Materská škola Obrancov mieru 20, Košice

O škole

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ŠKOLE

Zriaďovateľ školy

Materská škola je zriadená orgánom štátnej správy ako preddavková organizácia v pôsobnosti Mesta Košice.

Riaditeľka školy: Mgr. Monika Nagyová

Počet pedagogických zamestnancov školy: 9 kvalifikovaných učiteliek MŠ, z nich 2 s vysokoškolským diplomom, 1 po absolvovaní I. kvalifikačnej skúšky
Počet prevádzkových zamestnancov školy: 3 / 2,5 % úväzok = upratovačky., 0,5 % = hospodárka – kmeňová v MŠ Obrancov mieru 16.

Charakter budovy

Budova MŠ sa nachádza v MČ Košice –Sever. Vlastníkom budovy je Mesto Košice, ktoré je zároveň aj zriaďovateľom. Budova je dvojpodlažná, z časti podpivničená. Na prízemí sa nachádza riaditeľňa, šatňa pre deti, kancelária hospodárky školy, prevádzkové priestory ŠJ. Na prvom poschodí sa nachádzajú dve triedy, prípravovňa kuchyne, miestnosť pre prevádzkových zamestnancov. Na druhom poschodí sa nachádzajú ďalšie dve triedy, prípravovňa kuchyne. Každá trieda sa skladá z dvoch spojených častí: herne a spálne. Počas dňa je časť, kde deti spia využívaná pre výchovno – vzdelávací proces. Ležadlá sa denne rozkladajú a skladajú. Každá trieda má svoj kabinet. Technický stav budovy je takmer dobrý. Interiér ako aj exteriér je priebežne obnovovaný aj z finančných prostriedkov RZ, dotváraný prácami detí a personálom školy.
Prevádzka materskej školy

Materská škola Obrancov mieru 20, Košice je štátnym predškolským zariadením s celodennou prevádzkou od 6.00 hod – 17.00 hod. Jej základnou funkciou je pedagogická funkcia, ktorá spočíva v odbornom pedagogickom pôsobení na dieťa, pomáha mu v procese socializácie v detskej spoločnosti, rodine pri výchove dieťaťa a jeho predškolskom vzdelávaní. Poskytuje deťom bohaté stimulačné prostredie a premyslené pedagogické pôsobenie pre komplexný rozvoj jeho osobnosti.

ŠkVP – ZVEDAVÉ KURIATKA

Zvedavé kuriatka

Motto: Vychovávanie je najväčší a najťažší problém, ktorý je možné človeku uložiť
logo.png
Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania:

Hlavným cieľom predprimárneho vzdelania je dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.
Vlastné ciele materskej školy:

utváranie pozitívnych postojov k svojmu zdraviu i k zdraviu iných a rozvíjanie pozitívnych postojov k ochrane a tvorbe životného prostredia
rozvíjanie elementárnych základov komunikácie v cudzom jazyku
rozvíjanie predmatematickeho myslenia a predčitateľskej gramotnosti
rozvíjať vyjadrovacie schopnosti detí, bezchybnú výslovnosť, individuálne pristupovať k deťom s poruchami výslovnosti v úzkej spolupráci s logopédom
rozvíjanie elementárnych počítačových zručnosti
celostné rozvíjanie osobnosti dieťaťa a príprava dieťaťa na vstup do ZŠ

Poslanie materskej školy:

Zabezpečovať výchovu a vzdelanie v predškolskom veku, dopĺňať rodinnú výchovu a pripravovať dieťa na vstup do základnej školy. Materská škola ako inštitúcia môže naplniť túžbu dieťaťa po kontakte s rovesníkmi. Zabezpečovať humanizáciu vzdelávania pri rešpektovaní požiadavky poskytnúť rovnaké šance všetkým, rozvíjať schopnosť tvorivého a kritického myslenia a rozvíjať afektívnu oblasť osobnosti. Akceptovanie osobnosti dieťaťa a jej osobnostného rozvoja.
Vlastné zameranie školy:

V každej triede celoročne prebieha zber papiera pod názvom „Môj zelený strom“, s pomocou praktických činnosti – triedenia papiera, uvedomujú dôležitosť pozitívneho postoja k ochrane a tvorbe životného prostredia, a tiež k prehlbovaniu citového prístupu k prírode.

Lego – Dakta – krúžok pod vedením učiteľky s certifikátom je zameraný na využívanie lega nielen ako hračky ale zároveň pomôcky, s pomocou ktorej sa u deti rozvíja fantázia, tvorivosť a kooperácia medzi deťmi.

Práca s počítačom – priblížiť deťom v staršej vekovej skupine prácu s počítačom, s edukačnými programami. Deti si uvedomujú postupnosť a nadväznosť práce. Viesť deti k uvedomeniu si dodržiavania stanovených pri práci s PC. Pracovať v stanovený čas a deň, samostatne kontrolovať tieto údaje prostredníctvom piktogramov na tabuli.

Zameranie školy je postavené na skúsenostiach školy a na jej vybavení. Hudobno-pohybový súbor je pod vedením skúsenej učiteľky, ktorá bola členkom súboru. Pracuje so všetkými deťmi vo svojej vekovej skupine, a podchytáva aj deti z iných tried.

Špecifikum triedy školy spočíva na oboznamovaní deti s anglickým jazykom, a to denným vo všetkých organizačných formách počas pobytu v materskej škole. Deti sú tak pripravené na vstup do ZŠ a nemusia prežívať stresy z niečoho nového. V úzkej spolupráci so ZŠ, učiteľka vie kde má vo svojej práci smerovať. Do oboznamovania sú zapojené všetky deti.

Triedením papiera, do krabíc sa deti učia ochraňovať našu prírodu, vedia že triedením zachránia svoj strom, uvedomia si význam prírody pre spoločnosť, a dávajú príklad aj svojim rodičom, ktorý sa tiež 2× ročne zapoja do zberu papiera, ktorý prebieha na škole.

Lego je v našej škole ponímané skôr ako pomôcka pri výchovno-vzdelávacej činnosti, ktorá napomáha deťom rozširovať svoj poznatkový systém vo všetkým výchovno-vzdelávacích oblastiach. Táto pomôcka a zároveň hračka je využívaná v každej organizačnej forme. Projekt je spracovaný skúsenou učiteľkou, ktorá získala aj certifikát na prácu s touto pomôckou. Výtvory, ba dokonca aj „diela“ sú prezentované na triednych, medzitriednych výstavách pre deti, ale aj pre rodičov, Škola ponúka rodičom zahrať sa spolu s deťmi, v popoludňajších hodinách a tak dať možnosť rodičom, bližšie sa oboznámiť s touto pomôckou.

V dvoch triedach, ktoré sú vybavené počítačmi, sa deti oboznamujú s prácou na počítači. Oboznamovanie prebieha počas hrových činnosti, pričom každé dieťa je vedené k určitému harmonogramu podľa ktorého celý proces prebieha. Na jedno dieťa pripadá pri práci s počítačom 15 minút 1× do týždňa. Pri tejto intenzite sa snažíme zachovať psychohygienu. S počítačom sa majú možnosť oboznámiť aj deti z II. triedy v druhom polroku, tak že navštevujú staršie deti, ktoré majú nad nimi patronát a zasvecujú ich do tajov modernej techniky.

V blízkej budúcnosti by sme chceli zabezpečiť počítače aj do mladšej vekovej skupina to 3 – 4 ročných detí. Svoju ponuku chceme rozšíriť aj na vyhľadávanie speváckych a recitátorských talentov. Zároveň chceme zaviesť na škole krúžok výtvarný, v ktorom by deti prejavili svoju tvorivosť a fantáziu, a ktorý by reprezentoval našu školu na rôznych súťažiach.

V oblasti podpory zdravia a rozvíjaniu športových činnosti, dobudujeme školský areál vyhovujúcim náradím a náčiním, a vhodnou osvetou chceme predchádzať celosvetovému problému, ktorou je obezita a s ňou súvisiace ochorenia. Do tejto osvety zapojíme aj rodičov, ktorým sa chystáme ponúknuť športové popoludnia spolu s deťmi.

Vo výchove a vzdelávaní budeme pokračovať v tvorivo-humanistickej teórie, pričom vzdelanie sa nebude negovať, ale redukovať zbytočné, nepodstatné, nefiktivne učenie. V našej práci bude dominovať demokratický štýl učenia, ktorý je postavený na uznávaní osobnosti dieťaťa, na zapájaní detí do celého procesu, a postavený na spolupráci pri plánovaní, organizovaní prác, a na hodnotení výsledkov. Vybudovať vzťah medzi učiteľom a dieťaťom tak, aby vzťah pomáhal dieťaťu rásť, a v ktorom samotné dieťa dostane priestor na rozvíjanie seba samého, akceptovať dieťa také aké je, porozumieť mu a mať ho rád.

Rodičom ponúkneme deň otvorených dverí, stretnutia pri čaji, čítaní rozprávok, požičiavanie odbornej a detskej literatúry a stretnutia s rôznymi poradenskými inštitúciami.
V materskej škole sa plnia tieto projekty:

Škola podporujúca zdravie – materská škola je do projektu zapojená od roku 2000, a na základe certifikátu o prijatí do národnej siete škôl podporujúcich zdravie v SR je jej členom. Rozpracované úlohy sú súčasťou plánu práce školy. Cieľom projektu je podporovanie zdravého spôsobu života a životného štýlu, k zvýšeniu psychickej a fyzickej pohody. Odbúravaniu stresu zo života, predchádzaniu obezity a k podpore športu. Koordinátorka projektu úzko spolupracuje so ŠJ. Zdravé jedlá sú prezentované na školských akciách formou ochutnávok. Koordinátorka šíri osvetu o zdraví, športe, predchádzaniu obezity, a iným chorobám na nástenke pre rodičov. Úzko spolupracuje s kordinátorkou športových podujatí.

Projekt Sedíme zdravo je zameraný na zdravé a správne sedenie pri stoloch a k prevencií chorôb súvisiacich s ochoreniami chrbtice. Projekt je realizovaný v spolupráci s rodičovským združení a jej finančnou podporou.

Projekt Lego – dakta – každý školský rok ja vypracovaný zodpovednou koordinátorkou, nesie sa v duchu hrou za poznaním, a je daný na tému, ktorá je deťom blízka. Koordinátorka je tiež zodpovedná za prezentáciu prác vo forme výstav a publikovaním na webovej stránke školy, ako aj vo forme fotografii.

Projekt Zachráň svoj strom – prebieha počas celého školského roku, do projektu sú zapojené všetky triedy, a cieľom je propagácia zberu papiera. Na projekte spolupracujú aj rodičia. Získané finančné prostriedky sa využívajú v prospech detí, na zakúpenie pomôcok, hračiek a didaktickej techniky.
Dĺžka dochádzky a formy výchovy a vzdelávania:

niekoľko ročná dochádzka
dochádzka posledný rok pred plnením povinnej školskej dochádzky dieťaťa

Forma výchovy a vzdelania je celodenná, v prípade záujmu zákonných zástupcov dieťaťa je možné poskytnúť aj poldennú formu výchovy a vzdelania.
Vyučovací jazyk:

Vyučovacím jazykom v materskej škole je štátny jazyk Slovenskej republiky.
Organizačné usporiadanie denných činnosti v materskej škole:

hry a hrové činnosti
hry a hrové činnosti
pohybové a relaxačné cvičenia
pobyt vonku
odpočinok
činnosti zabezpečujúce životosprávu / osobná hygiena, stravovanie stolovanie

Učebné osnovy:

Učebné osnovy sú rozpracované na každý mesiac, ktorý je rozdelený na týždne s pomenovaním obsahového celku a s pomenovaním týždenných tém. Každý obsahový celok, obsahuje charakteristiku, stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti, učebné zdroje, metódy a prostriedky hodnotenia detí. Jednotlivé témy na seba pojmovo a vzťahovo nadväzujú, a tak vytvárajú priestor na rozvíjanie poznatkového systému detí. V učebných osnovách sú zastúpené všetky tematické okruhy a výkonové štandardy. Učitelia zodpovedajú za plánovanie tak, aby boli dodržané vývinové osobitosti detí, pričom si stanovujú kompetencie smerujúce k deťom tak, aby sa rozvíjala určitá oblasť.
IX. September – Zvedavé kuriatko

Kuriatko ide do školy
Ty a ja
Domček pre kuriatko
Kuriatko cestuje

X. Čarovná jeseň

Kuriatko objavuje
Jabĺčko pre kuriatko
Kuriatko v záhrade
Kuriatko v lese
Zmoknuté kuriatko

