieťa na vstup do základnej školy. Materská škola ako inštitúcia môže naplniť túžbu dieťaťa po kontakte s rovesníkmi. Zabezpečovať humanizáciu vzdelávania pri rešpektovaní požiadavky poskytnúť rovnaké šance všetkým, rozvíjať schopnosť tvorivého a kritického myslenia a rozvíjať afektívnu oblasť osobnosti. Akceptovanie osobnosti dieťaťa a jej osobnostného rozvoja.
Vlastné zameranie školy:

V každej triede celoročne prebieha zber papiera pod názvom „Môj zelený strom“, s pomocou praktických činnosti – triedenia papiera, uvedomujú dôležitosť pozitívneho postoja k ochrane a tvorbe životného prostredia, a tiež k prehlbovaniu citového prístupu k prírode.

Lego – Dacta – krúžok pod vedením učiteľky s certifikátom je zameraný na využívanie lega nielen ako hračky ale zároveň pomôcky, s pomocou ktorej sa u deti rozvíja fantázia, tvorivosť a kooperácia medzi deťmi.

Práca s počítačom – priblížiť deťom v staršej vekovej skupine prácu s počítačom, s edukačnými programami. Deti si uvedomujú postupnosť a nadväznosť práce. Viesť deti k uvedomeniu si dodržiavania stanovených pri práci s PC. Pracovať v stanovený čas a deň, samostatne kontrolovať tieto údaje prostredníctvom piktogramov na tabuli.

Zameranie školy je postavené na skúsenostiach školy a na jej vybavení. Hudobno-pohybový súbor je pod vedením skúsenej učiteľky, ktorá bola členkom súboru. Pracuje so všetkými deťmi vo svojej vekovej skupine, a podchytáva aj deti z iných tried.

Špecifikum triedy školy spočíva na oboznamovaní deti s anglickým jazykom, a to denným vo všetkých organizačných formách počas pobytu v materskej škole. Deti sú tak pripravené na vstup do ZŠ a nemusia prežívať stresy z niečoho nového. V úzkej spolupráci so ZŠ, učiteľka vie kde má vo svojej práci smerovať. Do oboznamovania sú zapojené všetky deti.

Triedením papiera, do krabíc sa deti učia ochraňovať našu prírodu, vedia že triedením zachránia svoj strom, uvedomia si význam prírody pre spoločnosť, a dávajú príklad aj svojim rodičom, ktorý sa tiež 2× ročne zapoja do zberu papiera, ktorý prebieha na škole.

Lego je v našej škole ponímané skôr ako pomôcka pri výchovno-vzdelávacej činnosti, ktorá napomáha deťom rozširovať svoj poznatkový systém vo všetkým výchovno-vzdelávacích oblastiach. Táto pomôcka a zároveň hračka je využívaná v každej organizačnej forme. Projekt je spracovaný skúsenou učiteľkou, ktorá získala aj certifikát na prácu s touto pomôckou. Výtvory, ba dokonca aj „diela“ sú prezentované na triednych, medzitriednych výstavách pre deti, ale aj pre rodičov, Škola ponúka rodičom zahrať sa spolu s deťmi, v popoludňajších hodinách a tak dať možnosť rodičom, bližšie sa oboznámiť s touto pomôckou.

V dvoch triedach, ktoré sú vybavené počítačmi, sa deti oboznamujú s prácou na počítači. Oboznamovanie prebieha počas hrových činnosti, pričom každé dieťa je vedené k určitému harmonogramu podľa ktorého celý proces prebieha. Na jedno dieťa pripadá pri práci s počítačom 15 minút 1× do týždňa. Pri tejto intenzite sa snažíme zachovať psychohygienu. S počítačom sa majú možnosť oboznámiť aj deti z II. triedy v druhom polroku, tak že navštevujú staršie deti, ktoré majú nad nimi patronát a zasvecujú ich do tajov modernej techniky.

V blízkej budúcnosti by sme chceli zabezpečiť počítače aj do mladšej vekovej skupina to 3 – 4 ročných detí. Svoju ponuku chceme rozšíriť aj na vyhľadávanie speváckych a recitátorských talentov. Zároveň chceme zaviesť na škole krúžok výtvarný, v ktorom by deti prejavili svoju tvorivosť a fantáziu, a ktorý by reprezentoval našu školu na rôznych súťažiach.

V oblasti podpory zdravia a rozvíjaniu športových činnosti, dobudujeme školský areál vyhovujúcim náradím a náčiním, a vhodnou osvetou chceme predchádzať celosvetovému problému, ktorou je obezita a s ňou súvisiace ochorenia. Do tejto osvety zapojíme aj rodičov, ktorým sa chystáme ponúknuť športové popoludnia spolu s deťmi.

Vo výchove a vzdelávaní budeme pokračovať v tvorivo-humanistickej teórie, pričom vzdelanie sa nebude negovať, ale redukovať zbytočné, nepodstatné, nefiktívne učenie. V našej práci bude dominovať demokratický štýl učenia, ktorý je postavený na uznávaní osobnosti dieťaťa, na zapájaní detí do celého procesu, a postavený na spolupráci pri plánovaní, organizovaní prác, a na hodnotení výsledkov. Vybudovať vzťah medzi učiteľom a dieťaťom tak, aby vzťah pomáhal dieťaťu rásť, a v ktorom samotné dieťa dostane priestor na rozvíjanie seba samého, akceptovať dieťa také aké je, porozumieť mu a mať ho rád.

Rodičom ponúkneme deň otvorených dverí, stretnutia pri čaji, čítaní rozprávok, požičiavanie odbornej a detskej literatúry a stretnutia s rôznymi poradenskými inštitúciami.
V materskej škole sa plnia tieto projekty:

Škola podporujúca zdravie – materská škola je do projektu zapojená od roku 2000, a na základe certifikátu o prijatí do národnej siete škôl podporujúcich zdravie v SR je jej členom. Rozpracované úlohy sú súčasťou plánu práce školy. Cieľom projektu je podporovanie zdravého spôsobu života a životného štýlu, k zvýšeniu psychickej a fyzickej pohody. Odbúravaniu stresu zo života, predchádzaniu obezity a k podpore športu. Koordinátorka projektu úzko spolupracuje so ŠJ. Zdravé jedlá sú prezentované na školských akciách formou ochutnávok. Koordinátorka šíri osvetu o zdraví, športe, predchádzaniu obezity, a iným chorobám na nástenke pre rodičov. Úzko spolupracuje s koordinátorkou športových podujatí.

Projekt Sedíme zdravo je zameraný na zdravé a správne sedenie pri stoloch a k prevencií chorôb súvisiacich s ochoreniami chrbtice. Projekt je realizovaný v spolupráci s rodičovským združení a jej finančnou podporou.

Projekt Lego – dacta – každý školský rok ja vypracovaný zodpovednou koordinátorkou, nesie sa v duchu hrou za poznaním, a je daný na tému, ktorá je deťom blízka. Koordinátorka je tiež zodpovedná za prezentáciu prác vo forme výstav a publikovaním na webovej stránke školy, ako aj vo forme fotografii.

Projekt Zachráň svoj strom – prebieha počas celého školského roku, do projektu sú zapojené všetky triedy, a cieľom je propagácia zberu papiera. Na projekte spolupracujú aj rodičia. Získané finančné prostriedky sa využívajú v prospech detí, na zakúpenie pomôcok, hračiek a didaktickej techniky.
Dĺžka dochádzky a formy výchovy a vzdelávania:

niekoľko ročná dochádzka
dochádzka posledný rok pred plnením povinnej školskej dochádzky dieťaťa

Forma výchovy a vzdelania je celodenná, v prípade záujmu zákonných zástupcov dieťaťa je možné poskytnúť aj poldennú formu výchovy a vzdelania.
Vyučovací jazyk:

Vyučovacím jazykom v materskej škole je štátny jazyk Slovenskej republiky.
Organizačné usporiadanie denných činnosti v materskej škole:

hry a hrové činnosti
hry a hrové činnosti
pohybové a relaxačné cvičenia
pobyt vonku
odpočinok
činnosti zabezpečujúce životosprávu / osobná hygiena, stravovanie stolovanie

Učebné osnovy:

Učebné osnovy sú rozpracované na každý mesiac, ktorý je rozdelený na týždne s pomenovaním obsahového celku a s pomenovaním týždenných tem. Každý obsahový celok, obsahuje charakteristiku, stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti, učebné zdroje, metódy a prostriedky hodnotenia detí. Jednotlivé témy na seba pojmovo a vzťahovo nadväzujú, a tak vytvárajú priestor na rozvíjanie poznatkového systému detí. V učebných osnovách sú zastúpené všetky tematické okruhy a výkonové štandardy. Učitelia zodpovedajú za plánovanie tak, aby boli dodržané vývinové osobitosti detí, pričom si stanovujú kompetencie smerujúce k deťom tak, aby sa rozvíjala určitá oblasť.
IX. September – Zvedavé kuriatko

Kuriatko ide do školy
Ty a ja
Domček pre kuriatko
Kuriatko cestuje

X. Čarovná jeseň

Kuriatko objavuje
Jabĺčko pre kuriatko
Kuriatko v záhrade
Kuriatko v lese
Zmoknuté kuriatko

XI. Padá lístie šuchoce

Padá lístie šuchoce
Kuriatko a šarkan
Choré kuriatko
Deň sa začína

XII. Čas Vianočný, čas sviatočný

Snehová vločka
Mikuláš
Čaro Vianoc
Zvoní zvonček

 1. Biela zima

  Biele mesto

  Biela zima

  Spiaca krajina

  Snehová kráľovná

 2. Planéta zem

  Kuriatko na vandrovke

  Karneval

  Deň a noc

  Čarovná ceruzka

 3. Príroda sa zobúdza

  Jar klope na dvere

  Kto pribudol k zvieratkám

  Moja obľúbená kniha

  Tajomstvo vajíčka

 4. Jar v plnej kráse

  Dažďová kvapka

  To som ja

  Čarovný kameň

  Prileteli vtáčky

 5. V krajine zázrakov

  Zázračná krajina

  V ríši hmyzu

  Srdce pre mamu a otca

  Čerešničky, čerešne

 6. Veselé slniečko

  Šťastné deti

  Exotické zvieratka

  Nad vodou a pod vodou

  Veselá škola

Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania:

Predškolské vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v školskom roku, v ktorom do 31. augusta dosiahne šiesty rok veku. Predškolské vzdelávanie môže dieťa ukončiť aj vtedy, ak nedovŕšilo šiesty rok veku, ale podľa vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast môže plniť povinnú školskú dochádzku / predčasne zaškolenie dieťaťa na žiadosť rodičov/.
Vydávanie dokladu o získanom vzdelaní:

Doklad o získanom vzdelaní materská škola vydáva na slávnostnom ukončení školského roku, v spolupráci s rodičovským združením, za účasti rodičov a pozvaných hostí. Ukončenie sa nesie v duchu radosti, hudby a tanca z dielne detí, ktoré ukončujú predprimárne vzdelávanie. Deti dostanú malé spomienkové darčeky a osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelania ako doklad o získanom stupni vzdelania.
Personálne zabezpečenie:

Na škole pracuje spolu 9 učiteliek vrátane riaditeľky školy. Všetky sú kvalifikované, z toho je 7 učiteliek v trvalom pracovnom pomere a 2 učiteľky sú Na škole pracujú prevádzkové zamestnankyne, z toho sú 2 na plný úväzok a 1 na polovičný úväzok. Škola má vlastnú kuchyňu, v ktorej pracuje 5 zamestnankýň vrátane vedúcej školskej jedálne. Naša školská kuchyňa zabezpečuje stravu aj pre iné zariadenie, a pre materskú školu Watsonova.
Materiálno – technické a priestorové podmienky:

Budova materskej školy sa nachádza v MČ Sever. Vlastníkom budovy je Mesto Košice, ktoré je zároveň aj zriaďovateľom. Budova je dvojpodlažná, z časti podpivničená. Na prízemí sa nachádza riaditeľňa, v ktorej je knižnica pre pedagógov. Ďalej sa tu nachádza šatňa deti, kancelária hospodárky, prevádzkové priestory ŠJ. Na prvom poschodí sa nachádzajú dve triedy, prípravovňa kuchyne a miestnosť pre prevádzkových zamestnancov. Na druhom poschodí sú dve triedy a prípravovňa kuchyne. Každá trieda sa skladá z dvoch spojených častí: herne a spálne. Každá trieda ma vlastnú umyváreň a WC. Počas dňa je časť na spanie využívaná na rôzne aktivity. Ležadla sa denne skladajú a rozkladajú, sú vyrobené z kovového materiálu, sú stabilné a dobre tepelne izolované. Hračky na triedach sú prispôsobené vekovému zloženiu triedy, na triedach je dostatok detskej a odbornej literatúry, ktorá sa priebežne dopĺňa. Súčasťou spálne je aj kabinet učebných pomôcok, ktoré sa využívajú pri realizácií výchovno-vzdelávacej procesu. Škola má dostatok výtvarného, pracovného materiálu. Stoličky a stoly sú prispôsobene veku deti, a sú umiestnene v svetlej časti herne. Stolovanie detí sa uskutočňuje v triedach. Nábytok v jednotlivých miestnostiach je usporiadaný tak, aby deti mali dostatok priestoru na hry, pohybové a relaxačné cvičenia a odpočinok. Je vyrobený z ekologického materiálu. Celkové usporiadanie triedy umožňuje deťom dostatok priestoru na jednotlivé činnosti, deti majú prístupnosť k hračkám a pomôckam, je bezpečné, hygienické a estetický usporiadané. Exteriér školy je vybavený s časti dreveným náradím a s časti kovovým, ktorý v blízkej budúcnosti odstrániť a nahradiť ho dreveným, ktorý je z bezpečnostného hľadiska vhodnejší pre deti. Na školskom dvore majú deti priestor na športové, výtvarné, pracovné aktivity. Celý areál je počas pobytu deti uzamknutý, čím je zabezpečená bezpečnosť detí.
Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní:

Prihliadať na fyziologické potreby detí. Vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálno patologickým javom. Viesť evidenciu školských úrazov detí, ku ktorým došlo počas výchovno-vzdelávacieho procesu a pri činnostiach organizovaných školou, pri vzniku školského úrazu vyhotoviť záznam o školskom úraze.

V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí sú zamestnankyne materskej školy povinné zabezpečiť všestrannú starostlivosť o deti počas dňa, nenechať ich bez dozoru a venovať im plnohodnotnú starostlivosť. Budova školy je po ukončení prijímania deti uzamknutá, tak isto je uzamknutá aj bránka počas pobytu na školskom dvore.
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí:

Cieľom hodnotenia bude odlišovať hodnotenie spôsobilosti od hodnotenia správania. Dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali na úspešné a neúspešné.

Diagnostika – zaznamenávať úroveň detských schopností, vedomostí, spôsobilosti. Sledovať úroveň individuálnej komunikácie dieťaťa a komunikácie s inými deťmi. Viesť pre deti portfólia, pozorovací hárok. Pozorovací hárok vyhotoviť na začiatku roka, v priebehu roka a na konci školského roka.

V materskej škole uplatňovať pozorovanie deti pri rôznych činnostiach počas celého dňa, uplatňovať metódu rozhovoru. Hodnotiť výkony detí – výtvarné, konštruktívne. Analyzovať úlohy a produkty – výsledky činnosti. Hodnotiť úroveň dosahovaných kompetencií uvedených v štátnom vzdelávacom programe.
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov:

Hospitácie – zamerané na kontrolu a hodnotenie práce pedagogických zamestnancov vo vzťahu k cieľom. O hospitáciách sú vedené záznamy. Kontrolná činnosť bude vykonávaná aj orientačnými vstupmi do tried. Kontrola triednej a inej zverenej dokumentácie, kontrola zverených úloh podľa plánu práce školy, a dodržiavanie stanovených termínov , s následným vyhodnotením. Vo vzťahu ku všetkým zamestnancov kontrola dodržiavania školského poriadku, dodržiavaniu BOZP, PO, hygieny a interných nariadení riaditeľa.
Požiadavky na vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov:

Ďalšie vzdelávanie je právom a povinnosťou každého pedagogického i odborného zamestnanca. Každý pedagogický i odborný zamestnanec by sa mal odborne vzdelávať a osobnostne rásť. Uvádzanie začínajúcich učiteľov do praxe, v tomto školskom roku 2 učiteľky.

Vzdelávanie realizovať cez projekt Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania. V rámci tohto projektu budú prebiehať nasledujúce aktivity :

vzdelávanie manažmentu a odborných zamestnancov
vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl
edukačný portál
tvorba edukačného portálu
odborné stáže a odborné exkurzie
odborné semináre a odborné konferencie

Motivovanie pedagogických zamestnancov k sebavzdelávaniu, k zdokonaľovaniu učiteľských kompetencií. Priebežným vzdelávaním, ktoré ponúkajú metodické centra. Školenia v oblasti BOZP, PO, dodržiavania hygieny.

