Materská škola Obrancov mieru 20, Košice

O škole

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ŠKOLE

Zriaďovateľ školy

Materská škola je zriadená orgánom štátnej správy ako preddavková organizácia v pôsobnosti Mesta Košice.

Riaditeľka školy: Mgr. Monika Nagyová

Počet pedagogických zamestnancov školy: 9 kvalifikovaných učiteliek MŠ, z nich 3 s vysokoškolským diplomom, 1 po absolvovaní I. kvalifikačnej skúšky
Počet prevádzkových zamestnancov školy: 3 / 2,5 % úväzok = upratovačky., 0,5 % = hospodárka – kmeňová v MŠ Obrancov mieru 16.

Charakter budovy

Budova MŠ sa nachádza v MČ Košice –Sever. Vlastníkom budovy je Mesto Košice, ktoré je zároveň aj zriaďovateľom. Budova je dvojpodlažná, z časti podpivničená. Na prízemí sa nachádza riaditeľňa, šatňa pre deti, kancelária hospodárky školy, prevádzkové priestory ŠJ. Na prvom poschodí sa nachádzajú dve triedy, prípravovňa kuchyne, miestnosť pre prevádzkových zamestnancov. Na druhom poschodí sa nachádzajú ďalšie dve triedy, prípravovňa kuchyne. Každá trieda sa skladá z dvoch spojených častí: herne a spálne. Počas dňa je časť, kde deti spia využívaná pre výchovno – vzdelávací proces. Ležadlá sa denne rozkladajú a skladajú. Každá trieda má svoj kabinet. Technický stav budovy je takmer dobrý. Interiér ako aj exteriér je priebežne obnovovaný aj z finančných prostriedkov RZ, dotváraný prácami detí a personálom školy.
Prevádzka materskej školy

Materská škola Obrancov mieru 20, Košice je štátnym predškolským zariadením s celodennou prevádzkou od 6.00 hod – 17.00 hod. Jej základnou funkciou je pedagogická funkcia, ktorá spočíva v odbornom pedagogickom pôsobení na dieťa, pomáha mu v procese socializácie v detskej spoločnosti, rodine pri výchove dieťaťa a jeho predškolskom vzdelávaní. Poskytuje deťom bohaté stimulačné prostredie a premyslené pedagogické pôsobenie pre komplexný rozvoj jeho osobnosti.Školský vzdelávací program

Z V E D A V É K U R I A T K A

1. Základné identifikačné údaje o škole.
Názov školy Materská škola Obrancov mieru 20, 040 01 Košice
Zriaďovateľ Mesto Košice
Telefónny kontakt 055/6332275, 0907900128
E-mail obrancovmieru20@gmail.com
Názov ŠkVP Zvedavé kuriatka
Stupeň vzdelania Predprimárne vzdelávanie
Dĺžka dochádzky 1 až 4 roky
Forma výchovy a vzdelávania Celodenná s možnosťou poldennej
Vyučovací jazyk Slovenský

Dátum prerokovania v pedagogickej rade 31.08.2016
Dátum prerokovania v Rade školy 07.09.2016
Dátum vydania 01.09.2016
Riaditeľka školy Mgr. Monika Nagyová

1. Vlastné ciele a poslania výchovy a vzdelávania školského vzdelávacieho programu

 utvárať pozitívne postoje k svojmu zdraviu i k zdraviu iných
 podporovať a rozvíjať pozitívne postoje k ochrane a tvorbe životného prostredia
 rozvíjať u deti komunikáciu a sprostredkovať deťom písanú podobu jazyka
 rozvíjať prírodovedeckú gramotnosť a zmysluplné podávať deťom poznatky o poznaní a fungovaní sveta
 rozvíjať všeobecné užívateľské zručnosti a elementárne technické myslenie
 naučiť deti vnímať a pozerať sa na svet prostredníctvom výtvarných aktivít
 získavať schopnosť používať matematiku a informatiku v bežnom živote
 prebúdzať u deti vzťah k hudobnému umeniu a rozvíjať elementárne hudobné schopnosti, návyky
 podporovať u deti spoločensko-kultúrne návyky
 rozvíjať u detí dimenzie školskej pripravenosť
 podporovať rozvoj individuálnych spôsobilosti dieťaťa
 rozvíjať elementárne základy komunikácie v cudzom jazyku
 podporovať u detí zdravé sebavedomie a sebaistotu

2. Stupeň vzdelania

Predprimárne vzdelávanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Predprimárne vzdelávanie sa ukončuje spravidla v školskom roku, v ktorom do 31. augusta dosiahne dieťa šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.
Dokladom o získanom stupni vzdelávania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

3. Vlastné zameranie školy.

Môj zelený strom naša bio záhradka
Zberom papiera a zberom plastových vrchnáčikov cieľavedome vedieme deti k ochrane nášho životného prostredia. Deti sa učia odpad separovať, ekologický myslieť a zodpovedne sa správať k svojmu prostrediu, svojim prístupom podnecujú k tomuto mysleniu aj rodičov.
Odpadový materiál využívame v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti pri výtvarných, pracovných ale aj iných činnostiach na výrobu rôznych produktov, ktoré následne prezentujeme na výstavách.
Prostredníctvom turistických vychádzok, exkurzii vedieme deti k tomu, aby pochopili význam čistého ovzdušia pre človeka. Jednoduchými pestovateľskými prácami si deti upevňujú manuálne zručnosti a učia sa pochopiť význam dopestovania vlastných zdravých potravín. Vlastnoručne vypestované bylinky a inú zeleninu si deti majú možnosť ochutnať.

Jazýček šikovníček
Hravou a nenásilnou formou sa deti najstaršej vekovej skupiny oboznamujú s anglickým jazykom. Vhodnou motiváciou a detskou zvedavosťou zvyšujeme u deti sebamotiváciu a sebadôveru vo vlastné schopnosti. Získané poznatky a skúsenosti deti prezentujú na vystúpeniach pre rodičov, ale aj na rôznych vystúpeniach pre širšiu verejnosť.
Jazykové zručnosti majú možnosť využiť pri ďalšom následnom vzdelávaní na základnej škole.

Lego – dakta
Lego využívame nielen na hru, ale aj na rozvíjanie fantázie, tvorivosti, kooperácie medzi deťmi a iných kompetencií. Lego je nielen hračka , ale aj pomôcka, ktorú využívame na rozširovanie poznatkového systému a využívame ho v každej organizačnej forme. Podľa vypracovaných tém, ktoré sú vypracované pre celú školu si deti zhotovujú na danú tému výtvory, ktoré sa prezentujú medzi jednotlivými triedami, ale výtvory zoskupujeme do jednotného celku, aby rodičia mohli vidieť tvorivosť detí. Škola v rámci spolupráce s rodičmi realizuje spoločné tvorivé dielne zamerané na hru s legom, deti vedú rodičov k hre a rodičia sa učia hrať.
Všetky výtvory sa dokumentujú a prezentujú na web stránke školy, ale záznamy využívame aj pri rôznych súťažiach.

Počítač môj pomocník
V dvoch triedach, ktoré sú vybavené interaktívnymi tabuľami, sa deti oboznamujú s prácou na počítači. Oboznamovanie prebieha podľa vopred dohodnutého harmonogramu, každé dieťa vie kedy môže pracovať a ako dlho. IT sa využíva aj na získavanie nových skúsenosti a na overovanie si faktov. Triedy sú vybavené aj digitálnymi hračkami, ktoré sa využívajú pri aktivitách a napomáhajú rozvíjať poznatkový systém.

4. Učebné osnovy

Učebnými osnovami školského vzdelávacieho programu Zvedavé kuriatka sú výkonové štandardy jednotlivých vzdelávacích oblasti Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie.
Učebné osnovy sú rozdelené do mesačných tematických celkov, každý tematický celok je rozdelený na štyri týždne. Každý obsahový celok bude obsahovať charakteristiku, výkonové štandardy pridelené podľa podtem, a výkonové štandardy, ktoré sa budú realizovať počas celého školského roka, návrh stratégií, návrh učebných zdrojov.
Prílohu učebných osnov tvori metodický materiál adaptácie výkonových štandardov, štátny vzdelávací program. V Štátnom vzdelávacom programe sa pomocou obsahových štandardov učiteľky orientujú v tom čo majú učiť a evaluačné otázky, ktoré slúžia internému, vnútrotriednemu vyhodnocovaniu (t.j. evaluácii vykonávanej učiteľkou vo svojej vlastnej triede) s cieľom optimálnej podpory dieťaťa a rozvoja jeho spôsobilostí. Evaluačné otázky slúžia na zefektívnenie plánovania výchovno-vzdelávacej činnosti.
Niektoré výkonové štandardy vzhľadom na ich náročnosť a rozsah sa opakujú viackrát a niektoré sa plnia každý deň, alebo priebežne vo všetkých organizačných formách a počas celej dochádzky dieťaťa do materskej školy.