XI. Padá lístie šuchoce

Padá lístie šuchoce
Kuriatko a šarkan
Choré kuriatko
Deň sa začína

XII. Čas Vianočný, čas sviatočný

Snehová vločka
Mikuláš
Čaro Vianoc
Zvoní zvonček

 1. Biela zima

  Biele mesto

  Biela zima

  Spiaca krajina

  Snehová kráľovná

 2. Planéta zem

  Kuriatko na vandrovke

  Karneval

  Deň a noc

  Čarovná ceruzka

 3. Príroda sa zobúdza

  Jar klope na dvere

  Kto pribudol k zvieratkám

  Moja obľúbená kniha

  Tajomstvo vajíčka

 4. Jar v plnej kráse

  Dažďová kvapka

  To som ja

  Čarovný kameň

  Prileteli vtáčky

 5. V krajine zázrakov

  Zázračná krajina

  V ríši hmyzu

  Srdce pre mamu a otca

  Čerešničky, čerešne

 6. Veselé slniečko

  Šťastné deti

  Exotické zvieratka

  Nad vodou a pod vodou

  Veselá škola

Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania:

Predškolské vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v školskom roku, v ktorom do 31. augusta dosiahne šiesty rok veku. Predškolské vzdelávanie môže dieťa ukončiť aj vtedy, ak nedovŕšilo šiesty rok veku, ale podľa vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast môže plniť povinnú školskú dochádzku / predčasne zaškolenie dieťaťa na žiadosť rodičov/.
Vydávanie dokladu o získanom vzdelaní:

Doklad o získanom vzdelaní materská škola vydáva na slávnostnom ukončení školského roku, v spolupráci s rodičovským združením, za účasti rodičov a pozvaných hostí. Ukončenie sa nesie v duchu radosti, hudby a tanca z dielne detí, ktoré ukončujú predprimárne vzdelávanie. Deti dostanú malé spomienkové darčeky a osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelania ako doklad o získanom stupni vzdelania.
Personálne zabezpečenie:

Na škole pracuje spolu 9 učiteliek vrátane riaditeľky školy. Všetky sú kvalifikované, z toho je 7 učiteliek v trvalom pracovnom pomere a 2 učiteľky sú Na škole pracujú prevádzkové zamestnankyne, z toho sú 2 na plný úväzok a 1 na polovičný úväzok. Škola má vlastnú kuchyňu, v ktorej pracuje 5 zamestnankýň vrátane vedúcej školskej jedálne. Naša školská kuchyňa zabezpečuje stravu aj pre iné zariadenie, a pre materskú školu Watsonova.
Materiálno – technické a priestorové podmienky:

Budova materskej školy sa nachádza v MČ Sever. Vlastníkom budovy je Mesto Košice, ktoré je zároveň aj zriaďovateľom. Budova je dvojpodlažná, z časti podpivničená. Na prízemí sa nachádza riaditeľňa, v ktorej je knižnica pre pedagógov. Ďalej sa tu nachádza šatňa deti, kancelária hospodárky, prevádzkové priestory ŠJ. Na prvom poschodí sa nachádzajú dve triedy, prípravovňa kuchyne a miestnosť pre prevádzkových zamestnancov. Na druhom poschodí sú dve triedy a prípravovňa kuchyne. Každá trieda sa skladá z dvoch spojených častí: herne a spálne. Každá trieda ma vlastnú umyváreň a WC. Počas dňa je časť na spanie využívaná na rôzne aktivity. Ležadla sa denne skladajú a rozkladajú, sú vyrobené z kovového materiálu, sú stabilné a dobre tepelne izolované. Hračky na triedach sú prispôsobené vekovému zloženiu triedy, na triedach je dostatok detskej a odbornej literatúry, ktorá sa priebežne dopĺňa. Súčasťou spálne je aj kabinet učebných pomôcok, ktoré sa využívajú pri relizácií výchovno-vzdelávacej procesu. 3kola má dostatok výtvarného, pracovného materiálu. Stoličky a stoly sú prispôsobene veku deti, a sú umiestnene v svetlej časti herne. Stolovanie detí sa uskutočňuje v triedach. Nábytok v jednotlivých miestnostiach je usporiadaný tak, aby deti mali dostatok priestoru na hry, pohybové a relaxačné cvičenia a odpočinok. Je vyrobený z ekologického materiálu. Celkové usporiadanie triedy umožňuje deťom dostatok priestoru na jednotlivé činnosti, deti majú prístupnosť k hračkám a pomôckam, je bezpečné, hygienické a estetický usporiadané. Exteriér školy je vybavený s časti dreveným náradím a s časti kovovým, ktorý v blízkej budúcnosti odstrániť a nahradiť ho dreveným, ktorý je z bezpečnostného hľadiska vhodnejší pre deti. Na školskom dvore majú deti priestor na športové, výtvarné, pracovné aktivity. Celý areál je počas pobytu deti uzamknutý, čím je zabezpečená bezpečnosť detí.
Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní:

Prihliadať na fyziologické potreby detí. Vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálnopatologickým javom. Viesť evidenciu školských úrazov detí, ku ktorým došlo počas výchovno-vzdelávacieho procesu a pri činnostiach organizovaných školou, pri vzniku školského úrazu vyhotoviť záznam o školskom úraze.

V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí sú zamestnankyne materskej školy povinné zabezpečiť všestrannú starostlivosť o deti počas dňa, nenechať ich bez dozoru a venovať im plnohodnotnú starostlivosť. Budova školy je po ukončení prijmania deti uzamknutá, tak isto je uzamknutá aj bránka počas pobytu na školskom dvore.
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí:

Cieľom hodnotenia bude odlišovať hodnotenie spôsobilosti od hodnotenia správania. Dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali na úspešné a neúspešné.

Diagnostika – zaznamenávať úroveň detských schopností, vedomostí, spôsobilosti. Sledovať úroveň individuálnej komunikácie dieťaťa a komunikácie s inými deťmi. Viesť pre deti portfólia, pozorovací hárok. Pozorovací hárok vyhotoviť na začiatku roka, v priebehu roka a na konci školského roka.

V materskej škole uplatňovať pozorovanie deti pri rôznych činnostiach počas celého dňa, uplatňovať metódu rozhovoru. Hodnotiť výkony detí – výtvarné, konštruktívne. Analyzovať úlohy a produkty – výsledky činnosti. Hodnotiť úroveň dosahovaných kompetencií uvedených v štátnom vzdelávacom programe.
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov:

Hospitácie – zamerané na kontrolu a hodnotenie práce pedagogických zamestnancov vo vzťahu k cieľom. O hospitáciách sú vedené záznamy. Kontrolná činnosť bude vykonávaná aj orientačnými vstupmi do tried. Kontrola triednej a inej zverenej dokumentácie, kontrola zverených úloh podľa plánu práce školy, a dodržiavanie stanovených termínov , s následným vyhodnotením. Vo vzťahu ku všetkým zamestnancov kontrola dodržiavania školského poriadku, dodržiavaniu BOZP, PO, hygieny a interných nariadení riaditeľa.
Požiadavky na vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov:

Ďalšie vzdelávanie je právom a povinnosťou každého pedagogického i odborného zamestnanca. Každý pedagogický i odborný zamestnanec by sa mal odborne vzdelávať a osobnostne rásť. Uvádzanie začínajúcich učiteľov do praxe, v tomto školskom roku 2 učiteľky.

Vzdelávanie realizovať cez projekt Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania. V rámci tochto projektu budú prebiehať nasledujúce aktivity :

vzdelávanie manažmentu a odborných zamestnancov
vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl
edukačný portál
tvorba edukačného portálu
odborné stáže a odborné exkurzie
odborné semináre a odborné konferencie

Motivovanie pedagogických zamestnancov k sebavzdelávaniu, k zdokonaľovaniu učiteľských kompetencií. Priebežným vzdelávaním, ktoré ponúkajú metodické centra. Školenia v oblasti BOZP, PO, dodržiavania hygieny.