Dátum vydania: 31.08.2009

riaditeľka
Mgr. Nagyová Monika

ŠKOLSKÝ PORIADOK

Školský poriadok 2013/2014

Spracovateľ školského poriadku:          Mgr. Monika Nagyová – riaditeľka školy
Dátum vypracovania:  28.08.2013
Číslo vydania:4 / 2013 – 2014
Dátum a prejednanie na ZRPŠ: 09.09.2013
Podpis predsedu rady školy: Bodnárová Beáta
Dátum prerokovania v pedagogickej rade: 30.08.2013
Dátum vydania školského poriadku: 10.09.2013 
      Školský poriadok školy je vypracovaný v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon / a o zmene predpisov a doplnení niektorých zákonov podľa § 153., vyhláške Ministerstva školstva SR č. 306/2008 o materských školách a zákona 596/2004 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, pracovného poriadku pre pedagogických a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení vydaného MŠ SR, pracovného poriadku pre pedagogických a ostatných zamestnancov  škôl a školských zariadení v pôsobnosti Mesta Košice a s prihliadnutím na špecifické podmienky materskej školy.
1. Charakteristika materskej školy.
Zriaďovateľ materskej školy:
Podľa zákona č. 419/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej samosprávy na obce a vyššie územné celky, je zriaďovateľom materskej školy Obrancov mieru 20, mesto Košice, Tr. SNP/A, 040 11 Košice.
Materská škola pracuje podľa vlastného školského vzdelávacieho programu s názvom Zvedavé kuriatka, ktorý vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie.
V školskom vzdelávacom programe sú rozpracované ciele predprimárneho vzdelávania, obsah vzdelávania a organizačné formy predprimárneho vzdelávania s prihliadnutím na podmienky školy.
Materská škola je 4 triedna. Poskytuje deťom celodennú výchovno – vzdelávaciu starostlivosť s možnosťou poldennej starostlivosti, pre deti od dvoch do šesť rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deťom s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.
Materská škola je umiestnená v účelovej budove. Prízemie tvorí vstupná chodba, šatne detí, riaditeľňa, kancelária hospodárky školy a kuchyňa s príslušnými priestormi
Na prvom poschodí sa nachádzajú 2 triedy, šatňa prevádzkových zamestnancov a prípravná kuchyňa. Na druhom poschodí sú taktiež dve triedy, prípravná kuchyňa. I. a II. poschodie je spojené vnútorným schodišťom. Budova má jeden hlavný vchod a pivničné priestory.
     Školský dvor je zatrávnený s dvoma funkčnými pieskoviskami, jednou preliezkou, prechodovým mostíkom, hojdačkami, šmykľavkou, jedným dreveným  autom a vláčikom. Pri vstupnej bráne je kvetinový záhon, ktorý je využívaný pri plnení výchovno – vzdelávacích cieľov.
2. Práva a povinnosti dieťaťa a jeho zákonného zástupcu alebo zástupcu dieťaťa.
      2.1 Práva a povinnosti dieťaťa.
Dieťa má právo na:
 rovnoprávny prístup ku vzdelaniu
 bezplatné vzdelávanie pre 5 ročné deti pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky v MŠ
 vzdelanie v štátnom jazyku v rozsahu stanovenom v školskom zákone
 úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnej a etnickej príslušnosti
 individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav
 poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelaním
 výchovu a vzdelanie v bezpečnom a hygienický vyhovujúcom prostredí
 úctu ku svojej osobe a zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu
 organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny
 na individuálne vzdelávanie za podmienok stanovených školským zákonom podľa § 24
 dieťa so špeciálno výchovno – vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vyhotovenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú
 dieťa so špeciálno výchovno – vzdelávacími potrebami má právo používať pri výchove a vzdelávaní špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky
           Povinnosti dieťaťa:
 dodržiavať školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy školy
 neobmedzovať svojim konaním práva  ostatných osôb zúčastnených sa výchovy a vzdelávania
 konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujucich sa na výchove a vzdelávaní
 chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý škola alebo školské zariadenie využíva na výchovu a vzdelávanie
 rešpektovať pokyny zamestnancov, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými predpismi, vnútornými predpismi školy a s dobrými mravmi
 ctiť ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy
2.1 Práva a povinnosti zákonných zástupcov dieťaťa
Zákonný zástupca dieťaťa má právo na:
 vybrať pre svoje dieťa školu, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa zákona, ktorá zodpovedá jeho schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti, právo na slobodnú voľbu školy
 žiadať, aby v rámci výchovy a vzdelávania v škole sa deťom poskytovali informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona
 oboznámiť sa so školským vzdelávacím programom školy
 byť informovaný o výchovno – vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa
 zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy na edukačných aktivitách určených plánom školy
 vyjadrovať sa k výchovno – vzdelávaciemu programu školy a školským poriadkom školy
 má právo na informovaný súhlas od pedagóga, ktorý mu zároveň poskytuje možnosť nielen sa rozhodnúť, ale aj prevziať spoluzodpovednosť za vykonanie dohodnutého postupu. Pedagogický zamestnanec ako odborník poskytne návrh a zákonný zástupca vyjadrí svoj súhlas, alebo nesúhlas. / Informovaný súhlas je písomný súhlas fyzickej osoby, na základe vlastnoručného podpisu informovanej osoby sa uvedie, že táto osoba bola dôsledne poučená o dôsledkoch jej súhlasu/
 na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa
          Zákonný zástupca dieťaťa je povinný:
 vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole
 dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno – vzdelávacie potreby
 dodržiavať podmienky výchovno – vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určeného školským poriadkom
 informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, o zdravotnom stave dieťaťa a lebo o iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania
 ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, zákonný zástupca dieťaťa je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti sa považuje choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov a mimoriadne udalosti v rodine
 neprítomnosť dieťaťa, ktoré trvá najviac tri po sebe nasledujúce dni ospravedlňuje jeho zákonný zástupca a dokladuje to čestným prehlásením, vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch môže škola vyžadovať lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti
 predložiť lekárske potvrdenie, ak neprítomnosť dieťaťa v škole je z dôvodu ochorenia a trvá viac ako tri po sebe nasledujúce dni
 predložiť lekárske potvrdenie škole, ak je dieťa zo školy vylúčené na základe príznakov ochorenia, ktoré sa zistili u dieťaťa počas pobytu v škole / pedagogický zamestnanec vydá písomnú informáciu pre ošetrujúceho lekára – rodič po vyjadrení lekára vráti potvrdenie triednym učiteľkám /
 nahradiť škodu, ktorú dieťa úmyselne zavinilo
 prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
3. Prevádzka materskej školy.
Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 06.00 – do 17.00 hodiny. Po 17. 00 hodine sa nesmie nikto nachádzať na pracovisku. Po tomto čase sa je možné byť na pracovisku iba v odôvodnených prípadoch a so súhlasom zriaďovateľa školy, inak sa musí vyhotoviť zápis prečo sa MŠ neuzamkla o 17.00 hodine.
Riaditeľka školy:                                           Monika Nagyová, Mgr.
Poverená zástupkyňa riaditeľky školy:         Beáta Bodnárová
Hospodárka školy:                                        Lívia Lehocká
Vedúca školskej jedálne:                              Magda Ficeriová
Konzultačné hodiny riaditeľka školy: každú stredu – párny týždeň od 12.00 – do 13.00 hod., alebo podľa potreby a po vzájomnej dohode so zákonnými zástupcami dieťaťa.
Kontakt:633 22 75,0907 900 128
Konzultačné hodiny vedúcej ŠJ: každú stredu od 12.00 – do 13.30 hod., alebo podľa potreby po vzájomnej dohode.
Kontakt:055/633 22 81,0907 900 176
Prevádzka materskej školy bola prerokovaná s rodičmi na plenárnom zasadnutí Združenia rodičov.
Obmedzenie alebo prerušenie prevádzky školy:
V čase letných prázdnin je prevádzka školy prerušená z hygienických dôvodov najmenej na 3 týždne. Harmonogram prerušenia prevádzky na celý školský rok vydáva zriaďovateľ školy Mesto Košice. V tomto období podľa vypracovaného harmonogramu riaditeľkou školy, vykonávajú prevádzkoví zamestnanci upratovanie, dezinfekciu priestorov a dezinfekciu hračiek. Pedagogickí zamestnanci a ostatní zamestnanci čerpajú dovolenky podľa vypracovaného harmonogramu.
      Prerušenie prevádzky oznámi riaditeľka školy 2 mesiace vopred. V čase prerušenia prevádzky môžu deti navštevovať náhradnú materskú školu. Prerušenie prevádzky vo všetkých triedach materskej školy počas školského roka / vianočné, jarné prázdniny / sa uskutoční tiež na základe pokynov zriaďovateľa školy. Rodičia  budú informovaní o tejto skutočnosti formou oznamu na centrálnej nástenke. Prevádzka materskej školy môže byť prerušená aj zo závažných dôvodov, ktoré ohrozujú zdravie zverených detí, alebo z dôvodov, ktoré môžu spôsobiť závažné škody na majetku.
Úsporný chod materskej školy:
     Z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov v prípade nízkej dochádzky detí do materskej školy, z dôvodu zvýšenej chorobnosti, krátkodobejších prázdnin, môže riaditeľka rozhodnúť o spájaní tried.
Pri spájaní tried sa zabezpečí plynulý chod a kvalitný výchovno – vzdelávací proces. Nadbytok zamestnancov sa bude riešiť pridelením náhradného voľna, alebo pridelením dovolenky.
4. Podmienky prijatia a dochádzky do materskej školy.
4.1 Zápis do materskej školy.
      Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma dieťa od 3 rokov do 6 rokov. Výnimočne sa môžu prijímať deti od 2 rokov veku, ak sú na škole vytvorené vhodné materiálne a personálne podmienky. Uprednostnené sú deti, ktoré dovŕšili 5. rok veku a deti s odloženou školskou dochádzkou.
Riaditeľ materskej školy po dohode so zriaďovateľom školy zverejní na budove školy, alebo inom verejne prístupnom mieste termín podávania žiadosti na nasledujúci školský rok. termín podávania žiadosti je spravidla od 15. februára do 15. marca.
Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi školy spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast v čase stanovenom riaditeľkou školy. Žiadosť  podaná bez potvrdenia o zdravotnom stave nie je kompletná a nebude akceptovaná.  Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Tieto deti sa prijímajú na školu ak sú pre nich na škole vytvorené vhodné materiálne a personálne podmienky. Prijatiu zdravého, alebo postihnutého dieťaťa môže predchádzať adaptačný pobyt dieťaťa po dohode s riaditeľkou školy. O forme pobytu sa  rozhodne s prihliadnutím na individuálne osobitosti dieťaťa. V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravého vývinu môže riaditeľ MŠ po prerokovaní s rodičom, alebo na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej na dohodnutý čas, alebo o ukončení tejto dochádzky.
V prípade, že zákonný zástupca dieťaťa zámerne neuvedie v žiadosti skutočnosti o zdravotnom stave dieťaťa a o jeho ochoreniach, považuje sa to za závažné porušenie školského poriadku, ktoré môže viesť k vydaniu rozhodnutia o prerušení dochádzky do materskej školy na dobu, pokiaľ rodič nepredloží všetky lekárske vyjadrenia a iné doklady, z ktorých je možné získať dostatok in formácií a na základe toho sa rozhodne o ďalšom postupe. V prípade, že počas dochádzky dieťaťa nastanú zdravotné alebo výchovno – vzdelávacie problémy, riaditeľ alebo triedny  učiteľ vyzve rodičov k predloženiu vyjadrení od špecialistov / detský psychológ, špeciálny pedagóg, psychiater, neurológ a pod. /. Ak rodič po dodržaní pokynov nebude spolupracovať s riaditeľkou ani pedagogickými zamestnancami, považuje sa to za porušenie školského poriadku a po písomnom upozornení môže byť dieťaťu predčasne ukončená dochádzka do MŠ.
Rozhodnutie o odložení povinnej školskej dochádzky predloží rodič riaditeľke školy spravidla do 30. apríla a k tomu dokladuje aj rozhodnutie riaditeľa  ZŠ o neprijatí  do ZŠ. Pokiaľ rodič do tohto termínu rozhodnutie neobdržal od riaditeľa ZŠ, upozorní riaditeľka MŠ na túto skutočnosť zákonného zástupcu dieťaťa, s tým aby si rezervoval miesto v MŠ.
Deti do jednotlivých tried zaraďuje na začiatku školského roka riaditeľka školy, spravidla podľa veku, tiež na základe osobitosti a vyspelosti dieťaťa a podľa kapacity jednotlivých tried. Počas roka môže riaditeľka školy preradiť deti z jednej triedy do druhej, ak to kapacita jednotlivých tried dovoľuje. Rodičovi  v takomto prípade oznámi dôvod a termín preradenia riaditeľka osobne. Zadeľovanie a preraďovanie detí do tried je v právomoci riaditeľa školy a jej rozhodnutie je konečné. Rozhodnutie p preradení sa písomne nevyhotovuje, zmena sa zaznačí v dokumentácií príslušných tried.
4.2 Dochádzka dieťaťa do materskej školy
Rodič privádza dieťa do materskej školy do 08.00 hod. a prevziať dieťa je možné po 15.00 hodine. Vyberať deti sa môžu aj v čase od 11.45 – 12.00 s tým, že na túto skutočnosť rodič upozorní triednu učiteľku.
Prípadnú neprítomnosť dieťaťa v MŠ je rodič povinný ohlásiť deň vopred, alebo najneskôr do 08.00 hodiny na telefónom čísle 633 22 75. Ak rodič nenahlási neprítomnosť dieťaťa podľa týchto pokynov, platí plnú výšku stravnej jednotky v tento deň. Dochádzku je potrebné dodržiavať tak, ako je uvedené vyššie, nakoľko iný spôsob dochádzania vážne narúša chod materskej školy, a to  z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia iných osôb v budove školy. Spôsob stravovania dohodne rodič s riaditeľkou školy a vedúcou ŠJ.
Prevzatie dieťaťa do materskej školy môže pedagogický zamestnanec odmietnuť ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do MŠ. Ak dieťa prejaví známky ochorenia počas dňa, pedagogický zamestnanec je povinný izolovať dieťa od ostatných deti, poskytnúť mu prvú pomoc a okamžite vyrozumieť zákonného zástupcu. Pedagogickí zamestnali nesmú podávať deťom lieky, preto rodič po upovedomení zo strany školy je povinný prísť si neodkladne pre dieťa. Pedagogickí zamestnanci nesmú brať od rodičov žiadne lieky a podávať ich deťom.
Neprítomnosť dieťaťa v materskej škole je potrebné ohlásiť najneskôr do 14 pracovných dní od začiatku neprítomnosti, zároveň je potrebné oznámiť dĺžku a dôvod neprítomnosti. Ak je neprítomnosť dieťaťa dlhšia ako 30 po sebe nasledujúcich dni, rodič je povinný predložiť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa ak jeho neprítomnosť bola spôsobená zdravotnými problémami. Ak dieťa bolo neprítomné z iných dôvod, rodič predkladá materskej škole vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré nesmie byť staršie ako jeden deň. V prípade neprítomnosti dieťa v MŠ dlhšej ako 30 po sebe nasledujúcich dní, rodič požiada riaditeľku materskej školy o prerušenie dochádzky do MŠ. Riaditeľka MŠ na základe tejto žiadosti vydá rozhodnutie o prerušení dochádzky. Ak rodič do 15 pracovných dní neoznámi riaditeľke školy dôvod neprítomnosti dieťaťa, alebo závažným spôsobom poruší školský poriadok školy, riaditeľ môže po predchádzajúcom upozornení rodiča rozhodnúť o ukončení dochádzky. Ak rodič neprivádza dieťa do materskej školy do 08.00 hodiny a preberá ho po 17.00 hodine, riaditeľka školy upozorní zákonného zástupca na porušenie školského poriadku 2× ústne, s tým že rodič podpíše upozornenie. Tretie upozornenie bude zo strany riaditeľky písomné s tým, že po treťom upozornení môže byť vydané rozhodnutie o ukončení dochádzky do MŠ. / Porušením školského poriadku je aj neustály neskorý príchod do materskej školy, a vyberanie po 17.00 hodine/.
4.3 Dôvody pre neprijatie dieťaťa do materskej školy ako prevencia ochrany zdravia ostatných detí.
 zvýšená telesná teplota
 dráždivý kašeľ
 herpes na perách, afty v ústnej dutine
 zápal očných spojiviek
 užívanie  antibiotík
 pedikulóza – voš vlasová
 črevné ťažkosti
 infekčné a prenosné choroby
 hustý zelený výtok z nosa
 vyrážka na tele
 zlomenina
Ak tieto skutočnosti zistí pedagogický zamestnanec v priebehu dňa, vydá rodičovi rozhodnutie o vylúčení dieťaťa z materskej školy, s ktorým pôjde za lekárom pre deti a dorast. Dieťa sa do kolektívu príjme opätovne na základe lekárskeho vyjadrenia na tom istom rozhodnutí.
Pri zistení pedikulózy je učiteľ povinný oznámiť túto skutočnosť riaditeľovi školy a zákonnému zástupcovi dieťaťa. Dieťa sa do príchodu zákonného zástupcu izoluje od ostatných detí. Zákonný zástupca je povinný navštíviť pediatra, a na základe jeho pokynov dieťa odvšivavý. Ostatní rodičia budú o výskyte pedikulózy na škole informovaný formou písomnej informácie na centrálnej nástenke s oznamami. Riaditeľka školy spolu s učiteľkami požiada rodičov, aby kontrolovali deťom vlasy, pričom aj pedagogickí zamestnanci vykonávajú priebežnú kontrolu a kontrolu vlasovej časti hlavy vždy v pondelok.. Opätovný nástup do školy je možný iba po predložení lekárskeho potvrdenia.
V prípade ochorenia dieťaťa rodič oznámi škole predpokladaný čas neprítomnosti dieťaťa a jeho dôvod. Pri neprítomnosti dlhšej ako 3 dni zo zdravotných dôvodov sa predkladá lekárske potvrdenie, toto potvrdenie nesmie byť staršie ako 1 deň.
4.3 Úhrada príspevkov za dochádzku
Vzdelávanie v materskej škole sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu.
     Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou najviac 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu. Tento príspevok sa uhrádza do 15. dňa príslušného mesiaca.
V zmysle všeobecného záväzného nariadenia mesta Košice č. 103/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých  zriaďovateľom je mesto Košice, prijaté uznesením mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 546/2008 ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 790/2009, uznesením mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 10065/2010, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 57/2011 a uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 120/2011 sa mení a dopĺňa nasledovné:

od povinného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole je oslobodený zákonný zástupca dieťaťa ak:
 má dieťa jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
 ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov v hmotnej núdzi
 ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu
      V zmysle § ods. 7 Zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní sa príspevok v materskej škole neuhrádza za dieťa
 ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
 ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov v hmotnej núdzi
 ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu
Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa
 Ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby, alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom
 Ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin, alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom, alebo inými závažnými dôvodmi. V týchto prípadoch sa uhrádza pomerná časť určeného príspevku. Príspevok sa v plnej výške uhrádza počas letných prázdnin
Okrem tohto príspevku je zákonný zástupca povinný uhradiť príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, pokiaľ sa dieťa v materskej škole stravuje.
V zmysle všeobecného záväzného nariadenia mesta Košice č. 103/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice, prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni na jedno dieťa sumou 1,19 € na jeden deň. V tejto sume je zahrnutá desiata 0,28 €– obed 0,68 € – olovrant 0,23 €.
Tento príspevok sa uhrádza do 5. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. V prípade, že zákonný zástupca neuhradí uvedené príspevky v stanovenom termíne, riaditeľka školy môže po predchádzajúcom písomnom upozornení rodiča prerušiť dochádzku dieťaťa do MŠ na dobu pokiaľ rodič nedokladuje svoje podlžnosti. Ak ani po opakovanom písomnom upozornení zo strany riaditeľky nedôjde k náprave, môže byť zákonnému zástupcovi dieťaťa vydané rozhodnutie o predčasnom ukončení dochádzky.
5. Vnútorná organizácia.
Materská škola sa člení na triedy. Do triedy sa zaradujú deti rovnakého veku alebo deti rozdielneho veku s najvyšším počtom podľa § 28 ods. 10 zákona NR SR č. 245/2008 nasledovne:
 20 deti 3 – 4 ročných
 21 deti 4 – 5 ročných
 21 deti 3 – 6 ročných
 22 deti 5 – 6 ročných
Ak sa do triedy príjme dieťa mladšie ako trojročné, zníži sa najvyšší počet deti v triede o jedno dieťa podľa § 28 ods. 11 zákona.
Do samostatnej triedy s deťmi mladšími ako tri roky sa zaraduje najmenej  päť deti a najviac desať deti. Ak je v triede s deťmi mladšími ako tri roky viac ako desať dvojročných deti, ich výchovu a vzdelávanie zabezpečujú striedavo traja pedagogickí zamestnanci.
V odôvodnených prípadoch môže riaditeľka školy so súhlasom zriaďovateľa, štátnej školskej inšpekcie a s dodržaním všetkých platných právnych predpisov a nariadení navýšiť počet detí. 
Organizácia tried a vekové zloženie detí.

 1. poschodie I. trieda 2 – 3 ročné deti

  II. trieda 3 – 4 ročné deti

 2. poschodie III. trieda 3 – 6 ročné deti

  IV. trieda 5 – 6 ročné deti

V každej triede je riaditeľkou školy určená triedna učiteľka, ktorá zodpovedá za úplnosť a správnosť pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie.
So zákonnými zástupcami dieťaťa spolupracujú obidve učiteľky pracujúce v triede, ktoré zároveň poskytujú pedagogické poradenstvo a vo vzájomnej spolupráci utvárajú podmienky pre plynulý výchovný – vzdelávací proces.
Denný poriadok v materskej škole
Deti sa schádzajú v II. triede od 06.00 – do 07.00 hod.
Deti sa popoludní schádzajú v II. triede od 16.20 – do 17.00 hod.
Prevádzka v I. triede je od 07.00 – do 16.00 hodiny.
Počas schádzania deti sa vykonávajú aktivity, ktoré sú bližšie určené v dennom režime .
Na prvom poschodí: I. trieda 2 –  ročné deti a II. trieda 3 – 4 ročné deti 
Na druhom poschodí: III. trieda 3 – 6 ročné deti a IV. trieda 5 – 6 ročné deti 
Prevádzka:

 1. trieda 07.00 – 16.00
 2. trieda 06.00 – 17.00
 3. trieda 07.00 – 16.20
 4. trieda 07.00 – 16.20

Rozdelenie učiteliek do tried:
trieda triedna učiteľka učiteľky

 1. trieda Silvia Kövérová, Nadia Juhásová, Mgr. Monika Nagyová
 2. trieda Mgr. Lucia Bučková, Andrea Vincová
 3. trieda Beáta Bodnárová, Eva Krompaszká
 4. trieda Ľubomíra Ondríšková, Andrea Jadrníčková