SEPTEBER – Kuriatka v MŠ
Ja a moja MŠ
Moji kamaráti
Môj deň
Bezpečne v škole i v okolí

OKTÓBER – Zvedavé kuriatka
Prišla jeseň
Jeseň v ovocnom sade
Na poli a v záhrade
Les a jeho tajomstvá

NOVEMBER – Zdravé kuriatka
Moje telo
Ako funguje moje telo
U lekára
Chcem byť zdravý

DECEMBER – Kuriatka a Mikuláš
Vítame Mikuláša
Vianoce u nás doma
Tešíme sa na Vianoce

JANUÁR – Zasnežené kuriatka
V kráľovstve snehu a ľadu
Vezmeme si sane…
Zima medzi zvieratkami
Vtáčiky v zime

FEBRUÁR – Kuriatka vo vesmíre
Fašiangy
S hviezdičkou na cestách
Vesmírne tajomstva
Môj kalendár
MAREC – Kytička pre kuriatka
Kniha – náš kamarát
Zvieratká z dvora
Jar klope na dvere
Jarné kvety

APRÍL – Kuriatka na vandrovke
Tajomstvo vajíčka
Naša Zem
Naše Slovensko
Cestujeme svetom

MÁJ – Kuriatka na lúke
Čím budem
Deň rodiny
Čo sa skrýva v tráve
Voda a všetko okolo nej

JÚN – Veselé kuriatka
MDD – týždeň zábavy
V ZOO
Je tu leto
Hurá prázdniny

5. Východiská plánovania

Plánovanie bude týždenné pri plánovaní sa striedajú obidve učiteľky na triede, ktoré si plánujú svoj týždeň s tým, že vzájomne pri plánovaní spolupracujú. Týždenné plány budú obsahovať mesiac tému, týždeň – podtéma, zdravotné cvičenie, hry a hrové činnosti podľa výberu detí, popoludňajšia vzdelávacia aktivita, ranné cvičenie, vzdelávacia oblasť, číslo výkonového štandardu, cieľ VVP, stratégie,učebné zdroje, dátum – podpis, poznámka.

6. Spôsob a podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávania dokladu o získanom vzdelaní.

Absolvovaním posledného ročníka materskej školy dieťa získa predprimárne vzdelanie. Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v školskom roku, v ktorom do 31. augusta dosiahne šiesty rok a dosiahne školskú spôsobilosť.
Predprimárne vzdelávanie môže dieťa ukončiť aj vtedy, ak nedovŕšilo šiesty rok veku, ale podľa vyjadrenia príslušného školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast môže plniť povinnú školskú dochádzku – ide o predčasné zaškolenie dieťaťa na žiadosť rodičov.
Dokladom o ukončení predprimárneho vzdelávania je Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.
Osvedčenie sa deťom odovzdáva pri rozlúčkovom programe detí v spolupráci s rodičovským združením a za prítomnosti rodičov a pozvaných hostí, a to v posledný deň školského roka.
Ukončenie sa nesie v duchu radosti, hudby a tanca.

7. Personálne zabezpečenie

Materská škola má 9 kvalifikovaných učiteliek vrátane riaditeľky školy. Dve učiteľky s ukončeným vysokoškolským vzdelaním II. stupňa z toho jedna s I. atestáciou, jedna učiteľka s ukončeným vysokoškolským vzdelaním I. stupňa, šesť učiteliek s ukončeným stredoškolským vzdelaním.
Riaditeľka školy vytvára podmienky, aby všetci zamestnanci boli kompaktným spoločenstvom.
Riaditeľka sa stará o svoj odborný a osobnostný rozvoj a vhodne motivuje k osobnostnému rastu aj ostatných zamestnancov školy. Vytvára na škole vhodnú klímu, nielen pre zamestnancov, ale aj pre detí a ich zákonných zástupcov.
Na škole pracujú 3 prevádzkové zamestnankyne.
Škola má vlastnú kuchyňu, v ktorej pracuje 5 zamestnankýň vrátane vedúcej školskej jedálne. Naša školská kuchyňa zabezpečuje stravu aj pre MŠ Watsonova, a je poskytovateľom diétneho stravovania.

8. Materiálno – technické a priestorové podmienky

Materská škola je štvortriedna a nachádza sa v mestskej časti Sever. Zriaďovateľom materskej školy je mesto Košice.
Budova je dvojpodlažná, z časti podpivničená. Na prízemí sa nachádza riaditeľňa, zborovňa, šatňa detí, sociálne priestory a prevádzkové časti ŠJ. Na prvom a druhom poschodí sa nachádzajú dve triedy, ktoré sa skladajú z dvoch spojených časti: herne a spálne. V časti herne sa stravujú, a spálňa sa využíva počas dňa na rôzne aktivity. Ležadla sa denne skladajú, sú vyrobené z odľahčeného dreva, sú stabilné a dobre tepelné izolované. Každá trieda má vlastnú umývarku a WC. Na každom poschodí sa nachádza aj prípravovňa kuchyne a miestnosť pre prevádzkových zamestnancov.
Na triedach je nábytok prispôsobený vekovému zloženiu triedy, hračky a učebné zdroje sa zabezpečujú v spolupráci s rodičovským združením, a neustále sa každoročne dopĺňajú podľa potrieb detí. Na dvoch triedach sú interaktívne tabule.
Triedy sú usporiadane tak, aby deti mali dostatok priestoru na hru a aktivity a zároveň, aby mali bezpečný prístup k hračkám. Exteriér školy je vybavený dvoma pieskoviskami, jedným plastovým vláčikom, dvoma kladinkovými hojdačkami a troma pružinovými hojdačkami a detským kolotočom. V prednej časti je bio – bylinková záhradka a kvetinové záhony, ktoré sú využiteľné pri VVČ. Celý areál je počas pobytu detí uzamknutý, čím je zabezpečená bezpečnosť detí.

9. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

Podľa § 7 ods. 1 vyhlášky 308/2009 o materských školách za vytvorenie bezpečných a hygienických podmienok na predprimárne vzdelávanie zodpovedá riaditeľ. Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa podľa § 7. ods. 2 zodpovedajú pedagogickí zamestnanci materskej školy od prevzatia dieťaťa až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi, alebo ním splnomocnenej osobe. Na škole sa vedie evidencia školských úrazov, ku ktorým došlo počas VVP a pri aktivitách organizovaných školou.
Za dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov v priestoroch materskej školy a ochranu zdravia detí zodpovedajú prevádzkoví zamestnanci, a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne.
Školský vzdelávací program je vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom.
Usporiadanie denných činnosti je vyvážené a vytvára priestor na hru, učenie sa detí, a na činnosti zabezpečujúce životosprávu.
V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí sú zamestnankyne materskej školy povinné zabezpečiť všestrannú starostlivosť o deti počas dňa, nenechať ich bez dozoru a venovať im plnohodnotnú starostlivosť. Zamestnanci školy sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými pokynmi riaditeľky školy.
Problematika zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní je rozpracovaná v súlade s platnou legislatívou v prevádzkovom poriadku a v Školskom poriadku materskej školy, ktorý je zverejnený na verejne prístupnom mieste.

10. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí

Cieľom hodnotenia bude odlišovať hodnotenie spôsobilosti od hodnotenia správania.
Pri hodnotení dbať na to, aby sme deti prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali na úspešné a neúspešné.
V praxi využívame tieto formy hodnotenia:

 1. analýza pracovných listov a zošitov
 2. analýza výtvarných činnosti
 3. rozhovor
 4. pozorovanie

Diagnostika – forma hodnotenia, zahŕňa procesy a aktivity, ktoré napomáhajú získať poznatky o dieťati. Každé dieťa má vlastné portfólio svojich prác a výrobkov, ktoré je súčasťou diagnostického procesu. Písomný diagnostický záznam učiteľky vypracovávajú 3× ročne do diagnostických hárkov a na základe toho následne vypracovávajú polročnú a koncoročnú analýzu VVP.
Konkrétne zameranie hodnotenia a formy hodnotenia sú vypracované v ročnom pláne vnútornej kontroly školy.

11. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

Na hodnotenie zamestnancov sú vypracované kritéria pre zamestnancov, akceptované všetkými zamestnancami.
Hodnotenie pedagogických zamestnancov sa vykonávajú formou hospitácií, hodnotením ich aktivít, vedenia pedagogickej dokumentácie, dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov, efektívnosti a tvorivosti v edukačnom procese a podobne. Kontrolná činnosť bude vykonávaná aj orientačnými vstupmi do tried kedykoľvek počas dňa.
U prevádzkových zamestnancov sa bude hodnotiť kvalita, efektívnosť, svedomitosť pri vykonávaní prác, sťažené podmienky pri výkone práce, racionálne využívanie pracovného času a podobne.
Konkrétne zameranie hodnotenia a formy hodnotenia sú vypracované v ročnom pláne vnútornej kontroly školy.

12. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov

Ďalšie vzdelávanie je právom a povinnosťou každého pedagogického zamestnanca.
Vzdelávanie sa realizuje podľa plánu kontinuálneho vzdelávania, podľa aktuálnych ponúk a podľa potrieb školy.
Riaditeľka školy vytvára vhodné podmienky a podporuje odborný rast pedagogických zamestnancov.
V rámci sebavzdelávania sa učitelia venujú rôznym problematikám, študujú dostupnú odbornú literatúru a majú prístup na Planétu vedomosti a Predškolský atlas. Získané poznatky prezentujú na metodických združeniach a pedagogických radách.
Problematika kontinuálneho vzdelávania je rozpracovaná v ročnom pláne kontinuálneho vzdelávania.