Dátum vydania: 31.08.2009

riaditeľka
Mgr.Nagyová Monika

ŠKOLSKÝ PORIADOK

Školský poriadok 2013/2014

Spracovateľ školského poriadku:          Mgr. Monika Nagyová – riaditeľka školy
Dátum vypracovania:  28.08.2013
Číslo vydania: 4 / 2013 – 2014
Dátum a prejednanie na ZRPŠ: 09.09.2013
Podpis predsedu rady školy: Bodnárová Beáta
Dátum prerokovania v pedagogickej rade: 30.08.2013
Dátum vydania školského poriadku: 10.09.2013 
      Školský poriadok školy je vypracovaný v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon / a o zmene predpisov a doplnení niektorých zákonov podľa § 153., vyhláške Ministerstva školstva SR č. 306/2008 o materských školách a zákona 596/2004 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, pracovného poriadku pre pedagogických a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení vydaného MŠ SR, pracovného poriadku pre pedagogických a ostatných zamestnancov  škôl a školských zariadení v pôsobnosti Mesta Košice a s prihliadnutím na špecifické podmienky materskej školy.
1. Charakteristika materskej školy.
Zriaďovateľ materskej školy:
Podľa zákona č. 419/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej samosprávy na obce a vyššie územné celky, je zriaďovateľom materskej školy Obrancov mieru 20, mesto Košice, Tr. SNP/A, 040 11 Košice.
Materská škola pracuje podľa vlastného školského vzdelávacieho programu s názvom Zvedavé kuriatka, ktorý vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie.
V školskom vzdelávacom programe sú rozpracované ciele predprimárneho vzdelávania, obsah vzdelávania a organizačné formy predprimárneho vzdelávania s prihliadnutím na podmienky školy.
Materská škola je 4 triedna. Poskytuje deťom celodennú výchovno – vzdelávaciu starostlivosť s možnosťou poldennej starostlivosti, pre deti od dvoch do šesť rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deťom s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.
Materská škola je umiestnená v účelovej budove. Prízemie tvorí vstupná chodba, šatne detí, riaditeľňa, kancelária hospodárky školy a kuchyňa s príslušnými priestormi
Na prvom poschodí sa nachádzajú 2 triedy, šatňa prevádzkových zamestnancov a prípravná kuchyňa. Na druhom poschodí sú taktiež dve triedy, prípravná kuchyňa. I. a II. poschodie je spojené vnútorným schodišťom. Budova má jeden hlavný vchod a pivničné priestory.
     Školský dvor je zatrávnený s dvoma funkčnými pieskoviskami, jednou preliezkou, prechodovým mostíkom, hojdačkami, šmykľavkou, jedným dreveným  autom a vláčikom. Pri vstupnej bráne je kvetinový záhon, ktorý je využívaný pri plnení výchovno – vzdelávacích cieľov.
2. Práva a povinnosti dieťaťa a jeho zákonného zástupcu alebo zástupcu dieťaťa.
      2.1 Práva a povinnosti dieťaťa.
Dieťa má právo na:
 rovnoprávny prístup ku vzdelaniu
 bezplatné vzdelávanie pre 5 ročné deti pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky v MŠ
 vzdelanie v štátnom jazyku v rozsahu stanovenom v školskom zákone
 úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnej a etnickej príslušnosti
 individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav
 poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelaním
 výchovu a vzdelanie v bezpečnom a hygienický vyhovujúcom prostredí
 úctu ku svojej osobe a zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu
 organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny
 na individuálne vzdelávanie za podmienok stanovených školským zákonom podľa § 24
 dieťa so špeciálno výchovno – vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vyhotovenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú
 dieťa so špeciálno výchovno – vzdelávacími potrebami má právo používať pri výchove a vzdelávaní špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky
           Povinnosti dieťaťa:
 dodržiavať školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy školy
 neobmedzovať svojim konaním práva  ostatných osôb zúčastnených sa výchovy a vzdelávania
 konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní
 chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý škola alebo školské zariadenie využíva na výchovu a vzdelávanie
 rešpektovať pokyny zamestnancov, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými predpismi, vnútornými predpismi školy a s dobrými mravmi
 ctiť ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy
2.1 Práva a povinnosti zákonných zástupcov dieťaťa
Zákonný zástupca dieťaťa má právo na:
 vybrať pre svoje dieťa školu, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa zákona, ktorá zodpovedá jeho schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti, právo na slobodnú voľbu školy
 žiadať, aby v rámci výchovy a vzdelávania v škole sa deťom poskytovali informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona
 oboznámiť sa so školským vzdelávacím programom školy
 byť informovaný o výchovno – vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa
 zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy na edukačných aktivitách určených plánom školy
 vyjadrovať sa k výchovno – vzdelávaciemu programu školy a školským poriadkom školy
 má právo na informovaný súhlas od pedagóga, ktorý mu zároveň poskytuje možnosť nielen sa rozhodnúť, ale aj prevziať spoluzodpovednosť za vykonanie dohodnutého postupu. Pedagogický zamestnanec ako odborník poskytne návrh a zákonný zástupca vyjadrí svoj súhlas, alebo nesúhlas. / Informovaný súhlas je písomný súhlas fyzickej osoby, na základe vlastnoručného podpisu informovanej osoby sa uvedie, že táto osoba bola dôsledne poučená o dôsledkoch jej súhlasu/
 na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa
          Zákonný zástupca dieťaťa je povinný:
 vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole
 dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno – vzdelávacie potreby
 dodržiavať podmienky výchovno – vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určeného školským poriadkom
 informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, o zdravotnom stave dieťaťa a lebo o iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania
 ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, zákonný zástupca dieťaťa je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti sa považuje choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov a mimoriadne udalosti v rodine
 neprítomnosť dieťaťa, ktoré trvá najviac tri po sebe nasledujúce dni ospravedlňuje jeho zákonný zástupca a dokladuje to čestným prehlásením, vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch môže škola vyžadovať lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti
 predložiť lekárske potvrdenie, ak neprítomnosť dieťaťa v škole je z dôvodu ochorenia a trvá viac ako tri po sebe nasledujúce dni
 predložiť lekárske potvrdenie škole, ak je dieťa zo školy vylúčené na základe príznakov ochorenia, ktoré sa zistili u dieťaťa počas pobytu v škole / pedagogický zamestnanec vydá písomnú informáciu pre ošetrujúceho lekára – rodič po vyjadrení lekára vráti potvrdenie triednym učiteľkám /
 nahradiť škodu, ktorú dieťa úmyselne zavinilo
 prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
3. Prevádzka materskej školy.
Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 06.00 – do 17.00 hodiny. Po 17. 00 hodine sa nesmie nikto nachádzať na pracovisku. Po tomto čase sa je možné byť na pracovisku iba v odôvodnených prípadoch a so súhlasom zriaďovateľa školy, inak sa musí vyhotoviť zápis prečo MŠ sa neuzamkla o 17.00 hodine.
Riaditeľka školy:                                           Monika Nagyová, Mgr.
Poverená zástupkyňa riaditeľky školy:         Beáta Bodnárová
Hospodárka školy:                                        Lívia Lehocká
Vedúca školskej jedálne:                              Viera Bérešová
Konzultačné hodiny riaditeľka školy: každú stredu – párny týždeň od 12.00 – do 13.00 hod., alebo podľa potreby a po vzájomnej dohode so zákonnými zástupcami dieťaťa.
Kontakt: 633 22 75, 0907 900 128
Konzultačné hodiny vedúcej ŠJ: každú stredu od 12.00 – do 13.30 hod., alebo podľa potreby po vzájomnej dohode.
Kontakt: 055/633 22 81, 0907 900 176
Prevádzka materskej školy bola prerokovaná s rodičmi na plenárnom zasadnutí Združenia rodičov.
Obmedzenie alebo prerušenie prevádzky školy:
V čase letných prázdnin je prevádzka školy prerušená z hygienických dôvodov najmenej na 3 týždne. Harmonogram prerušenia prevádzky na celý školský rok vydáva zriaďovateľ školy Mesto Košice. V tomto období podľa vypracovaného harmonogramu riaditeľkou školy, vykonávajú prevádzkoví zamestnanci upratovanie, dezinfekciu priestorov a dezinfekciu hračiek. Pedagogickí zamestnanci a ostatní zamestnanci čerpajú dovolenky podľa vypracovaného harmonogramu.
      Prerušenie prevádzky oznámi riaditeľka školy 2 mesiace vopred. V čase prerušenia prevádzky môžu deti navštevovať náhradnú materskú školu. Prerušenie prevádzky vo všetkých triedach materskej školy počas školského roka / vianočné, jarné prázdniny / sa uskutoční tiež na základe pokynov zriaďovateľa školy. Rodičia  budú informovaní o tejto skutočnosti formou oznamu na centrálnej nástenke. Prevádzka materskej školy môže byť prerušená aj zo závažných dôvodov, ktoré ohrozujú zdravie zverených detí, alebo z dôvodov, ktoré môžu spôsobiť závažné škody na majetku.
Úsporný chod materskej školy:
     Z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov v prípade nízkej dochádzky detí do materskej školy, z dôvodu zvýšenej chorobnosti, krátkodobejších prázdnin, môže riaditeľka rozhodnúť o spájaní tried.
Pri spájaní tried sa zabezpečí plynulý chod a kvalitný výchovno – vzdelávací proces. Nadbytok zamestnancov sa bude riešiť pridelením náhradného voľna, alebo pridelením dovolenky.
4. Podmienky prijatia a dochádzky do materskej školy.
4.1 Zápis do materskej školy.
      Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa príjima dieťa od 3 rokov do 6 rokov. Výnimočne sa môžu prijímať deti od 2 rokov veku, ak sú na škole vytvorené vhodné materiálne a personálne podmienky. Uprednostnené sú deti, ktoré dovŕšili 5. rok veku a deti s odloženou školskou dochádzkou.
Riaditeľ materskej školy po dohode so zriaďovateľom školy zverejní na budove školy, alebo inom verejne prístupnom mieste termín podávania žiadosti na nasledujúci školský rok. termín podávania žiadosti je spravidla od 15. februára do 15. marca.
Do materskej školy sa príjimajú deti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi školy spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast v čase stanovenom riaditeľkou školy. Žiadosť  podaná bez potvrdenia o zdravotnom stave nie je kompletná a nebude akceptovaná.  Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Tieto deti sa príjimajú na školu ak sú pre nich na škole vytvorené vhodné materiálne a personálne podmienky. Prijatiu zdravého, alebo postihnutého dieťaťa môže predchádzať adaptačný pobyt dieťaťa po dohode s riaditeľkou školy. O forme pobytu sa  rozhodne s prihliadnutím na individuálne osobitosti dieťaťa. V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravého vývinu môže riaditeľ MŠ po prerokovaní s rodičom, alebo na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej na dohodnutý čas, alebo o ukončení tejto dochádzky.
V prípade, že zákonný zástupca dieťaťa zámerne neuvedie v žiadosti skutočnosti o zdravotnom stave dieťaťa a o jeho ochoreniach, považuje sa to za závažné porušenie školského poriadku, ktoré môže viesť k vydaniu rozhodnutia o prerušení dochádzky do materskej školy na dobu, pokiaľ rodič nepredloží všetky lekárske vyjadrenia a iné doklady, z ktorých je možné získať dostatok in formácií a na základe toho sa rozhodne o ďalšom postupe. V prípade, že počas dochádzky dieťaťa nastanú zdravotné alebo výchovno – vzdelávacie problémy, riaditeľ alebo triedny  učiteľ vyzve rodičov k predloženiu vyjadrení od špecialistov / detský psychológ, špeciálny pedagóg, psychiater, neurológ a pod. /. Ak rodič po dodržaní pokynov nebude spolupracovať s riaditeľkou ani pedagogickými zamestnancami, považuje sa to za porušenie školského poriadku a po písomnom upozornení môže byť dieťaťu predčasne ukončená dochádzka do MŠ.
Rozhodnutie o odložení povinnej školskej dochádzky predloží rodič riaditeľke školy spravidla do 30. apríla a k tomu dokladuje aj rozhodnutie riaditeľa  ZŠ o neprijatí  do ZŠ. Pokiaľ rodič do tohto termínu rozhodnutie neobdŕžal od riaditeľa ZŠ, upozorní riaditeľka MŠ na túto skutočnosť zákonného zástupcu dieťaťa, s tým aby si rezervoval miesto v MŠ.
Deti do jednotlivých tried zaraďuje na začiatku školského roka riaditeľka školy, spravidla podľa veku, tiež na základe osobitosti a vyspelosti dieťaťa a podľa kapacity jednotlivých tried. Počas roka môže riaditeľka školy preradiť deti z jednej triedy do druhej, ak to kapacita jednotlivých tried dovoľuje. Rodičovi  v takomto prípade oznámi dôvod a termín preradenia riaditeľka osobne. Zadeľovanie a preraďovanie detí do tried je v právomoci riaditeľa školy a jej rozhodnutie je konečné. Rozhodnutie p preradení sa písomne nevyhotovuje, zmena sa zaznačí v dokumentácií príslušných tried.
4.2 Dochádzka dieťaťa do materskej školy
Rodič privádza dieťa do materskej školy do 08.00 hod. a prevziať dieťa je možné po 15.00 hodine. Vyberať deti sa môžu aj v čase od 11.45 – 12.00 s tým, že na túto skutočnosť rodič upozorní triednu učiteľku.
Prípadnú neprítomnosť dieťaťa v MŠ je rodič povinný ohlásiť deň vopred, alebo najneskôr do 08.00 hodiny na telefónom čísle 633 22 75. Ak rodič nenahlási neprítomnosť dieťaťa podľa týchto pokynov, platí plnú výšku stravnej jednotky v tento deň. Dochádzku je potrebné dodržiavať tak, ako je uvedené vyššie, nakoľko iný spôsob dochádzania vážne narúša chod materskej školy, a to  z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia iných osôb v budove školy. Spôsob stravovania dohodne rodič s riaditeľkou školy a vedúcou ŠJ.
Prevzatie dieťaťa do materskej školy môže pedagogický zamestnanec odmietnuť ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do MŠ. Ak dieťa prejaví známky ochorenia počas dňa, pedagogický zamestnanec je povinný izolovať dieťa od ostatných deti, poskytnúť mu prvú pomoc a okamžite vyrozumieť zákonného zástupcu. Pedagogickí zamestnali nesmú podávať deťom lieky, preto rodič po upovedomení zo strany školy je povinný prísť si neodkladne pre dieťa. Pedagogickí zamestnanci nesmú brať od rodičov žiadne lieky a podávať ich deťom.
Neprítomnosť dieťaťa v materskej škole je potrebné ohlásiť najneskôr do 14 pracovných dní od začiatku neprítomnosti, zároveň je potrebné oznámiť dĺžku a dôvod neprítomnosti. Ak je neprítomnosť dieťaťa dlhšia ako 30 po sebe nasledujúcich dni, rodič je povinný predložiť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa ak jeho neprítomnosť bola spôsobená zdravotnými problémami. Ak dieťa bolo neprítomné z iných dôvod, rodič predkladá materskej škole vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré nesmie byť staršie ako jeden deň. V prípade neprítomnosti dieťa v MŠ dlhšej ako 30 po sebe nasledujúcich dní, rodič požiada riaditeľku materskej školy o prerušenie dochádzky do MŠ. Riaditeľka MŠ na základe tejto žiadosti vydá rozhodnutie o prerušení dochádzky. Ak rodič do 15 pracovných dní neoznámi riaditeľke školy dôvod neprítomnosti dieťaťa, alebo závažným spôsobom poruší školský poriadok školy, riaditeľ môže po predchádzajúcom upozornení rodiča rozhodnúť o ukončení dochádzky. Ak rodič neprivádza dieťa do materskej školy do 08.00 hodiny a preberá ho po 17.00 hodine, riaditeľka školy upozorní zákonného zástupca na porušenie školského poriadku 2× ústne, s tým že rodič podpíše upozornenie. Tretie upozornenie bude zo strany riaditeľky písomné s tým, že po treťom upozornení môže byť vydané rozhodnutie o ukončení dochádzky do MŠ. / Porušením školského poriadku je aj neustály neskorý príchod do materskej školy, a vyberanie po 17.00 hodine/.
4.3 Dôvody pre neprijatie dieťaťa do materskej školy ako prevencia ochrany zdravia ostatných detí.
 zvýšená telesná teplota
 dráždivý kašeľ
 herpes na perách, afty v ústnej dutine
 zápal očných spojiviek
 užívanie  antibiotík
 pedikúlóza – voš vlasová
 črevné ťažkosti
 infekčné a prenosné choroby
 hustý zelený výtok z nosa
 vyrážka na tele
 zlomenina
Ak tieto skutočnosti zistí pedagogický zamestnanec v priebehu dňa, vydá rodičovi rozhodnutie o vylúčení dieťaťa z materskej školy, s ktorým pôjde za lekárom pre deti a dorast. Dieťa sa do kolektívu príjme opätovne na základe lekárskeho vyjadrenia na tom istom rozhodnutí.
Pri zistení pedikulózy je učiteľ povinný oznámiť túto skutočnosť riaditeľovi školy a zákonnému zástupcovi dieťaťa. Dieťa sa do príchodu zákonného zástupcu izoluje od ostatných detí. Zákonný zástupca je povinný navštíviť pediatra, a na základe jeho pokynov dieťa odvšivavý. Ostatní rodičia budú o výskyte pedikulózy na škole informovaný formou písomnej informácie na centrálnej nástenke s oznamami. Riaditeľka školy spolu s učiteľkami požiada rodičov, aby kontrolovali deťom vlasy, pričom aj pedagogickí zamestnanci vykonávajú priebežnú kontrolu a kontrolu vlasovej časti hlavy vždy v pondelok.. Opätovný nástup do školy je možný iba po predložení lekárskeho potvrdenia.
V prípade ochorenia dieťaťa rodič oznámi škole predpokladaný čas neprítomnosti dieťaťa a jeho dôvod. Pri neprítomnosti dlhšej ako 3 dni zo zdravotných dôvodov sa predkladá lekárske potvrdenie, toto potvrdenie nesmie byť staršie ako 1 deň.
4.3 Úhrada príspevkov za dochádzku
Vzdelávanie v materskej škole sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu.
     Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou najviac 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu. Tento príspevok sa uhrádza do 15. dňa príslušného mesiaca.
V zmysle všeobecného záväzného nariadenia mesta Košice č. 103/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých  zriaďovateľom je mesto Košice, prijaté uznesením mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 546/2008 ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 790/2009, uznesením mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 10065/2010, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 57/2011 a uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 120/2011 sa mení a dopĺňa nasledovné:

od povinného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole je oslobodený zákonný zástupca dieťaťa ak:
 má dieťa jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
 ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov v hmotnej núdzi
 ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu
      V zmysle § ods. 7 Zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní sa príspevok v materskej škole neuhrádza za dieťa
 ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
 ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov v hmotnej núdzi
 ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu
Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa
 Ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby, alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom
 Ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin, alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom, alebo inými závažnými dôvodmi. V týchto prípadoch sa uhrádza pomerná časť určeného príspevku. Príspevok sa v plnej výške uhrádza počas letných prázdnin
Okrem tohto príspevku je zákonný zástupca povinný uhradiť príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, pokiaľ sa dieťa v materskej škole stravuje.
V zmysle všeobecného záväzného nariadenia mesta Košice č. 103/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice, prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni na jedno dieťa sumou 1,19 € na jeden deň. V tejto sume je zahrnutá desiata 0,28 €– obed 0,68 € – olovrant 0,23 €.
Tento príspevok sa uhrádza do 5. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. V prípade, že zákonný zástupca neuhradí uvedené príspevky v stanovenom termíne, riaditeľka školy môže po predchádzajúcom písomnom upozornení rodiča prerušiť dochádzku dieťaťa do MŠ na dobu pokiaľ rodič nedokladuje svoje podlžnosti. Ak ani po opakovanom písomnom upozornení zo strany riaditeľky nedôjde k náprave, môže byť zákonnému zástupcovi dieťaťa vydané rozhodnutie o predčasnom ukončení dochádzky.
5. Vnútorná organizácia.
Materská škola sa člení na triedy. Do triedy sa zaradujú deti rovnakého veku alebo deti rozdielneho veku s najvyšším počtom podľa § 28 ods. 10 zákona NR SR č. 245/2008 nasledovne:
 20 deti 3 – 4 ročných
 21 deti 4 – 5 ročných
 21 deti 3 – 6 ročných
 22 deti 5 – 6 ročných
Ak sa do triedy príjme dieťa mladšie ako trojročné, zníži sa najvyšší počet deti v triede o jedno dieťa podľa § 28 ods. 11 zákona.
Do samostatnej triedy s deťmi mladšími ako tri roky sa zaraduje najmenej  päť deti a najviac desať deti. Ak je v triede s deťmi mladšími ako tri roky viac ako desať dvojročných deti, ich výchovu a vzdelávanie zabezpečujú striedavo traja pedagogickí zamestnanci.
V odôvodnených prípadoch môže riaditeľka školy so súhlasom zriaďovateľa, štátnej školskej inšpekcie a s dodržaním všetkých platných právnych predpisov a nariadení navýšiť počet detí. 
Organizácia tried a vekové zloženie detí.

 1. poschodie I. trieda 2 – 3 ročné deti

  II. trieda 3 – 4 ročné deti

 2. poschodie III. trieda 3 – 6 ročné deti

  IV. trieda 5 – 6 ročné deti

V každej triede je riaditeľkou školy určená triedna učiteľka, ktorá zodpovedá za úplnosť a správnosť pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie.
So zákonnými zástupcami dieťaťa spolupracujú obidve učiteľky pracujúce v triede, ktoré zároveň poskytujú pedagogické poradenstvo a vo vzájomnej spolupráci utvárajú podmienky pre plynulý výchovný – vzdelávací proces.
Denný poriadok v materskej škole
Deti sa schádzajú v II. triede od 06.00 – do 07.00 hod.
Deti sa popoludní schádzajú v II. triede od 16.20 – do 17.00 hod.
Prevádzka v I. triede je od 07.00 – do 16.00 hodiny.
Počas schádzania deti sa vykonávajú aktivity, ktoré sú bližšie určené v dennom režime .
Na prvom poschodí: I. trieda 2 –  ročné deti a II. trieda 3 – 4 ročné deti 
Na druhom poschodí: III. trieda 3 – 6 ročné deti a IV. trieda 5 – 6 ročné deti 
Prevádzka:

 1. trieda 07.00 – 16.00
 2. trieda 06.00 – 17.00
 3. trieda 07.00 – 16.20
 4. trieda 07.00 – 16.20

Rozdelenie učiteliek do tried:
trieda triedna učiteľka učiteľky

 1. trieda Andrea Vincová, Mgr. Lucia Bučková, Mgr. Monika Nagyová
 2. trieda Beáta Bodnárová, Eva Krompszká
 3. trieda Ľubomíra Ondríšková, Andrea Vincová
 4. trieda Helena Lorencová, Silvia Kövérová