Organizačná štruktúra dňa

I. trieda
06.00 – 07.00 schádzanie deti v II. triede, hry a hrové, činnosti, edukačná aktivita
07.00 – 08.45 hry a hrové činnosti, edukačná aktivita, pohybové a relaxačné cvičenia
08.45 – 09.00 osobná hygiena, činnosti zabezpečujúce životosprávu – stolovanie, stravovanie – desiata, edukačná aktivita
09.00 – 11.10 hry a hrové činnosti, edukačná aktivita, pohybové a relaxačné cvičenia, pobyt vonku
11.10 – 12.00 osobná hygiena, činnosti zabezpečujúce životosprávu – stolovanie, stravovanie – obed, edukačná aktivita
12.00 – 14.20 osobná hygiena, odpočinok, edukačná aktivita, pohybové a relaxačné cvičenia
14.20 – 14.35 činnosti zabezpečujúce životosprávu – stolovanie, stravovanie – olovrant, osobná hygiena, edukačná aktivita
14.35 – 16.00 hry a hrové činnosti, edukačná aktivita, pohybové a relaxačné cvičenia, pobyt vonku – v letnom období, osobná hygiena
16.00– 17.00 hry a hrové činnosti, edukačná aktivita, deti sú sústredené v II. triede
II. trieda
06.00 – 07.00 schádzanie deti v II. triede, hry a hrové, činnosti, edukačná aktivita
07.00 – 08.45 hry a hrové činnosti, edukačná aktivita, pohybové a relaxačné cvičenia
08.45 – 09.00 osobná hygiena, činnosti zabezpečujúce životosprávu – stolovanie, stravovanie – desiata, edukačná aktivita
09.00 – 11.10 hry a hrové činnosti, edukačná aktivita, pohybové a relaxačné cvičenia, pobyt vonku
11.10 – 12.00 osobná hygiena, činnosti zabezpečujúce životosprávu – stolovanie, stravovanie – obed, edukačná aktivita
12.00 – 14.20 osobná hygiena, odpočinok, edukačná aktivita, pohybové a relaxačné cvičenia
14.20 – 14.35 činnosti zabezpečujúce životosprávu – stolovanie, stravovanie – olovrant, osobná hygiena, edukačná aktivita
14.35 . 16.20 hry a hrové činnosti, edukačná aktivita, pohybové a relaxačné cvičenia, pobyt vonku – v letnom období, osobná hygiena
16.20 – 17.00 hry a hrové činnosti, edukačná aktivita, deti sú sústredené v II. triede
Organizačná štruktúra dňa
III. a IV. trieda
06.00 – 07.00 schádzanie deti v II. triede, hry a hrové, činnosti, edukačná aktivita
07.00 – 08.50 hry a hrové činnosti, edukačná aktivita, pohybové a relaxačné cvičenia
08.50 – 09.10 osobná hygiena, činnosti zabezpečujúce životosprávu – stolovanie, stravovanie – desiata, edukačná aktivita
09.10 – 11.30 hry a hrové činnosti, edukačná aktivita, pohybové a relaxačné cvičenia, pobyt vonku
11.30 – 12.15 osobná hygiena, činnosti zabezpečujúce životosprávu – stolovanie, stravovanie – obed, edukačná aktivita
12.15 – 14.15 osobná hygiena, odpočinok, edukačná aktivita, pohybové a relaxačné cvičenia
14.15 – 14.30 činnosti zabezpečujúce životosprávu – stolovanie, stravovanie – olovrant, osobná hygiena, edukačná aktivita
14.30 – 16.20 hry a hrové činnosti, edukačná aktivita, pohybové a relaxačné cvičenia, pobyt vonku – v letnom období, osobná hygiena
16.20 – 17.00 hry a hrové činnosti, edukačná aktivita, deti sú sústredené v II. triede
Preberanie detí.
Dieťa od zákonných zástupcov preberá učiteľka, ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia až po odovzdanie zákonnému zástupcovi, prípadne zákonným zástupcom splnomocnená osoba, na základe písomného splnomocnenia. Na prevzatie dieťaťa z materskej školy môže zákonný zástupca dieťaťa písomne splnomocniť aj svoje staršie dieťa, ktoré má viac ako 10 rokov, alebo inú osobu, ktorá je pedagogickým zamestnanom známa. Tieto osoby na základe písomného splnomocnenia sú plné zodpovedné za dieťa po prevzatí z materskej školy. Splnomocnenia sa evidujú v II. triede, a každá učiteľka má vedomosť o tom, kto môže dieťa vyberať z materskej školy. Ak rodič telefonický oznámi škole, že pre dieťa príde iná osoba, než je splnomocnená, musí oznámiť meno osoby, ktorá dieťa preberie a učiteľka je povinná legitimovať poverenú osobu, čím si overí zhodu s nahlásenými údajmi od zákonného zástupcu. Pre dieťa je potrebné prísť o 15 minút skôr, aby si rodič mohol dieťa  prezliecť a pripraviť na odchod domov tak, aby sa  budova MŠ uzamkla o 17.00. hodine.
Ak rodič preberá dieťa zo školského dvora je potrebné, aby následne opustil s dieťaťom školský dvor, z hľadiská bezpečnosti  a iných dôvodov. Je potrebne si rozmyslieť príchod pre dieťa, pretože ak dieťa nechce ísť ešte domov nie je možne ho ponechať v škole a prísť pre neho neskôr. Pri preberaní detí zo školského dvora je potrebné aby rodič oznámil odchod dieťaťa službukonajúcej učiteľke a viedol dieťa k pozdravu.
V prípade že zákonní zástupcovia majú súdnym príkazom, prípadne predbežným opatrením obmedzené preberanie deti, je potrebné  to písomne / fotokópia úradného rozhodnutia / informovať riaditeľku školy.
Ošetrenie neprevzatia dieťaťa do MŠ po ukončení prevádzky:
Službu konajúca učiteľka vykoná tieto kroky:
 telefonický kontaktuje zákonných zástupcov
 ak kontakt nie je možný ide s dieťaťom domov
 ak sú rodičia neprítomní, vráti sa do MŠ a vyhotoví záznam do ranného filtra, zavolá na políciu a oznámi túto skutočnosť, ako aj svoju adresu
 zoberie dieťa domov, na dvere vyvesí oznam o tom, aby rodičia kontaktovali príslušný útvar polície, kde získajú ďalšie informácie
O tejto skutočnosti sa vyhotoví písomný záznam, ktorý zákonný zástupca podpíše a bude upozornený na to, že porušil Školský poriadok a pri opätovnom porušovaní poriadku môže byť dieťaťu ukončená dochádzka do materskej školy.
Rodičia dávajú materskej škole k dispozícií svoje osobné telefónne čísla, a iné údaje, ktoré sú využívané len v prípadoch náhleho ochorenia dieťa, alebo v prípade nevyzdvihnutia dieťaťa z MŠ.
Tieto údaje sa využívajú v súlade so zákonom 428/2004 Z. z o ochrane osobných údajov. Každá zamestnankyňa školy podpisuje s riaditeľkou školy dohodu o ochrane osobných údajov a o mlčanlivosti.
Organizácia v šatni
Do šatní majú prístup zákonní zástupcovia dieťaťa. Pri prezliekaní a odkladaní veci do skriniek vedú rodičia v spolupráci s učiteľkami deti k samostatnosti a poriadkumilovnosti. Neponechávať v skrinkách cukríky, žuvačky, sladkosti, lieky a iné predmety ktorými by mohli deti ublížiť sebe, alebo iným deťom. Viesť deti k tomu aby si do skriniek neukladali trávu, kvety, kamene a k tomu aby nebúchali dvierkami, nestavali na skrinky  čím predídeme poškodzovaniu majetku. Za poriadok v skrinkách a vlastné hračky zodpovedá zákonný zástupca. Za estetickú úpravu šatne zodpovedajú pedagogické zamestnankyne, za hygienu a uzamknutie hlavného chodu určený prevádzkový zamestnanec.
Vchod do budovy sa uzamyká o 08.00 hodine. Rodič je povinný priviesť dieťa do 08.00 hodiny, nakoľko neskorým príchodom sa narušuje plynulý chod školy, organizácia prác a bezpečnosť iných osôb.
Organizácia v umyvárni
Všetky triedy majú samostatnú umyváreň. Každé dieťa má vlastný hrebeň, uterák, ktoré sú zavesené na značke pridelenej dieťaťu a pri značke je aj meno. Za pravidelné čistenie a dezinfekciu hrebeňov, za suchú podlahu a hygienu umyvárne zodpovedá určený prevádzkový zamestnanec. Za celkovú organizáciu pobytu detí v umyvárni, uzatvorenie vody, spláchnutie WC a dodržiavanie príslušných hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedá pedagogický zamestnanec.
Organizácia v jedálni
Strava sa podáva 3× denne v pevne stanovenom čase.
Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stravovania zodpovedá vedúca školskej jedálne. Vedúca ŠJ zabezpečuje zisťovanie počtu stravníkov a pitný režim.
Stravu deťom podávajú zodpovedné zamestnankyne školskej jedálne, chystajú deťom prestieranie k desiate, olovrantu, naberajú polievku, tak aby bola nabratá pred príchodom deti k stolom a nevzniklo nebezpečenstvo úrazu oparením. 
Rodičia, ktorí na základe súhlasu zriaďovateľa donášajú svojim deťom stravu do školy, zodpovedajú za kvalitu jedla. Jedlo musí byť uzatvorené v prepravných nádobách, ktoré musia byť označené menom dieťaťa. Rodič pri príchode do školy odovzdá donesenú stravu zamestnancovi v školskej jedálni, ktorý ju uskladní v priestoroch na to určených, a následne ho podá dieťaťu v určený čas. Ohrev stravy zabezpečí zodpovedná zamestnankyňa za výdaj stravy. K noseniu stravy je potrebné, aby si rodič zaviedol zošit kde ráno pri odovzdávaní stravy kuchárka preberie a skontroluje stravu a podpíše sa. Prepravné nádoby na stravu kuchárka neumýva.
 Za organizáciu a výchovný proces zodpovedá riaditeľka a učiteľky.
 Učiteľky vedú deti k osvojovaniu si základných návykov kultúrneho stolovania a v maximálnej miere pri tom uplatňujú individuálny prístup k deťom. Deti sa nenútia k jedlu násilnou formou, ale vhodnou motiváciou. Počas stolovania sa deti usmerňujú a podľa pokynov rodiča dokrmujú. Deti v I. triede používajú pri stolovaní lyžicu, v II. triede používajú lyžicu a vidličku. Deti v III. a IV. triede používajú od začiatku školského roku kompletný príbor, preto je žiaduce aby k tomuto návyku boli vedené aj v domácom prostredí.
Pobyt deti na školskom dvore.
Pobyt vonku obsahuje pohybové aktivity detí, vychádzky, edukačné aktivity a hry a hrové činnosti.
 V záujme psychomotorického a psychosomatického rozvoja dieťaťa sa pobyt vonku realizuje každý deň. Výnimkou sú nepriaznivé klimatické podmienky ako sú: silný nárazový vietor, silný mráz a dážď / nie mrholenie /. Pobyt vonku sa môže uskutočniť do – 10 stupňov Celzia. V jarných, letných mesiacoch sa pobyt vonku upravuje vzhľadom na intenzitu slnečného žiarenia a zaraďuje sa 2× do dňa – dopoludnia a popoludní.
Počas pobytu vonku je pedagogický zamestnanec povinný zabezpečovať deťom plnohodnotnú, organizovanú činnosť, venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia v zmysle príslušných všeobecne záväzných predpisov a pokynov riaditeľa školy.
Prevádzkoví zamestnanci pred začiatkom pobytu na ŠD skontrolujú bezpečnosť prostredia. Pred nástupom detí na pobyt vonku, učiteľka, ktorá je prvá na školskom dvore uzamkne prístupovú bránu a po ukončení pobytu posledná odchádzajúca učiteľka odomkne prístupovú bránu.
Vychádzka sa zabezpečuje v zmysle vyhlášky 306/2008 Z. z § 7 o materskej škole nasledovne
 na 1 učiteľku – 21 detí od 4 – 5 rokov
 na 1 učiteľku – 22 detí starších ako 5 rokov
Pri vyššom počte detí ako je uvedené, alebo pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľ zabezpečí ďalšieho zamestnanca materskej školy, ktorý pod vedením učiteľky dbá na bezpečnosť detí.
S triedou s mladšími deťmi ako 4 roky sa uskutočňuje vychádzka za prítomnosti 2 i viacerých zamestnancov. S 2 – 3 ročnými deťmi sa vychádzky neorganizujú, a s deťmi 3 – 4 ročnými iba v rámci školského vzdelávacieho programu. 
Organizácia odpočinku.
Popoludňajší odpočinok sa realizuje v pevne stanovenom čase podľa denného režimu dňa v jednotlivých triedach. AK dieťa nie je naučené spať, je potrebné aby odpočíval na ležadle.
Počas popoludňajšieho oddychu v spálni učiteľka dbá na primerané oblečenie detí. Zabezpečí pravidelné vetranie spálne, tak aby neohrozovalo bezpečnosť a zdravie detí. Od odpočívajucich detí neodchádza, individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťuje potrebu  spánku. 
Organizácia iných aktivít.
Predplavecký výcvik a iné aktivity sa uskutočňujú na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu. 
Pri realizácii predplaveckého výcviku je na jedného pedagogického zamestnanca najviac 8 detí. Na lyžiarsky výcvik najviac 10 detí na jedného pedagogického zamestnanca a pri saunovaní najviac 10 detí.
Ak škola organizuje školu v prírode počet detí je podľa osobitného predpisu.
Na výletoch a exkurziách riaditeľka zabezpečuje dozor dvoch pedagogických zamestnancov a jednej poverenej plnoletej osoby s počtom detí podľa § 28 ods. 10 zákona.
Výlety a exkurzie sa konajú na základe plánu práce školy najviac na jeden deň s prihliadnutím na bezpečnostné, hygienické a fyziologické potreby detí a so zabezpečením teplého obeda pre deti. Pred uskutočnením týchto aktivít riaditeľom školy poverený pedagogický zamestnanec organizačne zabezpečí prípravu a priebeh aktivít vrátane poučenia zúčastnených osôb a detí o bezpečnosti a ochrane zdravia. O tejto skutočnosti sa vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia všetky zúčastnené osoby podpisom. Na výlet, exkurziu s deťmi predškolského veku možno použiť aj verejnú hromadnú dopravu.
Starostlivosť o zdravie, bezpečnosť a hygienu detí.
V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí zamestnankyne materskej školy sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä  § 7 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 o materskej škole, § 132 až 135 a § 170 až 175 Zákonníka práce, zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, § 422 Občianskeho zákonníka, zákonom NR SR č. 576/2004 Z. z o zdravotnej starostlivosti, zákonom NR SR 126/20006 Z. z o verejnom zdravotníctve, pracovným poriadkom a internými pokynmi riaditeľky materskej školy.
Zamestnanci sú povinní:
 zabezpečiť všestrannú starostlivosť o deti počas dňa, nenechávať deti bez dozoru ani počas spánku
 vyhýbať sa vychádzkam do neznámeho terénu, na vychádzku brať brašňu prvej pomoci
 prihliadať na základne fyziologické potreby dieťaťa
 vytvárať podmienky na zdravý vývin detí
 viesť evidenciu školských úrazov detí, ku ktorým došlo počas výchovno – vzdelávacieho procesu a pri činnostiach organizovaných školou a pri vzniku školského úrazu vyhotoviť záznam o úraze
 dodržiavať hygienické predpisy v priestoroch školy, chrániť zdravie detí a to v rozsahu určenej náplne / aj prevádzkové zamestnankyne /
 v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sú učitelia povinní zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálno – patologickými javmi, pred psychickým týraním a pred ohrozovaním mravného vývinu. Zistené skutočnosti bezodkladne riešiť v spolupráci s vedením školy a CPPP a P, kontaktovať príslušný odbor sociálnych vecí, pediatra a príslušné oddelenie policajného zboru
 zabezpečiť dohľad nad dieťaťom v prípade ochorenia, izolovať ho od ostatných detí a bez meškania vyrozumieť zákonného zástupcu
 v prípade úrazu zabezpečiť prvú pomoc, urýchlene informovať rodiča. Informáciu o úraze zákonnému zástupcovi podáva zamestnanec pri ktorom sa úraz stal. Zabezpečiť evidenciu úrazu a zapísať aj vyjadrenie lekára.
 dodržiavať zákon o ochrane fajčiarov 377/2004, v priestoroch školy je prísny zákaz fajčenia, používania alkoholu a psychotropných látok
 odovzdať dieťa zákonnému zástupcovi, alebo splnomocnenej osobe
 uskladňovať nebezpečné predmety a čistiace prostriedky z dosahu deti
6. Ochrana spoločného majetku a osobných údajov.
Budova školy je zaistená bezpečnostnou signalizáciou. Kľuč od budovy vlastní každý zamestnanec okrem zamestnancov školskej jedálne a to z dôvodu ochrany majetku počas prevádzky, čím každý zamestnanec zodpovedá za uzamkýnanie počas pracovnej doby. Kľúče sú vydávané na proti podpis. Ostatné kľúče sú v uzamkýnateľnej skrinke v riaditeľni. Po ukončení pracovnej doby je každá pedagogická zamestnankyňa zodpovedná za vypnutie elektrického prúdu od spotrebičov, TV, PC, DVD a za uloženie didaktickej techniky a iných pomôcok na vopred určené miesto. Každý zamestnanec školy je zodpovedný za zverený majetok a podpisuje hmotnú zodpovednosť za  majetok, ktorý mu bol zverený. Otváranie budovy a uzamykanie budovy po skončení pracovnej doby majú na starosti prevádzkové zamestnankyne, ktoré budovu kódujú a im zverený kód musia uchovať v tajnosti. Kód od budovy má aj vedúca školskej jedálne, ktorá je tiež povinná budovu riadne uzamknúť, zakódovať v prípade, že sa na pracovisku zdržuje po ukončení pracovnej doby a v plnej miere nesie zodpovednosť za bezpečnosť budovy. Riaditeľka školy jej vydáva súhlas na to, aby pracovala po pracovnej dobe a svojim podpisuje, že plne na seba preberá zodpovednosť za budovu školy.
Prevádzkové zamestnankyne sú zodpovedné za uzatvorenie okien, uzatvorenie vodovodných batérií, vypnutie osvetlenia, uzamknutie dverí v každej triede a iných miestnosti školy pred skončením pracovnej doby.
Službu na chodbe a v šatni počas prijímania a preberania detí sa uskutočňuje na základe časového rozvrhu, ráno je služba od 07. 00 – do 08.00 hod., kedy sa budova školy uzamkne.
Budova je uzatvorená do 12.00 hodiny.
Preberať deti je možné od 12.00 – 12.30 hodiny, následne sa budova uzamkne a otvára sa od 15.00 hodiny, od tohto času si môžu rodičia preberať domov. V čase od 15.00 – do 16.20 prevádzkový zamestnanec vykonáva popoludňajšiu zmenu na prízemí a v šatni.
Ochrana osobných údajov.
Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej osoby, alebo určenej fyzickej osoby, pričom osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo, alebo nepriamo, najmä na základe použiteľného identifikátora alebo na základe jednej, či viacerých charakteristík, alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu. Každý zamestnanec školy v rámci zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov – je viazaný dohodou o ochrane osobných údajov, ktorú vlastnoručne podpisuje čí na seba preberá zodpovednosť za utajenie získaných informácií o dieťati.
Zákonný zástupca dieťaťa dáva súhlas na  poskytnutie údajov pre potreby školy:
 identifikácia osoby – meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, štátna príslušnosť, národnosť, bydlisko
 zdravie – zdravotný stav dieťaťa, údaje z preukazu poistenca
 mentálna identita vrátane výsledkov pedagogicko – psychologickej a špeciálno – pedagogickej diagnostiky
Osobné údaje o zákonných zástupcoch:
 meno, priezvisko
 adresa zamestnávateľa
 bydlisko a telefónne kontakty
Použitie telefónneho kontaktu:
 v prípade ochorenia dieťaťa
 v prípade nevyzdvihnutia dieťaťa z materskej školy
 v prípade súrnej potreby kontaktovať rodiča pri závažných situáciách týkajúcich sa dieťaťa.
7. Ochrana osobného majetku.
Osobné veci si zamestnanci ukladajú na určené uzamykateľné miesto – šatňa, kabinety, v prípade väčšieho obnosu peňazí a drahých predmetov si môžu tieto veci uložiť do trezoru v riaditeľni školy, ale len počas pracovnej doby. Týka sa to aj peňazí, ktoré učiteľky vyberajú od rodičov. V prípade že peniaze a cenné veci nebudú uzamknuté poškodená zamestnakyňa nesie plnú zodpovednosť za ich stratu.
V budove školy je bez sprievodu zamestnanca materskej škola zakázaný pohyb cudzej osoby. Dílerom je na pracovisko prísny zákaz vstupu.
Zamestnankyne školy nezodpovedajú za stratu cenných osobných vecí – náušnice, náramky, hodinky, retiazky, a taktiež za stratu hračiek, ktoré si deti donesú do materskej školy.
8. Záverečné ustanovenia.
Školský poriadok materskej školy je vypracovaný v súlade so:
 Zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon / a o zmene a doplnení niektorých predpisov
 Zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a samospráve a o doplnení zákonov v znení neskorších predpisov
 Vyhláškou MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole
 Zákonom č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení neskorších predpisov
 Zákonom č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 § č ods. 1 písm. zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov
 Všeobecne záväzným nariadením Mesta Košíc č. 103/2008 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na školách a školských zariadeniach
 POP MŠ SR, KŠÚ, OŠ MMK
 Pracovným poriadkom Mesta Košice pre pedagogických a ostatných zamestnancov pre MŠ bez právnej subjektivity platného od. 01.04.2010