OBSAH:

 1. Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania
 2. Stupeň vzdelania
 3. Vlastné zameranie materskej školy
 4. Učebné osnovy
 5. Východiska plánovania
 6. Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o získanom vzdelaní
 7. Personálne zabezpečenie
 8. Materiálno-technické a priestorové podmienky materskej školy
 9. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní
 10. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí
 11. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov
 12. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov

Školský poriadok

Materskej školy Obrancov mieru 20 bez právnej subjektivity
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Košice

Spracovala: Mgr. Monika Nagyová , riaditeľka MŠ
V pedagogickej rade prerokovaný: 31.08.2016
S Radou školy prerokovaný: 31.08.2016
Podpis predsedu RŠ: Beáta Bodnárová

Dátum vydania: 01.09.2016

Mgr. Monika Nagyová
riaditeľka školy

Časť I.

Všeobecné ustanovenia

Školský poriadok Materskej školy Obrancov mieru 20, Košice (ďalej len „Školský poriadok“), sa vydáva za účelom konkretizovania podmienok a pravidiel, nevyhnutných na zabezpečenie výchovy a vzdelávania v Materskej škole Obrancov mieru 20, Košice.
Školský poriadok vydáva riaditeľka Materskej školy Obrancov mieru 20, Košice po prerokovaní s Radou školy pri Materskej škole Obrancov mieru 20, Košice a pedagogickou radou.
Školský poriadok je vypracovaný v zmysle § 153 Zákona NR SR č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“). Školský poriadok upravuje podrobnosti predmetného zákona s akceptáciou podmienok Školský poriadok Materskej školy Obrancov mieru 20, Košice.
Pri jeho spracovaní boli akceptované ďalšie príslušné ustanovenia predovšetkým školského zákona, Zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z . z. o materskej škole v znení zmien Vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 a Zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vykonávacích predpisov.

Časť II.

Článok 1

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie
Predprimárne vzdelávanie

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku.

O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje v zmysle § 5 ods.13 písm. a) zákona č. 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľka materskej školy. Pri prijímaní detí do materskej školy postupuje v zmysle § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení zmien vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z., čo konkrétne znamená:
 Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave s uvedením absolvovania povinného očkovania dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Toto potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nie je potvrdením o akútnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením toho, že dieťa netrpí žiadnou takou chorobou, ktorej prejavy alebo dôsledky by mohli negatívne vplývať na jeho pobyt v materskej škole alebo ohrozovať, či obmedzovať výchovu a vzdelávanie jeho samotného alebo ostatných detí, ktoré sa na predprimárnom vzdelávaní v materskej škole zúčastňujú.
Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca musí okrem žiadosti o prijatie dieťaťa a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa predložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, aj vyjadrenie príslušného odborného lekára.
Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľovi materskej školy spravidla najneskôr do 30. júna príslušného kalendárneho roka.
Rozhodnutie o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy aj s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.
Dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku môže byť prijaté do materskej školy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.
 Do materskej školy sa prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský rok. Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom verejne dostupnom mieste. Riaditeľ spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľ a po prerokovaní s pedagogickou radou školy zverejní na viditeľnom mieste. Pokiaľ je voľná kapacita, prijímajú sa deti aj v priebehu školského roka.
 Po splnení vyššie uvedených podmienok sa prednostne prijímajú detí, ktoré si vyžadujú diétne stravovanie pre nasledovné druhy diét: šetriaca, diabetická, bezgluténová / bezlepková/. Diabetická diéta bude poskytovaná pri ľahších formách ochorenia po dohode so zákonnými zástupcami dieťaťa.
 Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu hodinu, dve a najviac štyri hodiny, spolupracuje s pedagogickými zamestnancami a po prevzatí dieťaťa z materskej školy zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa. Ak sa dieťa zadaptuje v materskej škole, môže dieťa
po dohode zákonného zástupcu s riaditeľom pravidelne navštevovať materskú školu v dohodnutom čase. Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľ po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas.
 Prijímanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zákon č. 245/2008 Z. z. aj vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. umožňuje, ale neukladá ako povinnosť. Riaditeľ materskej školy vždy pred svojim rozhodnutím o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami musí zvážiť, či:

 Do triedy možno prijať najviac dve deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, a to mentálne, zmyslovo alebo telesne postihnuté deti, deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, deti s poruchami správania, s autizmom (ďalej len „dieťa so zdravotným znevýhodnením“), pričom sa najvyšší počet detí v triede znižuje o dve deti za každé zdravotne znevýhodnené dieťa.
 V prípade, že sa počas dochádzky dieťaťa do MŠ zistí, že patrí k deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a škola nemá vytvorené podmienky pre výchovu a vzdelávanie týchto detí v zmysle zákona 245/2008 Z. z. § 7, ods. 5 a § 3, ods. c), d), e), n), môže riaditeľ po oboznámení zákonného zástupcu prerušiť alebo ukončiť dochádzku dieťaťa do MŠ.
 Riaditeľ na základe návrhu triedneho učiteľa, s informovaným súhlasom zákonného zástupcu a na základe odporučenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie môže preradiť dieťa zo školského vzdelávacieho programu, ktorý plní príslušná škola, do školského vzdelávacieho programu zodpovedajúcemu jeho špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám.
 Výkonom práv začleneného dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nemôžu byť obmedzené práva ostatných detí, ktoré sú účastníkom výchovy a vzdelávania
 Písomné rozhodnutie o prijatí, neprijatí dieťaťa, alebo jeho zaradení na adaptačný pobyt do materskej školy k začiatku školského roka vydá riaditeľka spravidla do 30. júna. Rozhodnutie si zákonný zástupca dieťaťa prevezme osobne v dohodnutom termíne.
 Písomné rozhodnutie o prijatí dieťaťa počas školského roka vydá riaditeľka do 30 dní odo dňa podania žiadosti.
 Ak zákonný zástupca do 15. septembra príslušného školského roka nenahlási príčinu neprítomnosti dieťaťa v MŠ, môže riaditeľ rozhodnúť o jeho vylúčení z MŠ a prijať na jeho miesto iné dieťa.
 Riaditeľ môže vylúčiť z materskej školy aj dieťa, ktoré bez udania dôvodu zákonným zástupcom nenavštevuje MŠ dlhšie ako 14 po sebe idúcich kalendárnych dní.
 Dočasné prerušenie alebo predčasné ukončenie dochádzky dieťaťa do materskej školy po porušení/porušovaní školského poriadku zákonnými zástupcami dieťaťa môže riaditeľka uskutočniť po predchádzajúcom písomnom upozornení zákonného zástupcu dieťaťa. / 25× písomné upozornenie/

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho odboru vzdelávania v materskej škole. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

Článok 2

Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v materskej škole
Pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami materskej školy

Dieťa má právo na:
 rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu ,
 bezplatné vzdelanie pre päťročné deti pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky v materských školách, (ak dosiahne 5 rokov do 31.8. daného roka),
 vzdelanie v štátnom jazyku a v materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom v školskom zákone,
 individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti, možnosti, nadanie a zdravotný stav ustanovenom v školskom zákone,
 úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,
 poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,
 výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
 organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,
 úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,
 právo na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,
 dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.

Dieťa je povinné:
 neobmedzovať svojim konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,
 dodržiavať školský poriadok materskej školy a ďalšie vnútorné predpisy školy,
 chrániť pred poškodením majetok materskej školy a majetok, ktorý využíva na výchovu a vzdelávanie,
 konať tak, aby neohrozovalo svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa výchove a vzdelávaní,
 ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov materskej školy,
 rešpektovať pokyny zamestnancov materskej školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.

Zákonný zástupca dieťaťa má právo:
 vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, ktoré poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa tohto zákona, zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti; právo na slobodnú voľbu školy alebo školského zariadenia možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy,
 žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v materskej škole poskytovali deťom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona
 oboznámiť sa so vzdelávacím programom materskej školy a školským poriadkom,
 byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
 na poskytovanie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
 zúčastňovať sa na výchove a vzdelávaní po predchádzajúcom súhlase riaditeľky materskej školy,
 vyjadrovať sa k vzdelávaciemu programu materskej školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný:
 dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacej činnosti svojho dieťaťa určené školským poriadkom,
 dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,
 informovať materskú školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch, alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
 Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti.
 Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa sa uznáva najmä:

 V súlade s § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. neprítomnosť maloletého dieťaťa, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia. Vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti Takýmto dôvodom môže byť opakovaná prítomnosť chorého dieťaťa v materskej škole, a to napriek písomnému upozorneniu učiteľky, ktorá vydá rodičom písomné oznámenie o zdravotných prejavoch, ktoré sa vyskytli u dieťaťa počas pobytu v materskej škole. Ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára. V MŠ OM 20 to znamená:

 Ak dieťa nie je prítomné v materskej škole 5 a viac dní a nie je choré, iba trávi čas napr. so starou mamou, ide na dovolenku s rodičmi a pod., pri návrate dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (ktoré, nesmie byť staršie ako jeden deň). Toto písomné vyhlásenie sa v praxi pomenúva aj ako „potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia“.
 V zmysle § 24 ods. 6, ods. 7, ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z. v materskej škole môže byť umiestnené len dieťa, ktoré:

 1. je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve,
 2. neprejavuje príznaky prenosného ochorenia,
 3. nemá nariadené karanténne opatrenia.

 Ak dieťa bez oznámenia o jeho neprítomnosti zákonným zástupcom nenavštevuje materskú školu súvisle viac ako 14 kalendárnych dní, považuje sa to za porušenie školského poriadku.
 Zákonný zástupca je povinný dodržiavať prevádzkovú dobu MŠ.
 Pri opakovanom porušení školského poriadku môže riaditeľka MŠ vydať v zmysle § 5 ods. 13 písm. d) rozhodnutie o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania.