Organizačná štruktúra dňa

I. trieda
06.00 – 07.00 schádzanie deti v II. triede, hry a hrové, činnosti, edukačná aktivita
07.00 – 08.45 hry a hrové činnosti, edukačná aktivita, pohybové a relaxačné cvičenia
08.45 – 09.00 osobná hygiena, činnosti zabezpečujúce životosprávu – stolovanie, stravovanie – desiata, edukačná aktivita
09.00 – 11.10 hry a hrové činnosti, edukačná aktivita, pohybové a relaxačné cvičenia, pobyt vonku
11.10 – 12.00 osobná hygiena, činnosti zabezpečujúce životosprávu – stolovanie, stravovanie – obed, edukačná aktivita
12.00 – 14.20 osobná hygiena, odpočinok, edukačná aktivita, pohybové a relaxačné cvičenia
14.20 – 14.35 činnosti zabezpečujúce životosprávu – stolovanie, stravovanie – olovrant, osobná hygiena, edukačná aktivita
14.35 – 16.00 hry a hrové činnosti, edukačná aktivita, pohybové a relaxačné cvičenia, pobyt vonku – v letnom období, osobná hygiena
16.00– 17.00 hry a hrové činnosti, edukačná aktivita, deti sú sústredené v II. triede
II. trieda
06.00 – 07.00 schádzanie deti v II. triede, hry a hrové, činnosti, edukačná aktivita
07.00 – 08.45 hry a hrové činnosti, edukačná aktivita, pohybové a relaxačné cvičenia
08.45 – 09.00 osobná hygiena, činnosti zabezpečujúce životosprávu – stolovanie, stravovanie – desiata, edukačná aktivita
09.00 – 11.10 hry a hrové činnosti, edukačná aktivita, pohybové a relaxačné cvičenia, pobyt vonku
11.10 – 12.00 osobná hygiena, činnosti zabezpečujúce životosprávu – stolovanie, stravovanie – obed, edukačná aktivita
12.00 – 14.20 osobná hygiena, odpočinok, edukačná aktivita, pohybové a relaxačné cvičenia
14.20 – 14.35 činnosti zabezpečujúce životosprávu – stolovanie, stravovanie – olovrant, osobná hygiena, edukačná aktivita
14.35 . 16.20 hry a hrové činnosti, edukačná aktivita, pohybové a relaxačné cvičenia, pobyt vonku – v letnom období, osobná hygiena
16.20 – 17.00 hry a hrové činnosti, edukačná aktivita, deti sú sústredené v II. triede
Organizačná štruktúra dňa
III. a IV. trieda
06.00 – 07.00 schádzanie deti v II. triede, hry a hrové, činnosti, edukačná aktivita
07.00 – 08.50 hry a hrové činnosti, edukačná aktivita, pohybové a relaxačné cvičenia
08.50 – 09.10 osobná hygiena, činnosti zabezpečujúce životosprávu – stolovanie, stravovanie – desiata, edukačná aktivita
09.10 – 11.30 hry a hrové činnosti, edukačná aktivita, pohybové a relaxačné cvičenia, pobyt vonku
11.30 – 12.15 osobná hygiena, činnosti zabezpečujúce životosprávu – stolovanie, stravovanie – obed, edukačná aktivita
12.15 – 14.15 osobná hygiena, odpočinok, edukačná aktivita, pohybové a relaxačné cvičenia
14.15 – 14.30 činnosti zabezpečujúce životosprávu – stolovanie, stravovanie – olovrant, osobná hygiena, edukačná aktivita
14.30 – 16.20 hry a hrové činnosti, edukačná aktivita, pohybové a relaxačné cvičenia, pobyt vonku – v letnom období, osobná hygiena
16.20 – 17.00 hry a hrové činnosti, edukačná aktivita, deti sú sústredené v II. triede
Preberanie detí.
Dieťa od zákonných zástupcov preberá učiteľka, ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia až po odovzdanie zákonnému zástupcovi, prípadne zákonným zástupcom splnomocnená osoba, na základe písomného splnomocnenia. Na prevzatie dieťaťa z materskej školy môže zákonný zástupca dieťaťa písomne splnomocniť aj svoje staršie dieťa, ktoré má viac ako 10 rokov, alebo inú osobu, ktorá je pedagogickým zamestnanom známa. Tieto osoby na základe písomného splnomocnenia sú plné zodpovedné za dieťa po prevzatí z materskej školy. Splnomocnenia sa evidujú v II. triede, a každá učiteľka má vedomosť o tom, kto môže dieťa vyberať z materskej školy. Ak rodič telefonický oznámi škole, že pre dieťa príde iná osoba, než je splnomocnená, musí oznámiť meno osoby, ktorá dieťa preberie a učiteľka je povinná legitimovať poverenú osobu, čím si overí zhodu s nahlásenými údajmi od zákonného zástupcu. Pre dieťa je potrebné prísť o 15 minút skôr, aby si rodič mohol dieťa  prezliecť a pripraviť na odchod domov tak, aby sa  budova MŠ uzamkla o 17.00. hodine.
Ak rodič preberá dieťa zo školského dvora je potrebné, aby následne opustil s dieťaťom školský dvor, z hľadiská bezpečnosti  a iných dôvodov. Je potrebne si rozmyslieť príchod pre dieťa, pretože ak dieťa nechce ísť ešte domov nie je možne ho ponechať v škole a prísť pre neho neskôr. Pri preberaní detí zo školského dvora je potrebné aby rodič oznámil odchod dieťaťa službukonajúcej učiteľke a viedol dieťa k pozdravu.
V prípade že zákonní zástupcovia majú súdnym príkazom, prípadne predbežným opatrením obmedzené preberanie deti, je potrebné  to písomne / fotokópia úradného rozhodnutia / informovať riaditeľku školy.
Ošetrenie neprevzatia dieťaťa do MŠ po ukončení prevádzky:
Službu konajúca učiteľka vykoná tieto kroky:
 telefonický kontaktuje zákonných zástupcov
 ak kontakt nie je možný ide s dieťaťom domov
 ak sú rodičia neprítomní, vráti sa do MŠ a vyhotoví záznam do ranného filtra, zavolá na políciu a oznámi túto skutočnosť, ako aj svoju adresu
 zoberie dieťa domov, na dvere vyvesí oznam o tom, aby rodičia kontaktovali príslušný útvar polície, kde získajú ďalšie informácie
O tejto skutočnosti sa vyhotoví písomný záznam, ktorý zákonný zástupca podpíše a bude upozornený na to, že porušil Školský poriadok a pri opätovnom porušovaní poriadku môže byť dieťaťu ukončená dochádzka do materskej školy.
Rodičia dávajú materskej škole k dispozícií svoje osobné telefónne čísla, a iné údaje, ktoré sú využívané len v prípadoch náhleho ochorenia dieťa, alebo v prípade nevyzdvihnutia dieťaťa z MŠ.
Tieto údaje sa využívajú v súlade so zákonom 428/2004 Z. z o ochrane osobných údajov. Každá zamestnankyňa školy podpisuje s riaditeľkou školy dohodu o ochrane osobných údajov a o mlčanlivosti.
Organizácia v šatni
Do šatní majú prístup zákonní zástupcovia dieťaťa. Pri prezliekaní a odkladaní veci do skriniek vedú rodičia v spolupráci s učiteľkami deti k samostatnosti a poriadkumilovnosti. Neponechávať v skrinkách cukríky, žuvačky, sladkosti, lieky a iné predmety ktorými by mohli deti ublížiť sebe, alebo iným deťom. Viesť deti k tomu aby si do skriniek neukladali trávu, kvety, kamene a k tomu aby nebúchali dvierkami, nestavali na skrinky  čím predídeme poškodzovaniu majetku. Za poriadok v skrinkách a vlastné hračky zodpovedá zákonný zástupca. Za estetickú úpravu šatne zodpovedajú pedagogické zamestnankyne, za hygienu a uzamknutie hlavného chodu určený prevádzkový zamestnanec.
Vchod do budovy sa uzamyká o 08.00 hodine. Rodič je povinný priviesť dieťa do 08.00 hodiny, nakoľko neskorým príchodom sa narušuje plynulý chod školy, organizácia prác a bezpečnosť iných osôb.
Organizácia v umyvárni
Všetky triedy majú samostatnú umyváreň. Každé dieťa má vlastný hrebeň, uterák, ktoré sú zavesené na značke pridelenej dieťaťu a pri značke je aj meno. Za pravidelné čistenie a dezinfekciu hrebeňov, za suchú podlahu a hygienu umyvárne zodpovedá určený prevádzkový zamestnanec. Za celkovú organizáciu pobytu detí v umyvárni, uzatvorenie vody, spláchnutie WC a dodržiavanie príslušných hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedá pedagogický zamestnanec.
Organizácia v jedálni
Strava sa podáva 3× denne v pevne stanovenom čase.
Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stravovania zodpovedá vedúca školskej jedálne. Vedúca ŠJ zabezpečuje zisťovanie počtu stravníkov a pitný režim.
Stravu deťom podávajú zodpovedné zamestnankyne školskej jedálne, chystajú deťom prestieranie k desiate, olovrantu, naberajú polievku, tak aby bola nabratá pred príchodom deti k stolom a nevzniklo nebezpečenstvo úrazu oparením. 
Rodičia, ktorí na základe súhlasu zriaďovateľa donášajú svojim deťom stravu do školy, zodpovedajú za kvalitu jedla. Jedlo musí byť uzatvorené v prepravných nádobách, ktoré musia byť označené menom dieťaťa. Rodič pri príchode do školy odovzdá donesenú stravu zamestnancovi v školskej jedálni, ktorý ju uskladní v priestoroch na to určených, a následne ho podá dieťaťu v určený čas. Ohrev stravy zabezpečí zodpovedná zamestnankyňa za výdaj stravy. K noseniu stravy je potrebné, aby si rodič zaviedol zošit kde ráno pri odovzdávaní stravy kuchárka preberie a skontroluje stravu a podpíše sa. Prepravné nádoby na stravu kuchárka neumýva.
 Za organizáciu a výchovný proces zodpovedá riaditeľka a učiteľky.
 Učiteľky vedú deti k osvojovaniu si základných návykov kultúrneho stolovania a v maximálnej miere pri tom uplatňujú individuálny prístup k deťom. Deti sa nenútia k jedlu násilnou formou, ale vhodnou motiváciou. Počas stolovania sa deti usmerňujú a podľa pokynov rodiča dokrmujú. Deti v I. triede používajú pri stolovaní lyžicu, v II. triede používajú lyžicu a vidličku. Deti v III. a IV. triede používajú od začiatku školského roku kompletný príbor, preto je žiaduce aby k tomuto návyku boli vedené aj v domácom prostredí.
Pobyt deti na školskom dvore.
Pobyt vonku obsahuje pohybové aktivity detí, vychádzky, edukačné aktivity a hry a hrové činnosti.
 V záujme psychomotorického a psychosomatického rozvoja dieťaťa sa pobyt vonku realizuje každý deň. Výnimkou sú nepriaznivé klimatické podmienky ako sú: silný nárazový vietor, silný mráz a dážď / nie mrholenie /. Pobyt vonku sa môže uskutočniť do – 10 stupňov Celzia. V jarných, letných mesiacoch sa pobyt vonku upravuje vzhľadom na intenzitu slnečného žiarenia a zaraduje sa 2× do dňa – dopoludnia a popoludní.
Počas pobytu vonku je pedagogický zamestnanec povinný zabezpečovať deťom plnohodnotnú, organizovanú činnosť, venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia v zmysle príslušných všeobecne záväzných predpisov a pokynov riaditeľa školy.
Prevádzkoví zamestnanci pred začiatkom pobytu na ŠD skontrolujú bezpečnosť prostredia. Pred nástupom detí na pobyt vonku, učiteľka, ktorá je prvá na školskom dvore uzamkne prístupovú bránu a po ukončení pobytu posledná odchádzajúca učiteľka odomkne prístupovú bránu.
Vychádzka sa zabezpečuje v zmysle vyhlášky 306/2008 Z. z § 7 o materskej škole nasledovne
 na 1 učiteľku – 21 detí od 4 – 5 rokov
 na 1 učiteľku – 22 detí starších ako 5 rokov
Pri vyššom počte detí ako je uvedené, alebo pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľ zabezpečí ďalšieho zamestnanca materskej školy, ktorý pod vedením učiteľky dbá na bezpečnosť detí.
S triedou s mladšími deťmi ako 4 roky sa uskutočňuje vychádzka za prítomnosti 2 i viacerých zamestnancov. S 2 – 3 ročnými deťmi sa vychádzky neorganizujú, a s deťmi 3 – 4 ročnými iba v rámci školského vzdelávacieho programu. 
Organizácia odpočinku.
Popoludňajší odpočinok sa realizuje v pevne stanovenom čase podľa denného režimu dňa v jednotlivých triedach. AK dieťa nie je naučené spať, je potrebné aby odpočíval na ležadle.
Počas popoludňajšieho oddychu v spálni učiteľka dbá na primerané oblečenie detí. Zabezpečí pravidelné vetranie spálne, tak aby neohrozovalo bezpečnosť a zdravie detí. Od odpočívajúcich detí neodchádza, individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťuje potrebu  spánku. 
Organizácia iných aktivít.
Predplavecký výcvik a iné aktivity sa uskutočňujú na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu. 
Pri realizácii predplaveckého výcviku je na jedného pedagogického zamestnanca najviac 8 detí. Na lyžiarsky výcvik najviac 10 detí na jedného pedagogického zamestnanca a pri saunovaní najviac 10 detí.
Ak škola organizuje školu v prírode počet detí je podľa osobitného predpisu.
Na výletoch a exkurziách riaditeľka zabezpečuje dozor dvoch pedagogických zamestnancov a jednej poverenej plnoletej osoby s počtom detí podľa § 28 ods. 10 zákona.
Výlety a exkurzie sa konajú na základe plánu práce školy najviac na jeden deň s prihliadnutím na bezpečnostné, hygienické a fyziologické potreby detí a so zabezpečením teplého obeda pre deti. Pred uskutočnením týchto aktivít riaditeľom školy poverený pedagogický zamestnanec organizačne zabezpečí prípravu a priebeh aktivít vrátane poučenia zúčastnených osôb a detí o bezpečnosti a ochrane zdravia. O tejto skutočnosti sa vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia všetky zúčastnené osoby podpisom. Na výlet, exkurziu s deťmi predškolského veku možno použiť aj verejnú hromadnú dopravu.
Starostlivosť o zdravie, bezpečnosť a hygienu detí.
V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí zamestnankyne materskej školy sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä  § 7 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 o materskej škole, § 132 až 135 a § 170 až 175 Zákonníka práce, zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, § 422 Občianskeho zákonníka, zákonom NR SR č. 576/2004 Z. z o zdravotnej starostlivosti, zákonom NR SR 126/20006 Z. z o verejnom zdravotníctve, pracovným poriadkom a internými pokynmi riaditeľky materskej školy.
Zamestnanci sú povinní:
 zabezpečiť všestrannú starostlivosť o deti počas dňa, nenechávať deti bez dozoru ani počas spánku
 vyhýbať sa vychádzkam do neznámeho terénu, na vychádzku brať brašnu prvej pomoci
 prihliadať na základne fyziologické potreby dieťaťa
 vytvárať podmienky na zdravý vývin detí
 viesť evidenciu školských úrazov detí, ku ktorým došlo počas výchovno – vzdelávacieho procesu a pri činnostiach organizovaných školou a pri vzniku školského úrazu vyhotoviť záznam o úraze
 dodržiavať hygienické predpisy v priestoroch školy, chrániť zdravie detí a to v rozsahu určenej náplne / aj prevádzkové zamestnankyne /
 v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sú učitelia povinní zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálno – patologickými javmi, pred psychickým týraním a pred ohrozovaním mravného vývinu. Zistené skutočnosti bezodkladne riešiť v spolupráci s vedením školy a CPPP a P, kontaktovať príslušný odbor sociálnych vecí, pediatra a príslušné oddelenie policajného zboru
 zabezpečiť dohľad nad dieťaťom v prípade ochorenia, izolovať ho od ostatných detí a bez meškania vyrozumieť zákonného zástupcu
 v prípade úrazu zabezpečiť prvú pomoc, urýchlene informovať rodiča. Informáciu o úraze zákonnému zástupcovi podáva zamestnanec pri ktorom sa úraz stal. Zabezpečiť evidenciu úrazu a zapísať aj vyjadrenie lekára.
 dodržiavať zákon o ochrane fajčiarov 377/2004, v priestoroch školy je prísny zákaz fajčenia, používania alkoholu a psychotropných látok
 odovzdať dieťa zákonnému zástupcovi, alebo splnomocnenej osobe
 uskladňovať nebezpečné predmety a čistiace prostriedky z dosahu deti
6. Ochrana spoločného majetku a osobných údajov.
Budova školy je zaistená bezpečnostnou signalizáciou. Kľuč od budovy vlastní každý zamestnanec okrem zamestnancov školskej jedálne a to z dôvodu ochrany majetku počas prevádzky, čím každý zamestnanec zodpovedá za uzamkýnanie počas pracovnej doby. Kľúče sú vydávané na protipodpis. Ostatné kľúče sú v uzamkýnateľnej skrinke v riaditeľni. Po ukončení pracovnej doby je každá pedagogická zamestnankyňa zodpovedná za vypnutie elektrického prúdu od spotrebičov, TV, PC, DVD a za uloženie didaktickej techniky a iných pomôcok na vopred určené miesto. Každý zamestnanec školy je zodpovedný za zverený majetok a podpisuje hmotnú zodpovednosť za  majetok, ktorý mu bol zverený. Otváranie budovy a uzamykanie budovy po skončení pracovnej doby majú na starosti prevádzkové zamestnankyne, ktoré budovu kódujú a im zverený kód musia uchovať v tajnosti. Kód od budovy má aj vedúca školskej jedálne, ktorá je tiež povinná budovu riadne uzamknúť, zakódovať v prípade, že sa na pracovisku zdržuje po ukončení pracovnej doby a v plnej miere nesie zodpovednosť za bezpečnosť budovy. Riaditeľka školy jej vydáva súhlas na to, aby pracovala po pracovnej dobe a svojim podpisuje, že plne na seba preberá zodpovednosť za budovu školy.
Prevádzkové zamestnankyne sú zodpovedné za uzatvorenie okien, uzatvorenie vodovodných batérií, vypnutie osvetlenia, uzamknutie dverí v každej triede a iných miestnosti školy pred skončením pracovnej doby.
Službu na chodbe a v šatni počas príjimania a preberania detí sa uskutočňuje na základe časového rozvrhu, ráno je služba od 07. 00 – do 08.00 hod., kedy sa budova školy uzamkne.
Budova je uzatvorená do 12.00 hodiny.
Preberať deti je možné od 12.00 – 12.30 hodiny, následne sa budova uzamkne a otvára sa od 15.00 hodiny, od tohto času si môžu rodičia preberať domov. V čase od 15.00 – do 16.20 prevádzkový zamestnanec vykonáva popoludňajšiu zmenu na prízemí a v šatni.
Ochrana osobných údajov.
Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej osoby, alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo, alebo nepriamo, najmä na základe použiteľného identifikátora alebo na základe jednej, či viacerých charakteristík, alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu. Každý zamestnanec školy v rámci zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov – je viazaný dohodou o ochrane osobných údajov, ktorú vlastnoručne podpisuje čí na seba preberá zodpovednosť za utajenie získaných informácií o dieťati.
Zákonný zástupca dieťaťa dáva súhlas na  poskytnutie údajov pre potreby školy:
 identifikácia osoby – meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, štátna príslušnosť, národnosť, bydlisko
 zdravie – zdravotný stav dieťaťa, údaje z preukazu poistenca
 mentálna identita vrátane výsledkov pedagogicko – psychologickej a špeciálno – pedagogickej diagnostiky
Osobné údaje o zákonných zástupcoch:
 meno, priezvisko
 adresa zamestnávateľa
 bydlisko a telefónne kontakty
Použitie telefónneho kontaktu:
 v prípade ochorenia dieťaťa
 v prípade nevyzdvihnutia dieťaťa z materskej školy
 v prípade súrnej potreby kontaktovať rodiča pri závažných situáciách týkajúcich sa dieťaťa.
7. Ochrana osobného majetku.
Osobné veci si zamestnanci ukladajú na určené uzamykateľné miesto – šatňa, kabinety, v prípade väčšieho obnosu peňazí a drahých predmetov si môžu tieto veci uložiť do trezoru v riaditeľni školy, ale len počas pracovnej doby. Týka sa to aj peňazí, ktoré učiteľky vyberajú od rodičov. V prípade že peniaze a cenné veci nebudú uzamknuté poškodená zamestnakyňa nesie plnú zodpovednosť za ich stratu.
V budove školy je bez sprievodu zamestnanca materskej škola zakázaný pohyb cudzej osoby. Dílerom je na pracovisko prísny zákaz vstupu.
Zamestnankyne školy nezodpovedajú za stratu cenných osobných vecí – náušnice, náramky, hodinky, retiazky, a taktiež za stratu hračiek, ktoré si deti donesú do materskej školy.
8. Záverečné ustanovenia.
Školský poriadok materskej školy je vypracovaný v súlade so:
 Zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon / a o zmene a doplnení niektorých predpisov
 Zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a samospráve a o doplnení zákonov v znení neskorších predpisov
 Vyhláškou MŠ SR č. 306ú2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole
 Zákonom č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení neskorších predpisov
 Zákonom č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 § č ods. 1 písm. zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov
 Všeobecne záväzným nariadením Mesta Košíc č. 103/2008 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na školách a školských zariadeniach
 POP MŠ SR, KŠÚ, OŠ MMK
 Pracovným poriadkom Mesta Košice pre pedagogických a ostatných zamestnancov pre MŠ bez právnej subjektivity platného od. 01.04.2010
 Plánom práce školy na školský rok 2011/2012