Analýza 2013/2014

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti materskej školy za školský rok 2013/2014

1. Štatistické údaje o materskej škole k 30.06.2014
výchovná starostlivosť Celodenná
právna subjektivita Nie
alokované pracovisko Nemáme
celkový počet tried v MŠ 4
počet dvojročných detí 11
počet 3 – ročných detí 31
počet 4 – 5 ročných detí 15
počet 5 – 6 ročných detí 31
počet rómskych detí 0 z toho 5 – 6 ročných 0
počet detí v hmotnej núdzi 1 z toho 5 – 6 ročných 0
počet špeciálnych tried 0
počet začlenených detí 0
počet detí končiacich predprimárne vzdelávanie 30
počet deti s odkladom povinnej školskej dochádzky 0

Zamestnanci školy:
počet učiteľov vrátane riaditeľa školy – fyzický stav 9
počet asistentov v MŠ 0
spôsob financovania
počet pedagogických zamestnancov, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady 0
z toho študujúcich za účelom doplnenia kvalifikácie na SŠ 0
z toho študujúcich VŠ 2
počet nepedagogických zamestnancov v MŠ – fyzický stav – prepočítaný stav 3,0

Prehľad o dochádzke detí do MŠ:
priemerná dochádzka detí za celý školský rok 78,4%
počet nevybavených žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ 2
počet vydaných rozhodnutí o prijatí dieťaťa do MŠ 30
počet vydaných rozhodnutí o ukončení dochádzky z dôvodu opakovaného porušovania školského poriadku 0

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov materskej školy:
počet začínajúcich pedagogických zamestnancov 0
počet pedagogických zamestnancov prihlásených na kontinuálne vzdelávanie 6
Orientácia v priestore a priestorová predstavivosť 5 – 2 ukončené
Land art – prihlásená 1
Prípravné atestačné vzdelávanie – prihlásená 1
Inovácie v didaktike – prihlásená 1
Odborný seminár predmatematické myslenie 1
Odborné semináre hudobná výchova 3

2. EVALVÁCIA školského roka 2013/2014
Materská škola Obrancov mieru 20, Košice 040 01
Bez právnej subjektivity: áno
Riaditeľka MŠ: Mgr. Monika Nagyová
A. Charakteristika priestorov školy:
Budova školy – klasická dvojposchodová z časti podpivničená. Škola má vlastnú kuchyňu bez školskej jedálne. Školská jedáleň pripravuje stravu pre MŠ Watsonovú, pre detské zdravotné centrum Obrancov mieru 18 a pre súkromnú MŠ. Škola v tomto roku poskytovala priestor pre umeleckú školu Boba Brela so súhlasom zriaďovateľa.
B. Štatistické údaje:
počet tried 4
priemerný počet zapísaných detí za celý školský rok 2 – 3 ročné 11
3 – 4 ročné 33
3 – 6 ročné 22
5 – 6 ročné 22
Spolu 88
priemerná dochádzka I. trieda 15/77%
II. trieda 15/76%
III. trieda 17/80%
IV. trieda 18/81%
odvedené školné za celý školský rok 9893,32
počet detí s OPŠD v školskom roku 2013/2014 0
počet detí zapísaných do 1. ročníka ZŠ na rok 2014/2015 30
počet detí s OPŠD v školskom roku 2014/2015
1
počet vydaných rozhodnutí o prijatí na školský rok 2013/2014 30
počet pedagogických zamestnancov vrátane riaditeľky školy spolu 9
z nich kvalifikované 9
Nekvalifikované 0
počet študujúcich 0
počet nepedagogických zamestnancov – hospodárka nie je kmeňová fyzický stav
3,0 prepočítaný stav
3,0
počet zamestnancov ŠJ vrátane vedúcej ŠJ fyzický stav
5 prepočítaný stav 5

3. Analýza výchovno – vzdelávacích výsledkov

Materská škola pracuje podľa Školského vzdelávacieho programu –
„ ZVEDAVÉ KURIATKA“.
Vyhodnotenie jednotlivých oblasti:
Kognitívna oblasť
V tejto oblasti je potrebné aby si každý učiteľ uvedomil s kým pracuje a ako bude pracovať. Táto oblasť v sebe zahŕňa poznávacie schopnosti, myšlienkové operácie, predstavivosť a fantáziu. Keďže deti sú naj zvedavejším tvorom na svete snažili sme sa mu dať odpovede na všetky jeho odpovede v zmysle pravdivosti tvrdení. Pre deti je podstatné aby učiteľ bol ich kamarátom, informátorom nových poznatkov a ochrancom.

Dosiahnutá úroveň:
 pokračovali sme v plnení cieľov obsiahnutých v školskom vzdelávacom programe – Zvedavé kuriatka. Prebiehalo mesačné plánovanie na jednotlivých triedach.
 Prostredníctvom aktivít sme rozvíjali, spresňoval zmyslové vnímanie, učili sme deti prechádzať od konkrétneho názorného myslenia k mysleniu slovne – logickému.
 U deti sme pestovali rôznymi hrami a činnosťami tvorivosť, riešenie problémov, komunikáciu a rozvíjali sme vzťah k intelektuálnym činnostiam a k učeniu.
 Deti nadobudli poznatky o celostnom živote na zemi. Získali poznatky o svete, prírode, vesmíre, ľudskom tele, našej vlasti.
 Pochopili význam rôznych pojmov ako je napríklad naša vlasť, štátne znaky, bezpečnosť na ceste.
 V oblasti predmatematického myslenia sa naučili pracovať s číslami, farbami. Viedli sme deti k práci s pojmami dĺžka, objem, hmotnosť, výška, šírka. Viedli sme deti k tomu aby vedeli používať meter, váhu. Oboznámili sa pojmom času a časových vzťahov.
 Sebaobslužné a kultúrne návyky sú primerané veku deti.
 Učiteľ bol pre deti vzorom aj v oblasti komunikačných zručnosti a schopnosti. deti komunikujú primerane veku, deti majú záujem o knihy a hovorené slovo. Viedli sme ich k tomu aby rozumeli hovorenému a čítanému slovu.
 Pri rozvíjaní reči sme využívali analyticko – syntetické hry, oboznamovali sme deti so slovnými druhmi, pracovali sme s hádankami, antonymami, homonymami.
 Do VVP sme zaradovali rôzne básne, riekanky, jazykové hlavolamy čím sme upevňovali výslovnosť jednotlivých hlások slabík.
 V triede 5 –6 ročných detí prebieha oboznamovanie sa s cudzím – anglický jazykom. Deti nadobúdali poznatky v cudzom jazyku v oblasti farieb, rodiny, zvierat, ľudského tela. Nadobudli základne poznatky, ktoré budú môcť využiť pri ďalšom vzdelávaní na základnej škole.
 Grafomotorika u detí sa rozvíjala dobre. Deti v starších vekových skupinách vedia napísať svoje meno tlačeným písmom, učia sa poznávať tlačenú abecedu.
 U deti prevláda rôzna lateralita, ktorú upevňujeme, učia sa chápať význam vpravo, vľavo vzhľadom k sebe samému a k svojmu okoliu a iným ľudom.
 Deti pri učení prejavujú vôľové úsilie, naučili sa používať pri práci rôzne učebné zdroje, didaktickú techniku, digitálne hračky.
 Získané poznatky sme u deti upevňovali rôznymi metódami, prostredníctvom rôznych projektov, edukačných softvérov. Deti si vedia získať informácie nielen od učiteliek, detských kníh, časopisov, encyklopédií, ale aj z médií a od blízkych osôb
 V tomto školskom roku sa škola zapojila do projektu k trvalo udržateľnému zdroju, ktoré je v rámci OMEPU. Tento rok bol zameraný predovšetkým na práva dieťaťa a to rovnosť – kde sme vypracovali projekt na tému TY a JA – poďme sa hrať. V rámci projektu sme vypracovali aktivity zameranú na prácu s odpadovým materiálom a pokračovali sme v rozširovaní školskej záhradky, kde sme zaradili okrem byliniek aj náročnejšie rastliny. Do tohto projektu sa zapája celá škola.

Zistené rezervy:
 V malej miere prevládajú problémy s určovaním farieb a geometrických tvarov. Ide prevažne o deti v mladších vekových skupinách 2 – 4 ročných.
 U niektorých detí prevláda zlá výslovnosť hlások, ale zlepšila sa spolupráca s rodičmi, ktorí si čoraz viac uvedomujú svoju zodpovednosť za tento stav a sú ochotný spolupracovať a na odporúčanie učiteliek navštevujú s deťmi logopéda.
 Aj keď slovné druhy sú bežne používane a sú pre učiteľku samozrejmosťou, je potrebné aby boli aj cieľavedome plánované a zaznamenané v triednych plánoch
 Je potrebné uvedomiť si pri plánovaní čo je výkonový štandard a čo operacionalizovaný cieľ.
 V grafomotorike upevniť u deti postup písania sprava doľava, nájsť vhodný spôsob ako to deťom ozrejmiť.
 Nezanedbávať diferenciáciu cieľov v zmiešaných triedach a nepredkladať deťom zaužívané postupy pri riešení problémov, ale ich k tomu doviesť logickýcm myslením.
Východiska :
 Zaraďovať do denného režimu hry na upevňovanie farieb, tvarov. Využívať pri tom dostupné učebné zdroje a hry.
 V rámci jazykovej výchovy ale aj mimo nej prostredníctvom jazykových cvičení, hlavolamov odbúravať zlú výslovnosť u deti. Nabáda rodičov k spolupráci s logopédom.
 Plánovať ciele zodpovedne cieľavedome, nezamieňať si pojmy výkonový štandard a vedieť si pretransformovať cieľ. V prípade neistoty konzultovať túto skutočnosť s riaditeľkou školy, alebo s vedúcou MZ.
 Vhodnými hrami upevňovať lateralitu detí, nájsť spôsob ako ich viesť k písaniu zľava doprava.
 Pri plánovaní diferencovať ciele, uvedomiť si na akej úrovni deti sú a kde ich chceme posunúť, nebrzdiť rozvoj detí.