Ďalšie práva zákonných zástupcov, súvisiacich s výkonom práv a povinností zákonných zástupcov a zamestnancov MŠ:
 Materská škola na napĺňanie rodičovských práv a povinností zákonných zástupcov, t. j., že počas konania o rozvode a úprave výkonu rodičovských práv a povinností bude materská škola dbať o riadne napĺňanie rodičovských práv a povinností až do rozhodnutia súdu tak, ako to bolo do podania návrhu na rozvod manželstva a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k dieťaťu (napr. že každý rodič má právo priviesť dieťa do materskej školy aj ho z nej vyzdvihnúť).
 Materská škola zachováva neutralitu počas prebiehajúceho konania o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k dieťaťu a to vo svojich postojoch a vyjadreniach týkajúcich sa dieťaťa a že v prípade potreby poskytnú nezaujaté, vecné a objektívne stanovisko len súdu, ak si ho od materskej školy písomne vyžiada, a že obsah tohto písomného stanoviska neposkytnú žiadnemu z dotknutých zákonných zástupcov hodnotiace stanovisko.
 V narušených vzťahov medzi zákonnými zástupcami rešpektuje len rozhodnutie súdu alebo minimálne predbežné rozhodnutie súdu, ktorého zmyslom je dočasná úprava pomerov zákonných zástupcov vo vzťahu k starostlivosti o dieťa, t. j. materská škola bude rešpektovať to, že vykonateľnosť uznesenia o nariadení predbežného opatrenia nie je viazaná na jeho právoplatnosť, pretože toto uznesenie sa stáva právoplatné jeho doručením a márnym uplynutím lehoty na podanie odvolania; materská škola pritom rešpektuje skutočnosť, že aj napriek nariadeniu predbežného opatrenia rodičovské práva a povinnosti zostávajú zachované.
 V prípade zverenia dieťaťa právoplatným rozhodnutím súdu len jednému zo zákonných zástupcov, ktorý zastupuje dieťa v bežných veciach, je vhodné poučiť rozvedených rodičov o tom, že materská škola bude riešiť všetky záležitosti týkajúce sa dieťaťa výhradne s rodičom, ktorý má dieťa v bežných veciach (napr. zabezpečenie krúžkovej činnosti atď.) zastupovať.
 Zákonný zástupca je povinný rešpektovať, že v čase od odovzdania dieťaťa službu konajúcej učiteľke až po prevzatie dieťaťa zákonným zástupcom (alebo ním splnomocnenou osobou) sa komunikácia s dieťaťom uskutočňuje len prostredníctvom príslušnej učiteľky, alebo riaditeľky materskej školy.
 Zákonný zástupca je povinný rešpektovať, že počas pobytu v materskej škole dieťa nesmie používať mobilné elektronické zariadenia, prostredníctvom ktorých dochádza k prenosu údajov tretím osobám bez súhlasu osôb o ktorých sa údaje prenášajú (pedagogických zamestnancov aj nepedagogických zamestnancov materskej školy a detí prijatých do materskej školy).
 V prípade, ak zákonný zástupca bez predchádzajúcej dohody nevyzdvihne svoje dieťa z materskej školy do času ukončenia prevádzky materskej školy, materská škola bude kontaktovať postupne všetky osoby, ktoré majú poverenie na prevzatie dieťaťa , ak ani žiadna z poverených osôb neprevezme dieťa, bude materská škola kontaktovať príslušné okresné riaditeľstvo policajného zboru, ktoré okrem výkonu svojich oprávnení disponuje aj kontaktom na príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý je dosiahnuteľný aj mimo služobné času zamestnancov. Službu konajúca učiteľka nesmie odviesť dieťa k sebe domov, ani ho odovzdať inej osobe ako je zákonný zástupca, alebo ním písomne splnomocnená osoba.
 V prípade, ak má materská škola podozrenie, že zákonný zástupca opakovane preberá dieťa pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, alebo ak sa u dieťaťa prejavia zmeny, nasvedčujúce zanedbávaniu riadnej starostlivosti, bude materská škola po predchádzajúcom písomnom upozornení zákonného zástupcu, v rámci všeobecnej oznamovacej povinnosti vyplývajúcej z § 7 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele informovať o tejto skutočnosti príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
 Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo školského zákona musí byť v súlade s dobrými mravmi, a nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého dieťaťa, pretože v súlade s § 145 ods. 1 školského zákona, sa práva ustanovené školským zákonom zaručujú rovnako všetkým deťom v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelávaní ustanovenou zákonom č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.
 Materská škola spolupracuje so zákonnými zástupcami dieťaťa v zmysle najlepšieho záujmu dieťaťa, najmä v čase adaptácie dieťaťa na materskú školu, počas dochádzky dieťaťa do MŠ v záujme jeho optimálneho vývinu a zosúladenia vedenia dieťaťa v MŠ a rodine. Podľa potrieb dieťaťa, resp. želania zákonných zástupcov dieťaťa učiteľka podáva informácie o jej zverenom dieťati zákonnému zástupcovi v čase prijímania/odovzdávania dieťa – ak ide o stručnú informáciu. Ak je potrebné, zákonný zástupca dieťaťa si s učiteľkou dohodne čas konzultácie.
 V prípade potreby ohľadom náležitostí týkajúcich sa školskej jedálne, stravy, platieb a pod. poskytuje informácie vedúca ŠJ.
 Ráno od 7,00 hod do 8,00 hod. a popoludní od 15,00 hod do 16,20 hod. majú pri šatni službu prítomné upratovačky z bezpečnostných a iných dôvodov.

Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevky:
Za pobyt dieťaťa v MŠ v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia mesta Košice č.103 s úpravou v zmysle generálneho zákona prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 50 €/dieťa do 3 rokov/mesačne, 15 €/dieťa od 3 rokov/mesačne.
Príspevok sa povinne uhrádza do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
 ktoré má jeden rok pred splnením povinnej školskej dochádzky
 ktoré je umiestnené v škole na základe rozhodnutia súdu
 ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:
 ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom a zákonný zástupca požiada o vrátenie príspevku,
 ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase, keď bola prerušená prevádzka MŠ zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi.
 vtedy sa upravuje výška príspevku a vypočítava sa jeho alikvotná časť, ktorú určuje prípis zriaďovateľa v zmysle VZN.
Príspevok na stravovanie:
Zákonný zástupca uhrádza do 5. dňa v mesiaci príspevok vo výške nákladov na nákup potravín, pokiaľ sa jeho dieťa v MŠ stravuje. Aktuálna stravná jednotka je v zmysle VZN MK pre dieťa v MŠ 1,19 €. Z toho desiata 0,28 €, obed 0,68 €, olovrant: 0,23 €.
Príspevok sa povinne uhrádza do 5. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
V prípade, že dané poplatky nebudú včas uhradené riaditeľka školy upozorní na túto skutočnosť zákonných zástupcov dieťaťa. V prípade, že nedostatok v platení nebol odstránený, dieťa bude z materskej školy vylúčené na čas, kedy sa odstráni nedostatok v platbách. Dieťa bude opätovne prijaté do materskej školy iba po predložení potvrdení o zaplatení poplatkov.

Článok 3

Prevádzka a vnútorný režim materskej školy

Materská škola je štvortriedna, prevádzkovaná v účelovej budove. Poskytuje celodennú výchovno – vzdelávaciu starostlivosť deťom vo veku od 2 – 6 rokov a deťom s OPŠD (odkladom povinnej školskej dochádzky). Prízemie tvorí vstupná chodba, riaditeľňa, zborovňa, WC pre dospelých a WC pre deti, šatňa pre deti, kuchyňa s príslušenstvom. Na dvoch poschodiach sa nachádzajú 4 triedy s príslušnými priestormi (herne a spálne). Šatňa pre prevádzkové zamestnankyne a výdajne jedál. K materskej škole prináleží školský dvor s hracími náradiami a trávnatou plochou.
V zmysle úsporných opatrení pri prevádzke MŠ je pri zníženom počte detí možné zlučovať deti do tried, pričom učiteľky čerpú dovolenky, náhradné voľno alebo vykonávajú náhradnú prácu podľa pokynov riaditeľky školy. Pri zvýšenom výskyte ochorenia detí v MŠ sa deti z jednotlivých tried nezlučujú a postupuje sa podľa pokynov hygieny.

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6.00 hod. do 17.00 hod. Po 17.00 hodine sa nesmie nikto nachádzať na pracovisku. Po tomto čase sa môže byť na pracovisku iba v odôvodnených prípadoch a so súhlasom zriaďovateľa školy, inak sa musí vyhotoviť zápis prečo MŠ nebola uzamknutá o 17.00 hodine.
Riaditeľka materskej školy: Mgr. Monika Nagyová
Konzultačné hodiny pre zákonných zástupcov: každú stredu od 10.00 do 11.30 hod., alebo podľa ústnej/telefonickej dohody na tel. č.: 633 22 75; 0907 900 128.
Vedúca školskej jedálne: Magda Ficeriová
Konzultačné hodiny pre zákonných zástupcov: každú stredu od 10.00 do 11.30 hod., alebo podľa ústnej/telefonickej dohody na tel. č.: 633 22 81; 0907 900 176.

Hospodárka MŠ: Lívia Lehocká
pracovná doba: utorok, štvrtok 07.30 do 15.30 a v stredu od 11.30 – do 15.30 hodiny.