ANALÝZA

Titul, meno a priezvisko riaditeľa školy Mgr., Monika Nagyová
Názov školy /aj čestný názov/ a úplná adresa školy Materská škola Obrancov mieru 20,
040 01 Košice
Okres Košice
príslušnosť k školskému úradu Krajský školský úrad Košice
Zriaďovateľ Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Košice 040 11
telefón 055/633 22 75, 0907 900 128
E-mail obrancovmieru20@netkosice.sk

Webová stránka msobrancovmieru20@webstranky.sk

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti materskej školy za školský rok 2012/2013
1. Štatistické údaje o materskej škole k 30.06.2013

výchovná starostlivosť celodenná
právna subjektivita nie
alokované pracovisko nemáme
celkový počet tried v MŠ 4
počet dvojročných detí 11
počet 3 – ročných detí 32
počet 4 – 5 ročných detí 23
počet 5 – 6 ročných detí 22
počet rómskych detí 0 z toho 5 – 6 ročných 0
počet detí v hmotnej núdzi 0 z toho 5 – 6 ročných 0
počet špeciálnych tried 0
počet začlenených detí 0
počet detí končiacich predprimárne vzdelávanie 17
počet deti s odkladom povinnej školskej dochádzky 0

Zamestnanci školy:
počet učiteľov vrátane riaditeľa školy – fyzický stav 9
počet asistentov v MŠ 0
spôsob financovania
počet pedagogických zamestnancov, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady 0
z toho študujúcich za účelom doplnenia kvalifikácie na SŠ 0
z toho študujúcich na VŠ 2
počet nepedagogických zamestnancov v MŠ – fyzický stav – prepočítaný stav 2,5

Prehľad o dochádzke detí do MŠ:

priemerná dochádzka detí za celý školský rok 80%
počet nevybavených žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ 0
počet vydaných rozhodnutí o prijatí dieťaťa do MŠ 17
počet vydaných rozhodnutí o ukončení dochádzky z dôvodu opakovaného porušovania školského poriadku 0

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov materskej školy:

počet začínajúcich pedagogických zamestnancov 0
počet pedagogických zamestnancov absolvujúcich kontinuálne vzdelávanie 4
manažment v MŠ – ukončené 2
inovácie v didaktike 4
počet pedagogických zamestnancov absolvujúcich priebežné vzdelávanie 9
hudobná výchova 0
výtvarná výchova 3
lego dakta a pracovné činnosti 2
plánovanie VVP 1
výučba cudzieho jazyka – plánovanie 0
Evička nám ochorela 2
IKT 0
odborný seminár predmatematické myslenie 8

2. EVALVÁCIA školského roka 2012/2013

Materská škola Obrancov mieru 20, Košice 040 01
Bez právnej subjektivity: áno
Riaditeľka MŠ: Mgr. Monika Nagyová

A. Charakteristika priestorov školy:
Budova školy – klasická dvojposchodová z časti podpivničená. Škola má vlastnú kuchyňu bez školskej jedálne. Školská jedáleň pripravuje stravu pre MŠ Watsonovú, pre detské zdravotné centrum Obrancov mieru 18 a pre súkromnú MŠ na Cimborkovej ulici. Škola v tomto roku poskytovala priestor pre umeleckú školu Boba Brela so súhlasom zriaďovateľa.
B. Štatistické údaje:
počet tried 4
priemerný počet zapísaných detí za celý školský rok 2 – 3 ročné 18
3 – 4 ročné 26
3 – 6ročné 23
5 – 6 ročné 23
spolu 88
priemerná dochádzka I. trieda 15/75%
II. trieda 17/84%
III. trieda 17/80%
IV. trieda 17/79%
odvedené školné za celý školský rok 12178,82
počet detí s OPŠD v školskom roku 2011/2012 1
počet detí zapísaných do 1. ročníka ZŠ na rok 2013/2014 17
počet detí s OPŠD v školskom roku 2013/2014
0
počet vydaných rozhodnutí o prijatí na školský rok 2012/2013 17
počet pedagogických zamestnancov vrátane riaditeľky školy spolu 9
z nich kvalifikované 9
nekvalifikované 0
počet študujúcich 2
počet nepedagogických zamestnancov – hospodárka nie je kmeňová fyzický stav
2,5 prepočítaný stav
2,5
počet zamestnancov ŠJ vrátane vedúcej ŠJ fyzický stav
5 prepočítaný stav 5

3. Analýza výchovno – vzdelávacích výsledkov

Materská škola pracuje podľa Školského vzdelávacieho programu –
„ ZVEDAVÉ KURIATKA“.
Vyhodnotenie jednotlivých oblasti:
 kognitívna oblasť
Táto oblasť vyplýva z prirodzenej túžby dieťaťa po poznaní a napomáha dieťaťu utvárať ucelený systém poznatkov, postojov a ľudských hodnôt. Poznatky si najčastejšie deti osvojujú prostredníctvom zážitkového učenia. Veľký význam pri osvojovaní poznatkov má stimulujúce prostredie, ktoré je na škole zabezpečené dostatkom učebných zdrojov a dobrou klímou. V tejto oblasti deti získavajú poznatky z prírodovedných a spoločenských odborov a táto oblasť súvisí so všetkými výchovno – vzdelávacími oblasťami a nemožno ju chápať ako samostatnú zložku.
Dosiahnutá úroveň:
• Materská škola aj naďalej plnila ciele podľa školského vzdelávacieho programu – Zvedavé kuriatka. Triedne plány sa plánovali podľa učebných osnov, dodržiavali sa témy, a operacionalizácia prebiehala podľa uváženia učiteliek.
• Za dôležité sme pokladali rozvíjanie zmyslového vnímania, pozorovacích schopností a osvojovanie poznatkov v zmysle platných a aktuálnych spoločenských a prírodovedných poznatkov.
• Učiteľky rozhodovali o čom budú vyučovať, prečo chcú takto vyučovať akými prostriedkami a s akým zámerom, pričom si určovali aj priestor kde to budú učiť.
• Môžeme konštatovať že deti majú ucelené poznatky v tejto oblasti a na konci predprimárneho vzdelávania sú pripravené na vstup do základnej školy.
• Detí si osvojovali poznatky o svojom najbližšom okolí, o širšom okolí. Sebaobslužné a kultúrne návyky sú primerané veku detí v jednotlivých vekových obdobiach.
• Poznatky deti sú adekvátne veku detí v oblasti prírodného prostredia, vesmíre , ľudského tela nielen po stránke fyzickej ale aj psychickej.
• Poznatky získané počas edukačných aktivít si deti upevňovali rôznymi exkurziami, návštevami mesta, múzeami, knižnice, besedami a spätnou väzbou v rôznej forme.
• Komunikačné schopnosti a zručnosti sú prime rané veku, aj keď by mohli byt na lepšej úrovni, ak by sa rodičia viac zaujímali o tom aké nedostatky sú u jednotlivých detí po stránke jazykovej.
• V triede 5 – 6 ročných detí aj naďalej prebieha oboznamovanie sa s anglickým jazykom, ktoré prebieha denne po vedením kmeňovej učiteľky S. Kövérovej. Činnosť s oboznamovaním sa s AJ sa podchytáva v týždenných plánoch.
• Grafomotorika primeraná veku, dve deti vedia na škole čítať plynulo, bez pomoci učiteliek, čítajú tlačené písmená. Deti 4, 5, 6 ročné dokážu napísať svoje meno, aj keď niektoré z detí píšu z ľava doprava.
• Predmatematická oblasť u deti je dobrá, deti vedia manipulovať s číselným radom, odčítať, porovnávať. V tejto oblasti sa deti zdokonaľujú aj tým že sa pri manipulácii s predmetmi učia porovnávať dĺžku predmetov, objem, odhadovať výšku , porovnávať váhu, ale aj získavajú poznatky o priestorových a rovinných tvaroch.
• V plnej miere sa využívajú rôzne edukačné programy na upevňovanie poznatkov.
• Aj v tomto školskom roku sa škola zapojila do medzinárodného projektu k trvalo udržateľnému zdroju v rámci spoločnosti OMEP. Zapájame sa do zberu plastových vrchnákov, zberu papiera, vedieme deti k ochrane prírody, k zdravému životnému štýlu. Darí sa nám využívať odpadový materiál pri rôznych tvorivých dielňach a pri edukačných aktivitách, čí zvyšujeme povedomie u detí, že odpad sa dá využiť aj iným spôsobom ako zahodením do koša. Tento rok sme zriadili na triede bylinkové kvetináče a pokračujem v pestovaní nenáročných byliniek a zeleniny na našej bio – záhradke. Do činnosti sa zapája celá škola.
Zistené rezervy:
• V menšej miere sa vyskytujú u niektorých detí problémy s určovaním farieb a tvarov.
• Naďalej dávať deťom problémové úlohy, nepredkladať hotové riešenia.
• Nedostatočne sa ešte využíva analýza a syntéza.
• Čítanie s porozumením ešte nie je na požadovanej úrovni.
• V niekoľkých prípadoch zanedbávaná diferenciácia zadaných úloh.
Východiská:
• Zaradovať do činnosti čo najviac aktivít, ktoré sú zamerané na spoznávanie nielen základných farieb, ale aj ich odtieňov. Vytvoriť pomôcku farby a ich odtiene.
• Nepredkladať deťom hotové riešenia, ale posúvať ich smerom k tomu, aby samé nachádzali tvorivé riešenie, využívať pri tom aktivizujúce metódy
• Zamerať sa pri učení na analýzu a syntézu, hravou formou uviesť deti do tejto problematiky, s tým že im nebudeme hovoriť čo je čo. Využívať jednoduché pokusy, bádanie s dostupnými učebnými zdrojmi. Využívať v práci didaktické pomôcky BEE – BOT , aj v mladších vekových skupinách.
• Zamerať sa pri práci s textom na porozumenie s čítaním, klásť deťom zatvorené otázky, nenásilnou formou ich viesť k danému problému. Zaradovať pri čítaní rozprávky, príbehy, básne primerané veku detí, aby porozumeli obsahu. Naučiť deti hrať sa so slovami, jednoducho analyzovať slová, zovšeobecňovať pomocou spoločných znakov.
• Zamerať sa pri edukačných aktivitách už od najmladšej vekovej skupiny na diferenciáciu úloh pre deti, aby deti ktoré sú na vyššej vývinovej úrovni napredovali a nezaoberali sa úlohami, ktoré hravo zvládnu. Zamerať sa na diagnostikovanie dieťaťa, analyzovať hru a detské výtvory.
 Oblasť perceptuálno – motorická

V tejto oblasti sa zameriavame na to aby dieťa pochopilo význam pojmu zacvičiť si.
Aktívnym pohybom vedieme deti k tomu aby zvládli určité polohy a pohyby, nakoľko pohyb je pre deti prirodzenejší ako pokoj. Dostatok pohybu deťom pomáha zbaviť sa psychofyzického napätia. Účinnosť pohyby na detí je vtedy dobrá ak sa strieda jednoduchá telesná záťaž s fázou odpočinku.