Oblasť perceptuálno – motorická
Pohybové činnosti súvisia s telesným vývojom. Dieťa je osobou pre ktorú je pohyb neoddeliteľnou súčasťou jeho fyzického, sociálneho a psychického vývinu. Sprostredkovanie praktických činnosti a životných kompetencií sa prevažne koná v pohybovej hre. Ak sa nerešpektuje potreba pohybu u detí môže to viesť k určitým problémom pri učení a správaní. Je potrebné aby si učiteľka uvedomila vývinové štádia u detí a je potrebné aby zachovala vyváženosť dynamických činnosti so statickými.

Dosiahnutá úroveň:
 Prostredníctvom pohybových aktivít deti získavali spôsobilosti v základných a špecifických činnostiach
 V rámci aktivít na úrovni súťaži si deti posilňovali telesnú zdatnosť a vytrvalosť.
 V tomto roku sme sa zúčastnili na 2 ročníku olympiády, ktorá sa konala na MŠ obrancov mieru 16 a bolo to v rámci mestskej časti Sever. Zároveň sme tak podporili projekt športová olympiáda.
 Detí si uvedomujú význam zdravého životného štýlu – zdravý človek je ten kto sa zdravo stravuje a cíti sa dobre nielen psychický, fyzický ale aj sociálne. Pri pohybových aktivitách sa deťom vštepovali poznatky o zdravej výžive, zdravom pohybe a vnútornej pohode.
 Aktivity sa uskutočňujú každý deň či už ako P a RC, súťaživé hry alebo pobytom vonku. Pobyt vonku sa realizuje 2× denne vzhľadom k počasiu
 Pri pobyte vonku sa deti oboznamovali s prírodným prostredím, ochranou životného prostredia.
 Pri realizácií vychádzok si deti upevnili svoju vytrvalosť, čím sme podporili činnosť väčšie množstva svalových skupín.
 V rámci tvorivých dielní sme u deti a rodičov oboznamovali so školským stravovaním, kde zúčastnené osoby získali poznatky o našej strave a jej zložení.
Vo všetkých predchádzajúcich bodoch sme podporovali projekt prevencia obezity. Na škole nemáme diagnostikovanu obezitu.
 V triedach 4 – 5 a 5 – 6 ročných deti sa deti učia návyku prezliekania do cvičebných úborov.
 Ciele v tejto oblasti boli plnené a nevyskytli sa vážnejšie nedostatky.
 Detí sú vedené k tomu aby rozumeli a vykonávali cviky tak ako majú názvoslovie.
 Do pohybových aktivít sú zapojené nielen deti, ale aj ich rodičia, ktorí s nami absolvovali športové popoludnie.
 V aktivitách zameraných na hudobný prejav sme sa na to aby deti mali radosť z priameho stretnutia s hudbou. Na škole máme detí nadané v speve a v hudobno tanečnej príprave. Je na učiteľkách aby pracovali s týmito deťmi a preto je vhodné aby učiteľ ovládal hudobný nástroj.
 Tanečné a spevácke výkony deti každoročne oceňujú nielen rodičia na plánovaných vystúpeniach, ale aj seniori zo Severu, Furče. Tento rok sme vystupovali na vianočných trhoch konaných na Severe.
 Na škole prebieha tanečný krúžok organizovaný SZUŠ – Boba Brella.
 V rámci plánovaných aktivít deti využívajú pri činnostiach detské hudobné nástroje, učiteľky využívajú pri práci známe a menej známe nahrávky
Zistené rezervy:
 V každej triede učiteľka ovláda hudobný nástroj aj napriek tomu pretrváva absencia nástroja.
 V plnej miere sa nevyužívajú hudobno – pohybové hry a loptové hry.
Východiská:
 Naučiť sa používať hudobný nástroj pri realizácií hudobnej výchovy, sprostredkovať deťom priame cítenie nástroja nielen prostredníctvom nahrávok.
 Sprostredkovať deťom hudobno – pohybové hry, vyčítanky v rôznych činnostiach realizovaných počas dňa.

Sociálno-emocionálna oblasť
Oblasť ktorá v sebe zahŕňa rozvoj elementárnych základov sebauvedomovania a angažovanosti a rozvoj interpersonálnych kompetencií. Oblasť ktorá je v dnešnom živote veľmi dôležitá, pretože umožňuje dieťaťu vnímať jeho potreby, mať pochopenie pre potreby iných a naučiť deti vedieť si poradiť so svojimi emóciami vo vzťahu k sebe a k iným ľudom
Dosiahnutá úroveň:
 Učiteľky si uvedomili že je dôležité vnímať osobnú situáciu každého dieťaťa, individuálne pristupovali ku každému dieťaťu.
 Deti sú schopné vnímať a rozlišovať v blízkom okolí veci a dianie, ktoré je pozitívne a negatívne.
 U mladších detí je potreba riešenia vzniknutých konfliktov veľmi aktuálna, nakoľko sa tieto deti ešte len učia žiť v kolektíve. Navodzujú sa umelé situácie v hrách a spoločne s učiteľkou sa hľadajú riešenia.
 Adaptácia nových detí na školu prebiehala veľmi dobre.
 U starších deti sme cez rôzne aktivita a hry odbúravali nepokoj, negativizmus, učili sme ich že na svete žijú ľudia s rôznym postihom, inej národnosti. Uplatňovali sa práva dieťaťa.
 V rámci výtvarnej výchovy deti vnímali krásu umeleckého vyjadrovania.
 Viedli sme deti k experimentovaniu s farbami, oboznamovali sa s rôznymi technikami.
 Na škole máme výtvarný krúžok pod vedením našej kmeňovej učiteľky, ktorá deti pripravuje na rôzne súťaže.
 Deti majú v obľube centra s detskými knihami, radi navštevujú knižnicu a naďalej majú možnosť požičiavať si knihy domov alebo priniesť do školy svoju obľúbenú knihu.
 V triede 5 – ročných detí prebiehal psychologický program trieda plná pohody, pri ktorom si deti uvedomujú seba samých, hľadajú riešenia pri vzniku konfliktov, učia sa chápať ostatných ľudí vo svojom okolí.
Zistené rezervy:
 Naďalej absentuje prezentácia výtvarných umeleckých diel.
 Zaradiť do programov vystúpení dramatizácie nielen rozprávok, ale aj poučných príbehov.
 V jednotlivých triedach sa nachádzali deti, ktoré sú citovo nestále, zamerané na svoju osobu, neochotne spolupracovať.
 Viac využívať nové výtvarné techniky.
Východiská:
 V rámci materiálno technického vybavenia a iných zdrojov poskytnúť deťom zdroj na oboznamovanie sa s výtvarným umením rôzneho charakteru.
 Zakomponovať dramatizáciu do programov pripravovaných na rôzne vystúpenia, spoločne s deťmi chystať kulisy, rekvizity.
 Cez cielené aktivity viesť deti k odpútaniu sa od seba samého a ukázať im že na svete je každý potrebný.
 Zaujať adekvátne stanovisko k vzdelávaniu v rámci výtvarnej výchovy, alebo samoštúdiom a poznatky zaviesť do praxe. V rámci MZ predviesť ukážku VVP na škole.

b/ posúdenie školskej pripravenosti
Počet detí končiacich predprimárne vzdelávanie, odchádzajúcich do ZŠ – 30 detí.
Pri posudzovaní školskej pripravenosti sme u deti sledovali a posudzovali:
 Poznávanie pomocou zmyslových orgánov
 Hrubú motoriku
 Jemnú motoriku – správne sedenie, držanie ceruzky
 Fyzický vývin
 Rozumové schopnosti
 Pamäť
 Pozornosť
 Komunikačné zručnosti
 Lateralitu
 Motiváciu a emocionalitu
 Správanie – vzťah dieťaťa k vonkajšiemu prostrediu
 Výtvarný prejav
 Tvorivosť, logické myslenie, kritické myslenie
Príčina OPŠD
 1 dieťa – dyslália – nezrelosť fonematického sluchu

c/ špecifické zameranie školy:
 Deti 5 – 6 ročné sa počas celého roka oboznamovali s anglickým jazykom, kde získavali poznatky z rôznych oblasti života. Deti pod vedením pani učiteľky Kövérovej sú pripravené aj po jazykovej stránke pripravené na vstup do ZŠ.
 Každá trieda je vybavená legom, na škole je koordinátorka lega dakta ktorá vypracováva planý na školský rok. Každá trieda si do mesačných plánov zakomponuje aj prácu s legom. Každý rok sa konajú výstavky na danú tému a sú prístupne rodičom. Projektovanie lánov má na starosti pani učiteľka Lorencová.
 Naša škola nie je ľahostajná k ochrane prírody, preto máme projekt Môj zelený strom – triedenie papiera na každej triede, zodpovedná každá učiteľka
 Vypracovaný projekt ježko – separko – zber vrchnákov, práca s odpadovým materiálom na tvorivých dielňach ale aj v rámci VVP.
 OMEP – projekty k trvalo udržateľnému zdroju – projekty vyhlásené – tento rok – práca s plastom, záhradka, práva dieťaťa.
 Na troch triedach deti majú možnosť získavať zručnosti pri práci s počítačom. Každé dieťa má určený priestor na prácu, tak aby ich nepreťažovala, usmerňovanie deti pri používaní internetu jeho rizika a nástrahy.
4 .Kontrola:

a/ Vnútroškolska kontrola:
pedagogická: 12
počet kontrol: 10
zamerané na:
 Priebežná a mesačná kontrola plánovej, triednej agendy
 Realizácia pobytu vonku v popoludňajších hodinách
 Využívanie dostupných učebných zdrojov
 Uplatňovanie nových inovačných postupov a metód
 Pedagogická diagnostika
 Rozvíjanie všetkých kľúčových kompetencií dieťaťa
 Upevňovanie získaných kompetencií u učiteliek
 Komunikácia v cudzom jazyku
 Príprava programov na vystúpenia pre rodičov a širokú verejnosť
 Evalvácia plánu práce školy
 Hodnotenie kontinuálneho vzdelávania
 Evalvácia konkrétnych úloh pre jednotlivých zamestnancov
 Kontrole dodržiavanie dochádzky a dodržiavanie pracovného času
 Kontrola dodržiavania právnych predpisov, BOZP
Účinnosť:
 Kontrolná činnosť prebiehala na úrovni plánovanej, systematickej a nato aby sa zvyšoval kvalita školy. Pri hospitačnej činnosti boli stanovené ciele smerom k učiteľke a smerom k deťom. Pri následnom po hospitačnom rozbore sme sa snažili nájsť riešenia na odstránenie nedostatkov, kde sme zohľadňovali teoretické vedomosti a praktické skúsenosti. Zistené nedostatky a odporúčania z hospitačnej činnosti sme riešili aj na pedagogickej rade, kde s vyzdvihli pozitívne výsledky a rozobrali citlivo nedostatky a hľadali spoločné riešenie.
 Učiteľky sú zodpovedné a svedomito si plnia zadané konkrétne úlohy.
 Sú ústretové voči rodičom, riešia problémy promptne na úrovni učiteľ – rodič, v prípade nejasnosti na úrovni učiteľ – riaditeľ – rodič.
 Na škole je vytvorená priaznivá klíma, ktorú vytvárajú všetci zamestnanci školy, výsledkom je spokojnosť rodičov a spokojnosť detí.
 Zamestnanci školy sú voči sebe tolerantní a súdržní.
 K mimoškolským akciám pristupujú zodpovedne.

Ostatné:
Počet kontrol: 10
Zameranie:
 kontrola dochádzky do zamestnania a využívanie pracovného času – efektivita a kvalita.
 Dodržiavanie periodicity starostlivosti o pieskoviská.
 Dodržiavanie PO, BOZP, využívanie OOP.
 Kontrola hygieny vo všetkých priestoroch školy a vonkajších priestoroch.
 Dodržiavanie zákazu fajčenia na pracovisku a používania alkoholických látok.
 Dôsledné dodržiavanie uskladňovania čistiacich prostriedkov.
 Zodpovedný prístup k deťom bez toho, aby niektoré z detí bolo uprednostňované pred inými, citlivý prístup.
 Kontrola stolovania, prístupu kuchárok k deťom, spolupráca s kuchyňou.
 Kontrola hospodárenia a vedenia účtovníctva a iných vecí súvisiacich s prevádzkou školy.
Účinnosť:
 K zadaným úlohám pristupujú všetky zúčastnené zamestnankyne, plnia si úlohy aj nad rámec svojich povinnosti.
 Spolupráca so školskou jedálňou je primeraná, nevznikli závažnejšie problémy.
 Nárazové a nepredvídané problémy sa riešili ihneď a podľa potreby školy
b/ inšpekcia:
V školskom roku 2013/2014 sme nemali štátnu školskú inšpekciu.