O organizácii činnosti a prevádzke materskej školy počas školských prázdnin rozhoduje riaditeľ v spolupráci so zriaďovateľom, pričom rešpektuje oprávnené požiadavky zákonných zástupcov. V čase letných prázdnin je prevádzka materskej školy prerušená z hygienických dôvodov najmenej na 4 týždne. V tomto období podľa pokynov riaditeľky materskej školy vykonávajú prevádzkoví zamestnanci upratovanie a dezinfekciu priestorov, pedagogickí a ostatní zamestnanci podľa plánu dovoleniek čerpajú dovolenku. V čase prerušenia prevádzky môžu deti podľa potreby rodičov navštevovať zriaďovateľom určenú náhradnú MŠ.
Prerušenie prevádzky oznámi riaditeľka školy zákonným zástupcom spravidla 2 mesiace vopred. Prevádzka materskej školy môže byť dočasne prerušená aj zo závažných dôvodov, ktoré ohrozujú zdravie zverených detí, alebo môže spôsobiť závažné škody na majetku.

Organizácia tried a vekové zloženie detí:

 1. poschodie: 1. trieda: deti do 3 rokov, 3 – 4 ročné deti

  2. trieda: 3 – 4 ročné deti

 2. poschodie 3. trieda: 4 – 5 – 6 ročné deti

  4. trieda: 5 – 6 ročné deti

Zadelenie učiteliek do tried je každoročne aktualizovaný a harmonogram tvorí prílohu na aktuálny školský rok.

Rozpis zmien je každoročne aktualizovaný a harmonogram tvorí prílohu Plánu práce školy na aktuálny školský rok.

Denný poriadok:
Denný poriadok je súhrn noriem, podľa ktorých sa organizuje život detí v MŠ . Rešpektuje vekové a individuálne osobitosti dieťaťa. Denný poriadok vymedzuje striedanie činnosti, ktoré sa týkajú životosprávy a ďalších činností, ktoré zabezpečujú plynulý, globálny (holistický) rozvoj dieťaťa.
Deti sa schádzajú v II. triede od 06.00 – do 07.00 hod.
Deti sa popoludní schádzajú v II. triede od 16.20 – do 17.00 hod.
Počas schádzania deti sa vykonávajú aktivity, ktoré sú bližšie určené v dennom režime .

Prevádzka:

 1. trieda 07.00 – 16.00
 2. trieda 06.00 – 17.00
 3. trieda 07.00 – 16.20
 4. trieda 07.00 – 16.20

Organizačná štruktúra dňa

I. a II. trieda
06.00 – 07.00 schádzanie deti v II. triede, hry a hrové, činnosti, edukačná aktivita
07.00 – 08.45 hry a hrové činnosti, edukačná aktivita, pohybové a relaxačné cvičenia
08.45 – 09.00 osobná hygiena, činnosti zabezpečujúce životosprávu – stolovanie, stravovanie – desiata, edukačná aktivita
09.00 – 11.10 hry a hrové činnosti, vzdelávacia aktivita, pohybové a relaxačné cvičenia, pobyt vonku
11.10 – 12.00 osobná hygiena, činnosti zabezpečujúce životosprávu – stolovanie, stravovanie – obed, vzdelávacia aktivita
12.00 – 14.20 osobná hygiena, odpočinok, edukačná aktivita, pohybové a relaxačné cvičenia
14.20 – 14.35 činnosti zabezpečujúce životosprávu – stolovanie, stravovanie – olovrant, osobná hygiena, vzdelávacia aktivita
14.35 . 16.20 hry a hrové činnosti, vzdelávacia aktivita, pohybové a relaxačné cvičenia, pobyt vonku – v letnom období, osobná hygiena
16.20 – 17.00 hry a hrové činnosti, vzdelávacia aktivita, deti sú sústredené v II. triede

Organizačná štruktúra dňa
III. a IV. trieda
06.00 – 07.00 schádzanie deti v II. triede, hry a hrové, činnosti, vzdelávacia aktivita
07.00 – 08.50 hry a hrové činnosti, vzdelávacia aktivita, pohybové a relaxačné cvičenia
08.50 – 09.10 osobná hygiena, činnosti zabezpečujúce životosprávu – stolovanie, stravovanie – desiata, vzdelávacia aktivita
09.10 – 11.30 hry a hrové činnosti, vzdelávacia aktivita, pohybové a relaxačné cvičenia, pobyt vonku
11.30 – 12.15 osobná hygiena, činnosti zabezpečujúce životosprávu – stolovanie, stravovanie – obed, vzdelávacia aktivita
12.15 – 14.15 osobná hygiena, odpočinok, vzdelávacia aktivita, pohybové a relaxačné cvičenia
14.15 – 14.30 činnosti zabezpečujúce životosprávu – stolovanie, stravovanie – olovrant, osobná hygiena, vzdelávacia aktivita
14.30 – 16.20 hry a hrové činnosti, vzdelávacia aktivita, pohybové a relaxačné cvičenia, pobyt vonku – v letnom období, osobná hygiena
16.20 – 17.00 hry a hrové činnosti, vzdelávacia aktivita, deti sú sústredené v II. triede

Preberanie detí:
Dieťa od zákonného zástupcu osobne preberá učiteľka, ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia, až po jeho odovzdanie učiteľke, ktorá ju strieda v práci a preberá zodpovednosť, ktorá odovzdá osobne dieťa jeho zákonnému zástupcovi, alebo inej splnomocnenej osobe.
Zákonný zástupca privedie dieťa do materskej školy spravidla do 8. 00 hod a prevezme ho zvyčajne po 15. 00 hod. V čase obeda je možné si dieťa vyzdvihnúť od 11.45 do 12.15 hod. Vzhľadom na bezpečnosť je v tomto čase MŠ uzamknutá, po zazvonení bude zákonnému zástupcovi umožnený vstup do budovy MŠ. Mimo určeného času je MŠ z bezpečnostných dôvodov uzatvorená. V čase, kedy je budova MŠ otvorená má na prízemí službu poverená upratovačka. Neskorší príchod do MŠ alebo odhlásenie z MŠ je zákonný zástupca povinný oznámiť najneskôr do 8-mej hodiny daného dňa osobne deň vopred a telefonický. telefonicky
Dieťa od zákonných zástupcov preberá učiteľka / službu konajúca učiteľka v daný čas /, ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia až po odovzdanie striedajúcej učiteľke,
Pri preberaní detí od jednej učiteľky druhou je nevyhnutné overiť aktuálny počet prítomných detí a vzájomne sa informovať o udalostiach a správaní detí, ktoré sú mimo bežného stavu.
V materskej škole službukonajúca učiteľka vykonáva raný zdravotný filter. Učiteľka môže odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy a poslať rodiča k lekárovi, ktorý posúdi jeho zdravotný stav. V takomto prípade bude do MŠ prijaté dieťa iba s písomným odporúčaním pediatra. Ak dieťa prejaví známky ochorenia počas dňa, pedagogický zamestnanec je povinný izolovať dieťa od ostatných deti, poskytnúť mu prvú pomoc / pitný režim /, a okamžite vyrozumieť zákonného zástupcu, ktorý je povinný prísť neodkladne pre svoje dieťa. Všetky skutočnosti sa zaznačia aj do ranného filtra, a rodič podpíše oboznámenie. V takom prípade vydáva učiteľka rodičovi oznámenie, na ktorom vyznačí dôvod vylúčenia z kolektívu, čas udalosti a dátum udalosti. Rodič oznámenie predloží detskému pediatrovi. Po ukončení choroby zákonný zástupca donesie potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, a odovzdá ho službukonajúcej učiteľke. / potvrdenia sa evidujú a kontroluje ich RÚVZ pri kontrolách školy /. V prípade že je podozrenie na to, že zákonný zástupca nenavštívil pediatra a donesie dieťa do školy, ktoré je zdravotne nespôsobilé, môže riaditeľka školy kontaktovať lekára. Pedagogickí zamestnanci nesmú brať od rodičov žiadne lieky a podávať ich deťom. Na prevzatie dieťaťa z materskej školy môže zákonný zástupca dieťaťa písomne splnomocniť aj svoje staršie dieťa, ktoré má viac ako 10 rokov, alebo inú osobu, ktorá je pedagogickým zamestnancom známa. Tieto osoby na základe písomného splnomocnenia sú plné zodpovedné za dieťa po prevzatí z materskej školy. Splnomocnenia sa evidujú v II. triede, a každá učiteľka má vedomosť o tom, kto môže dieťa vyberať z materskej školy. Ak rodič telefonický oznámi škole, že pre dieťa príde iná osoba, než je splnomocnená, musí oznámiť meno osoby, ktorá dieťa preberie a učiteľka je povinná legitimovať poverenú osobu, čím si overí zhodu s nahlásenými údajmi od zákonného zástupcu.
Ak rodič preberá dieťa zo školského dvora je potrebné, aby následne opustil s dieťaťom školský dvor. Z hľadiska bezpečnosti vlastného dieťaťa ako aj ostatných detí a iných dôvod, je potrebné aby si rodičia dôkladne premysleli svoj príchod, pretože ak dieťa chce ešte ostať sa hrať nie je možné ho ponechať v materskej škole. Pri preberaní zo školského dvora je potrebné, aby osoba preberajúca dieťa oznámila službukonajúcej učiteľke túto skutočnosť a viedla k tomu aj dieťa.
V prípade že zákonní zástupcovia majú súdnym príkazom, prípadne predbežným opatrením obmedzené preberanie deti, je potrebné o tom písomne / fotokópia úradného rozhodnutia / informovať riaditeľku školy.