Dosiahnutá úroveň:

• Pri pohybe sme deti viedli k osvojovaniu si pohybových úkonov metódou imitácie, vzorom dospelého, tak že učiteľka vedomé poskytuje deťom správny a kultivovaný pohybový vzor.
• V spoločných aktivitách na školskej úrovni ako je minimaratón, šarkaniáda, vychádzky do blízkeho okolia sme viedli deti k trpezlivosti, ohľaduplnosti, dodržiavaniu pravidiel a k túžbe po sebazdokonaľovaní.
• Tento školský rok sme sa prvýkrát zúčastnili na olympiáde, ktorú organizovala MŠ Boženy Nemcovej 4 v rámci škôl v mestskej časti Sever. akcia mala u detí úspech a každoročne ju bude realizovať iná materská škola na Severe.
• Vzhľadom na zdravotnú funkciu pohybu a na prevenciu obezity u detí sa pohybové aktivity uskutočňujú pravidelne každý deň. Aktivity sa realizujú vzhľadom k počasiu.
• Pobyt detí na čerstvom vzduchu realizujem podľa počasia. V letnom období je to 2× denne. Pobyt je zameraný na rozvíjanie celého pohybového aparátu, ale aj na uskutočňovanie aktivít, ktoré rozvíjajú prírodovednú gramotnosť.
• Celý proces zameraný na pohyb detí odzrkadľuje to, že deti sú viac zdatné, nemáme u detí diagnostikovanú obezitu a celý proces ovplyvnil to, že chorobnosť je eliminovaná na najnižšiu možnú mieru.
• V dvoch triedach sa deti učia návyku prezliekania do cvičebných úborov.
• V každom výkonovom štandarde deti dosahujú výsledky primerané vekovej skupine.
• Učiteľky aj naďalej viedli deti k tomu, aby vedeli správne pomenovanie cvikov. V neposlednej miere sa nezabúda ani na relaxačné cvičenie a na cvičenie správneho dýchania.
• Hudobná stránka deti je primeraná veku deti, pri hudbe sa najviac využívajú CD nosiče. Deti ovládajú základne tanečné prvky, oboznamujú sa s detskými skladbami a ovládajú pohybovú improvizáciu podľa hudby. Svoje tanečné a spevácke výkony majú možnosť ohodnotiť rodičia na rôznych vystúpeniach.
• V rámci speváckych a pohybových zručnosti na škole prebieha súťaž tancuj tancuj vykrúcaj a superstar.
• Detské hudobné nástroje sa využívajú v aktivitách a deti sa zúčastňujú hudobných rozprávok a koncertov, kde majú možnosť oboznámiť sa aj s inými hudobnými nástrojmi.
• V tomto školskom roku sme oslavovali 50. Výročie založenia školy, na ktorom mali deti možnosť ukázať program aj keď krátky ale za to kvalitne pripravený.
• Deti sú počítačovo zdatné v triedach III. a IV. Vedia používať aj digitálny fotoaparát, používať tablet.
• Venovať zvýšenú pozornosť deťom, ktoré prejavujú mimoriadne zručnosti v oblasti výtvarnej
Zistené rezervy:
• V triedach 2–3 a 3–4 ročných deti sa málo využíva náčinie pri cvičení a taktiež sa v menšej miere sa vyskytujú akrobatické cvičenia.
• V tomto školskom roku sme nezalizovali pobyt v škole v prírode a predplavecký výcvik v spolupráci so ZŠ Tomášikova.
• Pri speváckych činnostiach absentuje hra na hudobný nástroj.
Východiská:
• Zaradovať pri pohybových a relaxačných cvičeniach náčinie pre mladšie vekové skupiny také, ktoré nebudú deťom robiť problémy pri manipulácii s nimi – napríklad lopty, tehličky, šatky, stuhy.
• Vypracovať pohybovo – relaxačné cvičenie s náčiním pre mladšie vekové skupiny.
• Pokúsiť sa propagovať u rodičov školu v prírode, v prospech detí.
• Zabezpečiť predplavecký výcvik pre najstaršiu vekovú skupinu.
• Dbať na to, aby sa v čo najväčšej miere využívali dostupné hudobné nástroje pre učiteľku, aby sa udával pri nácviku piesne nielen prvý tón, ale celý doprovod.

 Sociálno-emocionálna oblasť:

Predškolský vek je obdobím , kedy deti získavajú najviac skúsenosti a spôsobov kultúrneho správania, mravných návykov a základov životného štýlu. Našim cieľom je utvárať u deti sebareguláciu správania, zvyšovať interpersonálnu kompetenciu a autonómiu dieťaťa.
Dosiahnutá úroveň:
• Deti sú schopne presadzovať sa v skupine s ohľadom na seba aj iných ľudí.
• V hre vedia ohodnotiť výsledok svojej práce a výsledok kamaráta.
• Úroveň začatia hry aj dokončenia je k vekovým skupinám primeraná.
• V najmladšej vekovej skupine 2–3 ročných deti sa prejavuje egocentrizmus, neochota deti podeliť sa o hračku, závisť a fyzické útoky deti. Adaptácia na materskú školu prebiehala dobré.
• Po výtvarnej stránke sú deti na dobrej úrovni, čoho dôkazom sú dobré výsledky na rôznych súťažiach, kde získavame aj rôzne ocenenia. Na škole máme výtvarný krúžok pod vedením pani učiteľky Ľubomíry Ondríškovej.
• Detí sa v rámci výtvarnej výchovy majú možnosť oboznámiť s rôznymi technikami, vedia hodnotiť svoj výtvor, sú oboznamované s architektúrou mestá Košice.
• Detská knižnica je dopĺňaná priebežne, deti majú záujem o knihy. Na škole prebieha projekt požičaj si knihu, či sa jedná o literatúru pre deti alebo rodičov.
• Prostredníctvom tvorivých dielni oboznamujeme deti a ich rodičov s rôznymi technikami tvorenia či výtvarného alebo pracovného.
• Deti sú komunikačne zručné, vedia povedať svoj názor, komunikujú otvorene bez zábran.
• Detská zvedavosť je prirodzeným spôsobom ako získavať informácie, preto u deti odbúravame strach s neznámeho, učíme ich chápať že ľudia sa dorozumievajú aj inými jazykmi, ale aj iným spôsob.
• Prostredníctvom rôznych hier vedieme deti k pochopeniu odlišnosti ľudí, ktorí sú chorí, postihnutí alebo sú inej národnosti.
Zistené rezervy:
• V menšej miere sa prezentujú umelecké diela, architektúra a ilustrácie hlavne v triedach II. a III.
• Vyberať na čítanie pre deti primerané texty a brať ohľad na vek deti. Texty vyberať tak aby deti pochopili význam textu.
• Málo využívané bájky a literárno – dramatická tvorivosť.
• Pri čítaní sa zamerať na to aby deťom boli primerane vysvetlené slová, ktoré sa bežne nepoužívajú.
• Pracovať s pojmami homonyma, synonyma
• Zamerať sa na sluchové rozlišovanie
• U niektorých detí sa prejavuje hyperaktivita, a problémové správanie
Východiská:
• Zaradovať do edukačných aktivít prezentovanie umeleckých diel, architektúry, vysvetliť deťom čo je to ilustrácia.
• Využívať detskú literatúru dostupnú na škole, ale aj hľadať nové texty v časopisoch a na internete, také ktoré sú deťom zrozumiteľne a hlavne aby aj dĺžka textu bola primeraná. Pri čítaní využívať polohu, ktorá dovolí deťom sa sústrediť a pripraviť atmosféru vhodnú na počúvanie.
• Učiteľka má byť vzorom rečovým pre deti.
• Využívať v praxi dramatické tvorivosť a počúvanie bájok.
• Používať pri práci materiály, ktoré sú zamerané na poznávanie homoným, synoným.
• Využívať hry na rozvoj sluchového vnímania.
• Využívať dostupné poznatky v problémových situáciách a zaradovať do činnosti, hry na odbúravanie negativizmu, hyperaktivity
b/ posúdenie školskej pripravenosti
Počet detí končiacich predprimárne vzdelávanie, odchádzajúcich do ZŠ – 17 detí. Z toho jedno dieťa je predčasne zaškolené.
Pri posudzovaní školskej pripravenosti sme u deti sledovali a posudzovali:
• Poznávanie pomocou zmyslových orgánov
• Hrubú motoriku
• Jemnú motoriku – správne sedenie, držanie ceruzky
• Fyzický vývin
• Rozumové schopnosti, myslenie a matematické predstavy
• Pamäť a sluchové vnímanie
• Pozornosť a zrakové vnímanie
• Komunikačné zručnosti
• Lateralitu
• Motiváciu a emocionalitu
• Správanie – vzťah dieťaťa k vonkajšiemu prostrediu
• Výtvarný prejav
• Tvorivosť
c/ špecifické zameranie školy:
• Denné oboznamovanie sa s anglickým jazykom v triede 5 – 6 ročných detí.
• Môj zelený strom – zber papiera
• Slovenský kolorit – oboznamovanie sa s dedičstvom slovenského koloritu
• OMEP – trvalo udržateľný zdroj
• EKO stopa – zapojenie sa do projektu
• Lego – dakta
• IKT – oboznamovanie sa s prácou na počítači a učenie sa pomocou didaktických hračiek

4. Kontrola:
a/ Vnútroškolská kontrola:
pedagogická: 14 hospitácií
zamerané na:
• Adaptácia na školu
• Vedieť zreteľne a zrozumiteľne formulovať ciele v psychomotorickej oblasti, sledovanie účinnosti pohybových a relaxačných cvičení vzhľadom na primeranosť, vzostupnosť fyzickej záťaže, sledovanie pohybovej koordinácie
• Uplatňovanie prierezových tém v plánovaní VVP
• Rozvíjanie kreativity v komunikatívnej oblasti, využívanie tvorivého čítania
• Digitálne technológie, metódy a formy
• Oboznamovanie sa s cudzím jazykom, úroveň motivácie a spätnej väzby
• Využívanie obrázkových publikácií pri spracovaní informácií
• Výchova deti k literatúre, využívanie literatúry
• Evalvácia kognitívnych kompetencií
• Využívanie prírodného, technického a výtvarného materiálu, environmentálna výchova
• Hodnotenie kľúčových kompetencií
Počet kontrol: 18
Zamerané na:
• Využívanie centier pri realizácií HaHČ
• Pedagogická diagnostika
• Kontrola plnenia úloh z plánu práce školy
• Kontrola plánovania cieľov
• Kontrola agendy v zmysle platnej legislatívy
• Dodržiavanie náplne práce
• Estetika tried a iných priestorov, kronika
• Kontrola triednej agendy
• Evalvácia slávnostných programom

Účinnosť:
• Cieľom bolo analyzovať prácu učiteliek a poskytnúť im pomoc v oblasti plánovania a pri realizácií činnosti, tak aby deti dosiahli stanovené ciele v súlade s ich schopnosťami a možnosťami
• Hospitácie boli stanovené podľa plánu vnútroškolskej kontroly
• Po každej hospitačnej činnosti sa vykonal pohospitačný rozhovor, učiteľky mali možnosť sa vyjadriť k danej problematike
• Na pedagogických radách školy sme sa oboznamovali so zisteniami kontrol
• Učitelia mali istotu že ich pedagogická práca je akceptovaná nielen riaditeľkou ale aj ostatnými kolegyňami a hospitácia je činnosť, ktorá je prostriedkom motivácie k ďalšiemu napredovaniu
• Na škole je vytvorená optimálna klíma, ktorá je vyjadrením spokojnosti nielen učiteľov, ale vyvoláva u rodičov pohodu a spokojnosť, že ich dieťa je vychovávané a vzdelávané v pozitívne ladenom prostredí
• Všetci zamestnanci školy pristupujú k práci zodpovedne a plnia úlohy, ktoré nepodliehajú ich pracovnej náplni a ich pracovnému času
Kontroly na úseku prevádzkovom
Počet kontrol: 10
Zameranie:
• Dodržiavanie pracovného času, kontrola hygieny na triedach a v iných priestoroch.
• Kontrola stolovania, čistoty pieskovísk, vedenie evidencie o pieskoviskách
• Kontrola dodržiavania BOZP, PO, využívanie OOP.
• Kontrola uskladnenia čistiacich prostriedkov, účinné nakladanie s nimi.
• Dodržiavanie zákazu fajčenia a nepoužívania alkoholických a omamných látok na pracovisku.
• Hospodárenie a vedenie účtovníctva.
Účinnosť:
• Zamestnanci školy zodpovedne plnia zadané úlohy
• Úlohy, ktoré sa vyskytnú v priebehu školského roka sa plnia podľa možnosti školy a podľa priority v súčinnosti so zriaďovateľom a inými subjektmi
b/ inšpekcia:
V školskom roku 2011/2012 sme nemali štátnu školskú inšpekciu.
Posledná inšpekčná kontrola bola v roku 2003.