5. Skonkretizované úlohy vyplývajúce z analýzy VVP:
Kognitívne kompetencie:
Úlohy
 Neodstupovať od individuálneho prístupu k deťom, ale ho naďalej prehlbovať. Dodržiavať tento prístup ku všetkým deťom. Dodržiavať právo na ich identitu.
 Zamerať sa na dôsledné stanovovanie cieľov s odstupňovaním podľa rozvoja detí.
 Dať do popredia logické myslenie a postupy, odpútavať sa od zaužívaných.
 Preštudovať si inovovanú taxonómiu – Bloom a vedieť ju uplatňovať v praxi.
 Upevňovať poznatky o farbách a tvaroch, využívať dostupné zdroje a použiť aj nové pomôcky.
 Pokračovanie v zaužívaných projektoch a zapojiť sa do nových ponúkaných projektov.
 Vo väčšej miere využívať pokusy a experimenty.
 Naučiť deti manipulovať s interaktívnou tabuľou, v plnej miere ju využívať na získavanie a upevňovanie poznatkov.
 Prioritný projekt OMEP – trvalo udržateľný zdroj.

Komunikatívne kompetencie:
Úlohy
 Zaradovať do aktivít a činnosti jazykové hlavolamy.
 Spolupracovať s rodičmi, poskytnúť im odbornú pomoc pri rozvíjaní komunikačných zručnosti.
 Dôkladne sa pripraviť na čítanie s porozumením, ozrejmiť si poznatky.
 Nezanedbávať plánovanie slovných druhov, viesť deti k ich uvedomeniu si.
 Naučiť sa používať v praxi diela menej známych autorov.
 Viesť deti k tomu, aby pochopil význam štátny a materinský jazyk, dorozumievať sa dá aj inými jazykmi – naďalej pokračovať podľa dopytu rodičov s oboznamovaním AJ.
 Každá trieda si zakomponuje do programov jednoduchú nie dlhú dramatizáciu.
 Zostaviť zoznám riekaniek na precvičovanie hlások.

Učebné kompetencie:
Úlohy
 Zapájať deti do vyhľadávania poznatkov k danej téme z rôznych zdrojov, zadávať im drobné úlohy aj na domov, čím sa postupne naučia plniť zapamätať si úlohu.
 Pri práci s interaktívnou tabuľou ich viesť aj k používaniu bezpečnej práce s internetom.
 Zamerať sa na prácu s fotoaparátom prácu s fotografiami, používať detský mikrofón.
 Využívať didaktické hračky vo všetkých triedach.
 Stimulovať zvedavosť deti nadobúdať a prehlbovať poznatky a skúsenosti o vlastnostiach predmetov, javov a o príčinných súvislostiach prírodných a spoločenských javov.

Sociálne kompetencie:
Úlohy
 Podporovať u deti snahu na dosiahnutie cieľa, vnútorne ich motivovať.
 Naučiť deti plánovať činnosť spolu s učiteľkou, zapájať ich o prípravných činnosti.
 Vytvoriť projekt na tému práva dieťaťa – právo na hru a vzdelanie.
 Pri hrách a činnostiach upevňovať sebavedomie u detí, naučiť ich povedať to čo si myslia a vysloviť svoj názor.
 Viesť deti k tomu aby pochopili význam slova multikultúra.

Osobnostné kompetencie:
Úlohy
 Rozvíjať u detí city smerom k vlastnej osobe a uvedomovať si seba samého ako jedinečnú osobnosť.
 Získavať spôsobilosti na riadenie svojho chovania
 Naučiť deti prijímať ocenenie, vedieť sa vyrovnať s neúspechom a vedieť hodnotiť vlastné pokroky.
 Naučiť deti samostatne požiadať o pomoc, vysloviť prosbu, žiadosť, ale zároveň ich viesť tomu aby ani oni neodmietali požadované prosby od iných.
 Umožniť deťom slobodnú voľbu, učiť ich rozhodovať sa ale aj preberať zodpovednosť.

Psychomotorické kompetencie:
Úlohy
 Pri realizácii športových činnosti viesť deti k férovej hre, neubližovať iným a nevysmievať sa menej zdatným deťom.
 Zavádzať do výtvarnej výchovy a pracovnej nové netradičné techniky a postupy.
 Prehlbovať u deti predpisateľskú gramotnosť, upevňovať lateralitu deti, vhodným spôsobom ich cvičiť k písaniu sprava doľava – pomôcka šípka.
 Realizovať s deťmi exkurzie do múzeí, galérií – poskytnúť im možnosť získať poznatky o architektúre prehliadkou mesta, ale aj ponúknuť im dostupný obrázkový materiál. Projekt – kam do mesta.
 Pri nacvičovaní programov využívať doprovod na hudobnom nástroji. Zaradiť do programu tanečné čísla.
 Využívať na cvičenie vypracované rozcvičky a dostupné náradie a náčinie.
 Rozširovať koordinačné schopnosti – reakčnú, rovnováhovu, rytmickú schopnosť.
 Podnecovať deti k prirodzenej radosti z pohybu a utvárať pozitívny vzťah k športu.
 Rozširovať poznatky o zdravom životnom štýle, nezabúdať na rovnomerné zaťaženie organizmu.

6. Aktivity školy
a / ŠvP: pre malý záujem neuskutočnené.

b / prehliadky a súťaže:
 Spev bez hraníc – Staré mesto – 3. miesto
 OMEP – trvalo udržateľný rozvoj – celá škola a rodičia – svetový projekt – čestné uznanie
 Zber gaštanov – celá škola
 Výtvarné súťaže
 Zber vrchnákov
 Zber papiera
c / iné aktivity:
 Minimaratón
 Hudobná rozprávka 2×
 Bábkové divadlo 3×
 Tvorivé dielne – tvorenie zo slaného cesta
 Deň svetovej výživy – lego výstava – ovocie a zelenina
 Vystúpenie pre seniorov 2×
 Vystúpenie vianočné trhy – mestská časť Sever
 Exkurzia do Kositu
 Jesenná a jarná vychádzka
 Šarkaniáda
 Výchovný koncert – ZUŠ
 Vianočný pozdrav pre rodičov
 Výstava lego – moje mesto
 Školská zrelosť – prednáška
 Malí muzikanti – súťaž v speve
 Mám básničku na jazýčku – súťaž v prednese
 Tangramiáda
 Planetárium
 SOS – záchranná služba
 Život na Zemi – lego výstava
 Svetový deň mlieka – tvorba zo separovaného odpadu
 Deň rodiny
 Cesta za poznaním – prehliadka mesta
 Predvádzanie dravých vtákov
 Mini olympiáda na školskej a mestskej úrovni
 MDD
 Gril párty s rodičmi
 Testovanie zraku detí
 Ukážka práce policajného zboru
 Rozlúčka s predškolákmi
 MDD na ZŠ
 Návšteva ZŠ
 Exkurzia – letecké múzeum
 Psychologický program pre deti 5 – 6 ročné
 Brigády na skrášlenie vonkajších priestorov 2×

7. Obsahové zameranie pedagogických rád

Počet: 4
Témy odborných porád
 Detská literatúra pre detí od 2 do 6 rokov – detská recepcia rozprávky
 Nové knižné námety na čítanie
 Inovačné metódy v edukačnom procese
 Spevácke činnosti v edukačnom procese a využitie hudobných nástrojov

Všetky odborné témy boli zamerané na prenesenie kompetencií do edukačného procesu.

8. Spolupráca školy s rodinou a inými inštitúciami

Spolupráca školy s rodinou

Materská škola je prvým stretnutím rodiny so školou. Rodičia sú na úrovni našich partnerov, sú vťahovaní do života detí na škole a sú napomocní pri realizovaní rôznych podujatí a akcií. Vytvárame také podmienky na spoluprácu, aby videli to čo vedia ich detí.
Pri vzniku problémov sa snažíme nachádzať konštruktívne riešenia v prospech detí a školy.
 Tvorivé dielne
 Partnerstvo
 Konzultácie
 Odborné poradenstvo
 Brigády
 Sponzorstvo
 Spoločné akcie
 Prevláda záujem o dianie v škole, zároveň sú nápomocní riaditeľke školy pri zabezpečovaní učebných zdrojov.
Spolupráca so ZŠ Tomášikova
 Stretnutie učiteliek ZŠ a MŠ
 Prehliadka areálu ZŠ
 Vianočné vystúpenie
 Návšteva detí V ŠKD
 Mesiac knihy
 Edukačné aktivity v MŠ
 Vyhodnotenie spolupráce
 MDD
Spolupráca s tanečnou školou Boba Brela
 Tanečný krúžok
 Otvorená hodina pre rodičov
Spolupráca s detskou knižnicou – OD MIER
Výnimočné prospešná spolupráca v prospech detí, pracovníčka knižnice mimoriadne aktívna tvorivá a nápaditá pri nej sa nenudí ani dospelá osoba. Deti majú možnosť navštevovať knižnici aj s rodičmi, každé dieťa má založený preukaz čitateľa.

Spolupráca s CPPPaP
 Odborná pomoc pri riešení problémov
 Porady 2× ročne v centre s riaditeľom a všetkými zamestnancami
 Prednášky
 Program – Trieda plná pohody

Spolupráca s radou školy a Rodičovským združením
 Spoločne organizovanie brigád
 Spoločné organizovanie akcií
 Zabezpečenie 2% daní
 Materiálno – technické zabezpečenie školy
 Pomoc pri zabezpečovaní sponzorstva

9. Hodnotenie koncepcie rozvoja školy do roku 2014.
Ciele vyplývajúce z koncepcie s plnia podľa možnosť a priebežne.
Hodnotenie smerom k dieťaťu
 Adaptácia detí na školu dobrá, nevznikajú závažne problémy
 Počas celého roka sa uplatňovali práva dieťaťa, predchádzalo sa negatívnym prejavom správania sa v spolupráci s CCCCaP
 Deti boli vedené k učeniu sa prostredníctvom hlavnej metódy – hry
 Realizáciou rôznych projektov si deti upevňovali poznatky o zdravom životnom štýle o ochrane prírodného prostredia
 U deti sa rozvíjali a upevňovali všetky kľúčové kompetencie deti sú pripravené na vstup do základnej školy
 Na elementárnej úrovni sa uplatňovali predmatematické myslenie, pisateľská a predčitateľská gramotnosť.
 Deti mali možnosť oboznamovať sa cudzím jazykom anglickým
 U deti sme podporovali zdravé sebavedomie a sebaistotu – deti sú smelé nebojácne
Hodnotenie smerom k zamestnancom
 Kontinuálne vzdelávanie prebieha podľa plánu
 2 učiteľky si zvyšujú kvalifikáciu na VŠ pedagogického smeru
 Zodpovedný prístup k zvereným úlohám, prezentujú na verejnosti školu a šíria jej dobré meno
 Poznatky získané samoštúdiom a ďalším vzdelávaním sa aplikujú do praxe
 Uplatňovanie individuálneho prístupu k deťom, deti sú našimi partnermi
Ekonomika školy
 Priebežné vysádzanie stromov a kríkov na školskom dvore
 Celoročné dopĺňanie učebných zdrojov a literatúry
 Novozaložená pred záhradka v modernej forme
 Všetky triedy sú vybavené novými pohodlnými ležadlami
Naďalej je potrebné vymeniť okna na celej škole. Potrebujeme vyriešiť zadné oplotenie, ktoré je poškodené. Keďže koncepcia sa končí tento rok môžeme konštatovať že až na dve úlohy bolo všetko splnené.
Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti za školský rok 2013/2014 bola prerokovaná na pedagogickej rade dňa 13.06.2014.

V Košiciach: 01.07.2014 Mgr. Monika Nagyová
riaditeľka školy