Dôvody pre neprijatie dieťaťa do MŠ ako prevencia ochrany zdravia ostatných detí:
 zvýšená telesná teplota
 dráždivý kašeľ, hustý zelený výtok z nosa
 zápal očných spojiviek
 herpes, afty v ústnej dutine
 užívanie antibiotík a iných liekov pri akútnom ochorení a rekonvalescencii – v MŠ sa lieky nepodávajú
 pedikulóza – voš vlasová
 črevné ťažkosti, črevné parazity
 zlomeniny
 infekčné a prenosné choroby
 vyrážky na tele

Postup pri výskyte pedikulózy:
V zmysle odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach:
 Pri akomkoľvek podozrení učiteľa na možný výskyt vší (nepokoj dieťaťa, neprimerané vyrušovanie, nesústredenosť, škrabanie sa, viditeľný výskyt hníd vo vlasovej časti hlavy, za ušami, v spánkovej časti) učiteľ oznámi túto skutočnosť vedeniu školy a zákonnému zástupcovi dieťaťa.
 Do príchodu zákonného zástupcu dieťa izoluje.
 Učiteľ dohliadne, aby vrchný odev (predovšetkým čiapky, šály) dieťaťa podozrivého zo zavšivavenia neboli spoločne uložené s odevmi ostatných detí, prípadne aby ich iné deti nepoužívali.
 Učiteľ odporučí zákonnému zástupcovi návštevu príslušného obvodného pediatra za účelom potvrdenia diagnózy pedikulózy a podľa jeho pokynov zabezpečiť odvšivavenie dieťaťa.
 Vedenie školy zabezpečí informovanie všetkých rodičov (triedne aktívy, informácia na informačnej tabuli, a pod.), že na škole sa vyskytli vši. Zároveň budú rodičia informovaní, že učitelia školy s cieľom zabrániť ďalšiemu šíreniu ochorenia a v súlade s prevádzkovým poriadkom školy, ktorý odsúhlasil regionálny úrad verejného zdravotníctva, sa budú v detských kolektívoch vykonávať preventívne opatrenia. Vedenie školy požiada rodičov o spoluprácu, tzn. aby tiež priebežne kontrolovali vlasy u svojich detí.
 Učiteľ v detskom kolektíve následne vykonáva preventívne opatrenia priebežným sledovaním charakteristických prejavov možného výskytu vší u ďalších detí a prezeraním vlasovej časti hlavy vhodným spôsobom aspoň dvakrát do týždňa.
Opätovný nástup dieťaťa do školy je možný iba po predložení potvrdenia od lekára, že ochorenie bolo zlikvidované a dieťa je zdravé.

Neprevzatia dieťaťa z MŠ po ukončení prevádzky:
Službu konajúca učiteľka postupuje podľa pokynov článku 2 tohto školského poriadku.
 V prípade, ak zákonný zástupca bez predchádzajúcej dohody nevyzdvihne svoje dieťa z materskej školy do času ukončenia prevádzky materskej školy, materská škola bude kontaktovať postupne všetky osoby, ktoré majú poverenie na prevzatie dieťaťa (MŠ vyžiada od zákonných kontakty na viac osôb, ktoré by mohli v prípade tejto situácie prevziať dieťaťa); ak ani žiadna z poverených osôb neprevezme dieťa, bude materská škola kontaktovať príslušné okresné riaditeľstvo policajného zboru, ktoré okrem výkonu svojich oprávnení disponuje aj kontaktom na príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý je dosiahnuteľný aj mimo služobného času zamestnancov. Službu konajúca učiteľka nesmie odviesť dieťa k sebe domov, ani ho odovzdať inej osobe ako je zákonný zástupca, alebo ním písomne splnomocnená osoba.
 Zápis o uskutočnených krokoch rodič podpíše, pri opätovnom porušení školského poriadku môže byť dieťaťu predčasne ukončená dochádzka do MŠ.
 Rodičia dávajú MŠ k dispozícii svoje osobné telefónne čísla, ktoré sa využívajú len v prípade ochorenia, alebo v prípade, že si rodič nevyzdvihne dieťa z MŠ. Tieto kontakty sa používajú v súlade so zákonom 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Organizácia v šatni:
Do šatne majú prístup zákonní zástupcovia a splnomocnené osoby. Pred vstupom do triedy použijú textilné návleky.
Pri prezliekaní a odkladaní vecí vedú deti k samostatnosti a poriadkumilovnosti v spolupráci s učiteľkou. Na skrinky nelepíme žiadne samolepky, deti vedieme k tomu aby si do skriniek neukladali kvety, kamienky lístie.
Za poriadok a estetickú úpravu v šatni zodpovedajú učiteľky tým poverené, za hygienu a uzamknutie vchodu určená prevádzková zamestnankyňa.
Odporúča sa priniesť dieťaťu pohodlné oblečenie na prezlečenie do triedy, náhradné spodné prádlo, na prezutie pevnú obuv zodpovedajúcu zdravotným požiadavkám, všetko označené menom dieťaťa.

Organizácia v umyvárni:
Každé dieťa má vlastný hrebeň, uterák. Za pravidelnú výmenu uterákov zodpovedá zákonný zástupca dieťaťa (týždenne), za čistenie hrebeňov a suchú podlahu zodpovedá príslušná prevádzková zamestnankyňa.
Deti sa v umyvárni zdržiavajú len za prítomnosti učiteľky, ktorá ich učí základným hygienickým návykom a sebaobsluhe. Za celkovú organizáciu pobytu detí v umyvárni, uzatvorenie vody, spláchnutie WC a dodržiavanie hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedá učiteľka príslušnej triedy a prevádzková zamestnankyňa.

Organizácia v jedálni
Zamestnanci Školskej jedálne pri Materskej škole Obrancov mieru 20, Košice si plnia povinnosti v zmysle ich pracovných náplní. Pripravujú jedlá podľa predpísaných technologických postupov. Na školskú jedáleň vydávajú každé jedlo v dávke tak, ako je nanormované.
Strava sa podáva 3× denne v pevne stanovenom čase, pričom ŠJ zabezpečí primeranú teplotu jedál, dávky podľa normy. Polievku pripravujú zamestnankyne ŠJ, druhé jedlo podávajú zamestnankyne ŠJ deťom hneď po zjedení polievky. Zabezpečia, aby mali všetky deti pripravené jedlo na stole primeraným spôsobom.
Pitný režim pre deti MŠ zabezpečuje počas celého dňa ŠJ v jedálni (čaj, aj neochutený, ochutenú vodu, odstátu vodu) a na triedach (odstátu vodu) učiteľky. Poháre z tried umývajú každý deň a po ukončení pobytu vonku v ŠJ.
Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stravovania zodpovedá vedúca školskej jedálne. Vedúca ŠJ zabezpečuje zisťovanie počtu stravníkov. Týždenný jedálny lístok je zverejnený na tabuli pri jedálni a na stránkach e-skoly.sk
Školská jedáleň poskytuje diétne stravovanie pre tieto diéty:
celiakia – bezlepková, šetriaca a diabetická.
Diétne stravovanie sa podáva deťom, ktorých rodičia predložili lekárske potvrdenie od odborného lekára.
Detí ktoré sú alergické na niektoré potraviny, exotické ovocie a podobne nemôžu dostať inú náhradu za túto stravu.
Za organizáciu a výchovný proces počas stolovania zodpovedá riaditeľka a učiteľky.
Učiteľky vedú deti k osvojovaniu si základných návykov kultúrneho stolovania a v maximálnej miere pri tom uplatňujú individuálny prístup k deťom. Deti sa nenútia k jedlu násilnou formou, ale vhodnou motiváciou. Počas stolovania sa deti usmerňujú a podľa pokynov rodiča dokrmujú. Deti v I. triede používajú pri stolovaní lyžicu, v II. triede používajú lyžicu a vidličku. Deti v III. a IV. triede používajú od začiatku školského roku kompletný príbor, preto je žiadúce aby k tomuto návyku boli vedené aj v domácom prostredí.

Pobyt detí vonku:

Pobyt vonku obsahuje pohybové aktivity detí, vychádzky, edukačné aktivity a hry a hrové činnosti. Patrí k povinne realizovaným organizačným formám denného poriadku. Uskutočňuje sa v každom vhodnom počasí. Výnimkou, keď sa nemusí uskutočniť sú nepriaznivé klimatické podmienky, silný nárazový vietor, silný mráz, dážď (nie mrholenie).
V jarných, letných, jesenných mesiacoch sa pobyt vonku upravuje vzhľadom na intenzitu slnečného žiarenia a zaraďuje sa 2× do dňa – dopoludnia a popoludní.
Počas pobytu vonku je pedagogický zamestnanec povinný zabezpečovať deťom plnohodnotnú, čiastočne organizovanú činnosť, venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia v zmysle príslušných všeobecne záväzných predpisov a pokynov riaditeľa školy.
Pobyt vonku učiteľka premyslí a naplánuje tak, aby bol pre deti zaujímavý a príťažlivý.
Neodmysliteľnými činnosťami počas pobytu sú pohybové, súťaživé aktivity.
Tvorivé aktivity s pieskom, vodou, kreslenie a iné aktivity.
Zákonní zástupcovia podľa potreby natrú ráno dieťa ochranným krémom, zabezpečia vhodné oblečenie a pokrývku hlavy.
Prevádzkoví zamestnanci pred začiatkom pobytu na ŠD skontrolujú bezpečnosť prostredia. Pred nástupom detí na pobyt vonku, učiteľka, ktorá je prvá na školskom dvore uzamkne prístupovú bránu a po ukončení pobytu posledná odchádzajúca učiteľka odomkne prístupovú bránu.
Pred nástupom na školský dvor sa uzamkne hlavná brána a po ukončení odomkne
Vychádzka sa zabezpečuje v zmysle vyhlášky 306/2008 Z. z § 7 o materskej škole nasledovne

Pri vyššom počte detí ako je uvedené, alebo pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľ zabezpečí ďalšieho zamestnanca materskej školy, ktorý pod vedením učiteľky dbá na bezpečnosť detí.
S triedou s mladšími deťmi ako 4 roky sa uskutočňuje vychádzka za prítomnosti 2 i viacerých zamestnancov. S 2 – 3 ročnými deťmi sa vychádzky neorganizujú.