5. Skonkretizované úlohy vyplývajúce z analýzy VVP:
Kognitívne kompetencie:
Úlohy
• Nezanedbávať individuálny prístup k deťom
• Stanovovať ciele na základe poznatkov detí
• Využívať pri plánovaní taxonómie – Bloom, Kratwhol
• Pri aktivitách využívať aktivizujúce metódy
• Zaraďovať do edukačných aktivít pokusy, experimenty
• Pokračovať v projekte OMEP
• Vytvorenie pomôcky na jednotlivých triedach, ktorá bude využiteľná na spoznávanie farieb a ich odtieňov
• Pokračovať v separovaní papiera a vrchnákov umelohmotných
• Nezanedbávať zážitkové učenie
• Naučiť detí vytvárať pojmové mapy
• Rozvíjať prírodovednú gramotnosť
Komunikatívne kompetencie:
Úlohy
• Rozvíjať slovnú zásobu detí, viesť ich k primeranému vyjadrovaniu, využívať riekanky na odstraňovanie porúch rečového prejavu, byť vzorom pre deti
• Pri čítaní s porozumením využívať zatvorené otázky
• Vyberať a používať hádanky, vytvoriť súbor hádaniek na každú triedu
• Vyberať texty primerané veku, predkladať ich deťom v takej podobe aby vedeli o čom je text, vedieť sa orientovať v detskej literatúre slovenskej a svetovej
• Dramatizovať texty, nacvičiť s deťmi jednoduché divadlo
• Oboznamovať deti s antonymami, homonymami, synonymami, hry so slovami, analýza slov, zovšeobecňovanie
• Naučiť deti pochopiť, že sa dorozumievať dá aj iným jazykom a rôznymi spôsobmi, využívať aj neverbálnu komunikáciu, viesť deti k nenásilnému oboznamovaniu sa s cudzím jazykom

Učebné kompetencie:
Úlohy
• Naučiť deti používať v hre a inej činnosti poznatky získané skôr
• Správne motivovať deti, tak aby samostatne prejavovalo zvedavosť a záujem o spoznávanie nového
• Predkladať mu poznatky, ktoré sú v súlade s vedeckým poznaním
• Viesť deti k samostatnej práci so všetkými dostupným i učebnými zdrojmi
• Využívať pri aktivitách tablet, sprístupniť deťom prácu s fotoaparátom
Sociálne kompetencie:
Úlohy
• Viesť deti k spoločnému plánovaniu, organizovaniu a hodnoteniu aktivít
• Prostredníctvom environmentálnej výchovy naučiť deti prejavovať ohľaduplnosť k svojmu prostrediu
• Vedieť pochopiť prostredníctvom hry, že nás obklopujú ľudia, ktorí sú iní
• Viesť deti k pochopeniu, že konflikt sa dá riešiť a dať deťom na vedomie, že učiteľka je tu pre nich
• Predložiť deťom poznatky o multikultúrnom zložení sveta

Osobnostné kompetencie:
Úlohy
• Zadávať deťom úlohy, ktoré je schopné zvládnuť v rámci svojich možnosti a spôsobilosti
• Viesť deti k vlastnému hodnoteniu a uvedomovaniu si dôsledku svojho správania
• Motiváciou viesť deti k tomu, aby sa zaujímali o dianie v rodine, MŠ ale aj vo svojom okolí, rozšíriť aj na širšie okolie

Psychomotorické kompetencie:
Úlohy
• Podporovať u deti grafomotorickú gramotnosť
• Naučiť deti zodpovedne pristupovať k svojmu zdraviu a zdraviu iných
• Viesť deti k správnemu sedeniu a dodržiavaniu sklonu papiera a tiež k správnemu držaniu písacieho materiálu
• Upevňovať u detí orientáciu v priestore, podporovať vlastnú leteralitu detí
• Ponúkať deťom pri cvičení náradie, náčinie a viesť ich správnemu používaniu
• Využívať pri aktivitách maňušky, a iné rekvizity
• Vsieť deti k vnímaniu umenia, architektúry
• Využívať pri výtvarných činnostiach rôzne techniky a výtvarné materiály
• Pri hudobných činnostiach predkladať deťom vhodné piesne, využívať doprovod hudobného nástroja, oboznamovať deti so svetom hudby – rôzne žánre

6. Aktivity školy
a / ŠvP: tento školský rok sme sa nezúčastnili z dôvodu malého záujmu rodičov.

b / prehliadky a súťaže:
• OMEP – trvalo udržateľný zdroj – celá škola a rodičia – svetový projekt – čestné uznanie
• Zber gaštanov – celá škola
• Súťaž koloritu – 2 deti – 1 tretie miesto, 1 čestné uznanie
• Výtvarná súťaž – Zdravé mesto Košice – ocenenie 1 dieťa
• Súťaž Kosit – Vrchnákománia
c / iné aktivity:
• 2× vychádzka na Aničku
• Šarkaniáda
• Bábkové divadlo 2×
• Vystúpenie pre klub seniorov na Furči 2×
• Vystúpenie pre sociálne slabšie rodiny na Furči 1×
• Návšteva ZŠ
• 2× tvorivé dielne spojené s ochutnávkou jedla
• Školské kolo v prezentácii tanca
• Školské kola v prednese poézie a prózy a v sólovom speve
• 2× hudobná rozprávka
• Minimaratón
• Čas vianočný čas sviatočný
• Návšteva mesta
• Jubileum 50. výročie založenia školy
• Prednáška – školská zrelosť
• 2× brigáda
• Tvorivé dielne v meste – karička
• Deň matiek a otcov
• Rozlúčka s predškolákmi
• MDD
• Gril party
• Rozlúčka so školou – zmrzlinová party
• Psychologický výcvik pre učiteľky
• Psychologický program pre deti 4 – 5 ročné – Trieda plná pohody

7. Obsahové zameranie pedagogických rád
Počet: 5
Témy odborných porád
• Environmentálna výchova jej uplatnenie, aktivity
• Odborný seminár – dramatická výchova
• Hodnotenie plnenia cieľov zo ŠVP
• Školská pripravenosť
Všetky odborné témy boli zamerané na prenesenie kompetencií do edukačného procesu. Poznatky boli prezentované na pedagogických radách a rozoberali sme širšie využitie vypracovaných tém v praxi.
8. Spolupráca školy s rodinou a inými inštitúciami:
Spolupráca s rodinou je veľmi dobrá, rodičia sú nápomocní pre školu v rámci brigád, ale aj veľkou finančnou oporou pre školu.
• Tvorivé dielne 2× ročne
• Prevláda spolupráca na partnerskej úrovni
• Konzultácie rodičov s triednymi učiteľkami
• Odborné poradenstvo
• Brigády, zber druhotných surovín
• Sponzorstvo
• Aktívny záujem rodičov o dianie v škole
Spolupráca so ZŠ Tomášikova
• Konzultácie medzi triednymi učiteľkami MŠ a ZŠ
• Návšteva počítačovej učebne
• Účasť na hodinách v ZŠ
• Spoločná hodina telesnej výchovy
• Aktivity na multifunkčnom ihrisku
• Návšteva ZŠ na MŠ lego hry
• Prezentácia školy na triednom aktíve pre rodičov predškolákov
• Deň detí – športové popoludnie

Spolupráca s tanečnou školou Boba Brela a CVČ Domino
• Tanečný krúžok
• Otvorená hodina pre rodičov
• Výtvarný krúžok pod vedením našej učiteľky – prezentácia prác na rôznych súťažiach

Spolupráca s detskou knižnicou – OD MIER
Mimoriadne prospešná spolupráca, ktorá upevňuje u deti pozitívny vzťah deti k knihe, hovorenému slovu, ľudovej slovesnosti. Predkladané podujatia majú vysokú úroveň podania zo strany pracovníčky knižnice. Deti majú možnosť navštevovať knižnicu aj s rodičmi. Podujatia boli zamerané na témy kto je spisovateľ, návyky zaobchádzania s knihou, rýmovanie, materinská reč, mesiac knihy, Deň Slnka

Spolupráca s CPPPaP
• Odporná pomoc pri riešení problémov s deťmi
• Prednáška – školská pripravenosť
• Psychosociálny výcvik pre učiteľov
• Program pre 4 – 5 ročné detí trieda plná pohody
• Prednáška vývinové obdobia detí od 2 – do 7 rokov

Spolupráca s radou školy a Rodičovským združením

• Spoločne organizovanie brigád
• Spoločné organizovanie akcií
• Zabezpečenie 2% daní
• Materiálno – technické zabezpečenie školy
• Pomoc pri zabezpečovaní sponzorstva
• Pomoc pri organizovaní 50. výročia školy
9. Hodnotenie koncepcie rozvoja školy do roku 2014
Hodnotenie koncepcie a jej plnenie prebieha priebežne.

Hodnotenie smerom k dieťaťu
• Adaptácia detí je dobrá
• Učiteľky podnecujú deti k učeniu sa hrou, uplatňujú práva dieťaťa
• Učia deti chrániť si svoje zdravie, vedú deti k ochrane životného prostredia
• Rozvíjajú kompetencie detí na všetkých úrovniach, podporujú u deti rozvoj sebavedomia a sebaistoty
• Rozvíjajú predmatematické myslenie a podnecujú deti k získavaniu základov komunikácie v cudzom jazyku
Hodnotenie smerom k zamestnancom
• Pedagogickí zamestnanci sa vzdelávajú podľa plánu kontinuálneho vzdelávania
• Zvyšujú si kvalifikáciu na vysokých školách
• V praxi využívajú moderné metódy, šíria dobre meno školy na verejnosti
• Vytvárajú priaznivú, tvorivú klímu na škole
• Zavádzajú do praxe poznatky získané na vzdelávaniach
• Uplatňujú v praxi individuálny prístup k deťom
Ekonomika školy
• Priebežne sa dopĺňajú učebné zdroje pre deti a učiteľov
• Veľmi dobrá spolupráca s rodičmi
• Dokončené práce v pivničných priestoroch
• Zmodernizovaná šatňa pre deti
• Pravidelné vysádzanie zelene na školskom dvore
• Vybavenie jednej triedy novými ležadlami
Potrebné by bolo vymeniť okna na škole, ktoré sú 50 ročné a niektoré z nich sú upevnené klincami a stratili svoju funkčnosť. Nie je doriešené zadné oplotenie na školskom dvore, ktoré je v zlom stave, a bolo by potrebné ho funkčnejšie upraviť z hľadiska bezpečnosti deti, a z dôvodu prístupovej cesty pre prípad havárie alebo požiaru.

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti za školský rok 2012/2013 bola prerokovaná na pedagogickej rade dňa 25.06.2013.

V Košiciach: 04.07.2013 Mgr. Monika Nagyová
riaditeľka školy