Odpočinok:
Počas odpočinku dbá učiteľka na primerané oblečenie detí. Zabezpečí pravidelné vetranie, ktoré neohrozí zdravie detí. Od odpočívajúcich detí neodchádza, individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku. Odpočinok sa realizuje v závislosti od potrieb detí s minimálnym trvaním 30 minút.
So staršími deťmi, najmä 5 – 6 ročnými, je vhodné zvyšnú časť odpočinku venovať pokojnejším hrám a výchovno-vzdelávacím činnostiam, napríklad čítaniu rozprávok, počúvaniu hudby, grafomotorickým cvičeniam a pod.

Organizácia krúžkovej činnosti:
Krúžková činnosť v materskej škole sa realizuje s prihliadnutím na usporiadanie dňa. Záujmové krúžky sa realizujú pod vedením pedagogických zamestnancov materskej školy, alebo externých lektorov, ktorí sú spôsobilí vykonávať záujmové aktivity s deťmi. Za obsah a kvalitu realizovania krúžkovej činnosti sú zodpovedné učiteľky a kvalifikovaní lektori, ktorí na začiatku školského roka predložia riaditeľke materskej školy na schválenie plán činnosti. Za bezpečnosť detí zodpovedá učiteľ alebo lektor, ďalšie náležitosti budú písomne ošetrené v zmysle Bezpečnostného projektu MŠ.
Krúžková činnosť sa organizuje na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu.
Zaraďuje sa v čase podľa príslušnej legislatívy a pokynov zriaďovateľa.

Starostlivosť o zdravie, bezpečnosť a hygienu detí:
V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí zamestnankyne materskej školy sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi, pojednávajúcimi o tejto problematike vo vzťahu k materským školám, pracovným poriadkom MŠ a internými pokynmi riaditeľky materskej školy.
Okrem súvisiacich povinností, uvedených v predchádzajúcich kapitolách, ide predovšetkým o:

Učiteľky sú ďalej povinné:
 Zabezpečiť všestrannú starostlivosť o deti počas dňa, nenechať deti bez dozoru ani počas spánku.
 Vyhýbať sa vychádzkam do neznámeho terénu.
 Pri realizácii aktivít prihliadať na základné fyziologické potreby dieťaťa.
 Vytvárať podmienky na zdravý vývin detí.
 Viesť evidenciu školských úrazov detí, ku ktorým došlo počas výchovno-vzdelávacieho procesu a pri činnostiach organizovaných školou, pri vzniku školského úrazu vyhotoviť záznam o školskom úraze v spolupráci s oddelením BOZ MMK.
 Za dodržiavanie hygienických predpisov v priestoroch školy a ochranu zdravia detí zodpovedajú aj prevádzkové zamestnankyne a to v rozsahu im určenej v pracovnej náplni.
 V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sú učitelia povinní zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálno – patologickými javmi, alebo psychického alebo fyzického týrania či ohrozovania ich mravného vývinu, bezodkladne riešiť problém v spolupráci s vedením školy a centrom výchovno – psychologickej prevencie, prípadne PPP, kontaktovať príslušný odbor sociálnych vecí, pediatra a príslušné oddelenie policajného zboru.
 V prípade prenosného ochorenia dieťaťa zabezpečiť nad ním dohľad, izoláciu od ostatných detí a bez meškania informovať zákonného zástupcu.
 V prípade úrazu poskytnúť prvú pomoc a konzultovať s lekárom, oznámenie o úraze podá rodičovi informáciu učiteľka, pri ktorej sa úraz stal a zaeviduje ho u riaditeľky školy, hneď po ošetrení.
 V priestoroch školy a školského areálu je prísne zakázané používať alkohol a psychotropné látky.
 V priestoroch školy je prísny zákaz fajčenia.
 Elektrické spotrebiče, vypínače, zásuvky a elektrické vedenie musia byť zabezpečené proti možnosti použitia deťmi. Pre prácu s PC a interaktívnou tabuľou sú vypracované bezpečnostné opatrenia, s ktorými učiteľka priebežne vhodným spôsobom oboznamuje deti a dbá na ich dodržiavanie.
 V budove materskej školy je bez sprievodu zamestnanca MŠ akýkoľvek pohyb cudzej osoby zakázaný.

Materská škola Obrancov mieru 20, Košice poskytuje odbornú pedagogickú prax študentom PgF PU v Prešove v zmysle dohody medzi PU a Mestom Košice.

Článok 4

Podmienky zaobchádzania s majetkom materskej školy
Ochrana osobných údajov

 1. Pri každom svojvoľnom poškodení alebo zničení majetku materskej školy môže MŠ požadovať úhradu od zákonného zástupcu dieťaťa, ktoré poškodenie spôsobilo. Vzťahuje sa to aj na splnomocnenú osobu, ktorá prichádza do MŠ pre dieťa.
 2. Vchody do MŠ sú zaistené zámkami. Kľúče od budovy majú všetky zamestnankyne MŠ. Prevádzkové zamestnankyne ráno budovu odomykajú a večer zamykajú. Materská škola sa z bezpečnostných dôvodov zamyká vždy o 8. 00 hod. Za uzamknutie budovy v tomto čase zodpovedá prevádzková zamestnankyňa, ktorá má službu. Po ukončení dennej prevádzky je prevádzková zamestnankyňa zodpovedná za prekontrolovanie uzatvorenia okien, uzatvorenie vodovodných batérií, vypnutie osvetlenia v miestnostiach a uzamknutie vchodových dverí a bránky. Mimo prevádzky MŠ nemajú zamestnankyne MŠ vstup do budovy bez súhlasu vedenia MŠ povolený.
 3. Popoludní, po skončení prevádzky v triede je učiteľka povinná odložiť didaktickú techniku na vopred určené a uzamykateľné miesto. Jednotliví zamestnanci sú zodpovední za im zverený inventár.
 4. Jednotliví zamestnanci zodpovedajú za inventár v rozsahu uvedenom v dohode o hmotnej zodpovednosti, ktorá je so zamestnancom uzatvorená písomne. Ďalšie práva a povinnosti súvisiace s ochranou majetku si zamestnanci plnia v zmysle popisu práce.
 5. Osobné veci si zamestnanci MŠ odkladajú na určené uzamykateľné miesto.
 6. Po ukončení prevádzky MŠ všetky priestory (aj školský dvor) skontroluje a uzamkne prevádzková zamestnankyňa, ktorá ma službu.
 7. Každý zamestnanec školy v zmysle Zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými príde do styku v pracovných priestoroch:

V materskej škole sa môžu pre účely MŠ evidovať predovšetkým tieto osobné údaje:

 1. meno a priezvisko dieťaťa,
 2. dátum narodenia,
 3. rodné číslo,
 4. pohlavie,
 5. národnosť,
 6. štátne občianstvo,
 7. adresa trvalého bydliska,
 8. adresa bydliska, z ktorého dochádza do školy,
 9. číslo a dátum vydania rozhodnutia, na základe ktorého bol prijatý do školy,
 10. ročník, do ktorého je zaradený,
 11. trieda a číslo, pod ktorým je vedený v osobnom spise dieťaťa,
 12. odbor výchovy a vzdelávania,
 13. informáciu o prerušení alebo skončení štúdia,
 14. forma organizácie výchovy a vzdelávania podľa § 54,
 15. zaradenie detí a žiakov so špeciálnymi výchovno- -vzdelávacími potrebami podľa výchovno-vzdelávacích programov.

Časť III.

Záverečné ustanovenia

Školský poriadok platí pre zákonných zástupcov, ktorých deti navštevujú Materskú školu Obrancov mieru 20, Košice a pre zamestnancov Mesta Košice, ktorí majú výkon práce v tejto materskej škole.

Školský poriadok materskej školy je spracovaný v súlade so:

Príloha č. 1: Vypracovanie školského poriadku v materskej škole. Schválilo Ministerstvo školstva SR pod č. 2016–15223/19692:1–10A0
Príloha č. 2: Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole. Schválilo Ministerstvo školstva SR pod č. 2016–8139/442:1–10A0
Príloha č. 3: Materská škola a školské prázdniny. Schválilo Ministerstvo školstva SR pod č. 2016–16696/24180:1–10A0
Príloha č. 5: Harmonogram zmien pedagogických a prevádzkových zamestnancov školy

Školský poriadok nadobúda platnosť dňom
Derogačná klauzula: Doteraz platný Školský poriadok Materskej školy Obrancov mieru 20, Košice vrátane jeho dodatkov stráca platnosť ku dňu nadobudnutia platnosti tohto školského poriadku.

Svojim podpisom potvrdzujem, že som bola oboznámená so školským poriadkom na prevádzkovej porade dňa

Meno a priezvisko zamestnanca Vlastnoručný podpisSpráva výchovno – vzdelávacej činnosti materskej školy za školský rok 2015/2016

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti materskej školy za školský rok 2015/2016

Rada školy
Meno a priezvisko
Ing. Kosmas Bekiaris Zástupca mestskej časti Sever
Beáta Bodnárová Pedagogický zástupca – predseda RŠ
JUDr. Štefan Lipčei Zástupca rodičov
Mgr. Miriama Lukáčová Zástupca rodičov
PaedDr. Renáta Obšatníková Zástupca zriaďovateľa
Iveta Midová Zástupca nepedagogických zamestnancovSpráva výchovno – vzdelávacej činnosti materskej školy za školský rok 2015/2016

Názov školy /aj čestný názov/ a úplná adresa školy Materská škola Obrancov mieru 20,
040 01 Košice
Okres Košice
príslušnosť k školskému úradu Obvodný úrad Košice – odbor školstva
Zriaďovateľ Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Košice 040 11
Telefón 055/633 22 75, 0907 900 128
E-mail obrancovmieru20@netkosice.sk

Webová stránka msobrancovmieru20@webstranky.sk

Riaditeľka MŠ Mgr. Monika Nagyová

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti materskej školy za školský rok 2015/2016

1. Štatistické údaje o materskej škole k 30.06.2016

výchovná starostlivosť Celodenná
právna subjektivita Nie
alokované pracovisko Nemáme
celkový počet tried v MŠ 4
počet dvojročných detí 12
počet 3 – ročných detí 28
počet 4 – 5 ročných detí 23
počet 5 – 6 ročných detí 25
počet rómskych detí 0 z toho 5 – 6 ročných 0
počet detí v hmotnej núdzi 1 z toho 5 – 6 ročných
počet špeciálnych tried 2
počet začlenených detí 0
počet detí končiacich predprimárne vzdelávanie 26 z toho 1 predčasne zaškolený
počet deti s odkladom povinnej školskej dochádzky 0

Zamestnanci školy:
počet učiteľov vrátane riaditeľa školy – fyzický stav 9
počet asistentov v MŠ 0
spôsob financovania
počet pedagogických zamestnancov, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady 0
z toho študujúcich za účelom doplnenia kvalifikácie na SŠ 0
z toho študujúcich VŠ 1
počet nepedagogických zamestnancov v MŠ – fyzický stav – prepočítaný stav 3,0

Prehľad o dochádzke detí do MŠ:

priemerná dochádzka detí za celý školský rok 78%
počet nevybavených žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ 29
počet vydaných rozhodnutí o prijatí dieťaťa do MŠ 26
počet vydaných rozhodnutí o ukončení dochádzky z dôvodu opakovaného porušovania školského poriadku 0

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov materskej školy:

Počet začínajúcich pedagogických zamestnancov 1
Počet pedagogických zamestnancov prihlásených na kontinuálne vzdelávanie 3
Orientácia v priestore a priestorová predstavivosť prihlásené 2
Land art – prihlásená 1
Prípravné atestačné vzdelávanie – prihlásená 3
Inovácie v didaktike – prihlásená 1
Odborné semináre – IŠvP 5
Odborné semináre hudobná výchova 1

2. EVALVÁCIA školského roka 2015/20116

Materská škola Obrancov mieru 20, Košice 040 01
Bez právnej subjektivity: áno
Riaditeľka MŠ: Mgr. Monika Nagyová

A. Charakteristika priestorov školy:
Budova školy – klasická dvojposchodová z časti podpivničená. Škola má vlastnú kuchyňu bez školskej jedálne. Školská jedáleň pripravuje stravu pre MŠ Watsonovú, pre detské zdravotné centrum Obrancov mieru 18. Školská jedáleň poskytuje diétne stravovanie.
B. Štatistické údaje:
počet tried 4
priemerný počet zapísaných detí za celý školský rok 2 – 3 ročné 12
3 – 4 ročné 28
3 – 6ročné 23
5 – 6 ročné 25
Spolu 88
priemerná dochádzka I.trieda 14/68%
II. trieda 15/76%
III.trieda 18/84%
IV.trieda 18/80%
odvedené školné za celý školský rok 10710,00
počet detí s OPŠD v školskom roku 2015/2016 1
počet detí zapísaných do 1. ročníka ZŠ na rok 2015/2016 26
počet detí s OPŠD v školskom roku 2016/2017
0
počet vydaných rozhodnutí o prijatí na školský rok 2016/2017 26
počet pedagogických zamestnancov vrátane riaditeľky školy spolu 9
z nich kvalifikované 9
Nekvalifikované 0
počet študujúcich 1
počet nepedagogických zamestnancov – hospodárka nie je kmeňová fyzický stav
3,0 prepočítaný stav
3,0
počet zamestnancov ŠJ vrátane vedúcej ŠJ fyzický stav
5 prepočítaný stav 5

3. Analýza výchovno – vzdelávacích výsledkov

Materská škola pracuje podľa Školského vzdelávacieho programu –
„ ZVEDAVÉ KURIATKA“.
Vyhodnotenie jednotlivých oblasti:
Kognitívna oblasť:
Rozvoj kognitívnej oblasti podlieha nepretržitému procesu, v ktorom dieťa yískava poznatky o materiálnom svete, ktorý ho obklopuje, o ľudoch, ktorí v tomto svete žijú, i o sebe ako súčasti sveta. Proces poznávania uňho prebieha ustavične všetkými zmyslami a to najrozličnejších praktických činnostiach a v rôznych situáciach.

Dosiahnutá úroveň:
 pokračovali sme v plnení cieľov obsiahnutých v Školskom vzdelávacom programe „ Zvedavé kuriatka“. Plánovanie prebiehalo písomnou formou, kde každá trieda si plánovala ciele vhodné pre jej vekovú kategóriu.
 Pri plnení cieľov sme za zamerali na mieru a kvalitu podnetov a výber vhodných činnosti, ktoré deti záujmu a poskytnú mu dostatok priestoru na jeho vlastné vyjadrenie prostredníctvom praktickej činnosti
 hlavnou činnosťou deti je hra, ktorá je jednou z vývojových potrieb detí a prostredníctvom ktorej dieťa dostáva množstvo podnetov na cvičenia, činnosti, aktivity, ktoré dieťa pripravujú na podstatnejšie veci
 pri rôznych aktivitách sme rozvíjali schopnosť dieťaťa pochopiť a spracúvať sféru získaných poznatkov, ktoré sú dôležité pre všeobecný rozvoj poznávacej činnosti a na vytvorenie poznatkového systému
 deti sme cielene viedli k získavaniu základných poznatkov o prírode, spoločnosti
 podnecovali sme ich prirodzenú zvedavosť čím sme u nich rozvíjali a pestovali tvorivú predstavivosť, ktorá je dôležitá pre každé poznanie a každú činnosťou
 celá kognitívna oblasť sa realizovala pomocou praktických činnosti, ktoré kládli nároky na myšlienkové pochody deti, čím boli deti aktívnejšie tým viac spoznávali a získavali poznatky o prírode, spoločensko – kultúrnom živote, Vesmíre, Zemi, matematike, vede, rôznych pokusoch a podbme
 pre deti sme organizovali aktivity, ktoré im priblížili ako sa starať o svoje zdravie, ako predchádzať chorobám a ako zdravo žiť
 pri komunikácii s deťmi sme rozvíjali ich komunikačné schopnosti a zručnosti, viedli sme ich správnemu vyjadrovaniu a spresňovaniu výrazových prostriedkov, zároveň sme deti viedli k tomu aby vedeli aj primerane a s porozumením počúvať
 viedli sme deti k tomu, aby poznali význam písaného slova, podporovali sme u nich samostatnosť a chcenie pracovať s písaným slovom
 čítanie tlačeného písma ovládajú 2 dievčatá v prípravnej triede
 pri získavaní poznatkov sme využívali dostupnú digitálnu technológiu, deti v dvoch triedach vedia pracovať s interaktívnou tabuľou, digitálnymi učebnými zdrojmi
 deti 5 – 6 ročné sa oboznamovali s anglickým jazykom primeraným veku zodpovedajúcim spôsobom. Deti ovládajú základy, ktoré im budú prínosom v ďalšom vzdelávaním
Zistené rezervy:
 zlá výslovnosť u detí, u niektorých deti slabá slovná zásoba
 menšie nedostatky v časových vzťahoch a v orientácii
Východiská:
 zamerať sa na jazykovú stránku deti, požiadať rodičov o spoluprácu, ktorá bude v prospech deti, odporúčať im spoluprácu s logopédom, vyhľadávať a realizovať nové postupy na odbúravanie zlej výslovnosti, a pristupovať k jednotlivým deťom individuálne.
 byť pre deti partnerom pri komunikácii a vzorom v rečovom prejave, odburať hlučnosť pri vyjadrovaní deti
 vyhľadať spôsoby ako umožniť deťom pochopiť orientáciu v priestore a v časových vzťahoch, využívať pri tom všetky dostupné učebné zdroje
Perceptuálno – motorická oblasť:
Neodeliteľnou časťou života dieťaťa predškolského veku je pohyb. Snahou učiteľov je podporovať prirodzené detské činnosti nielen cielenej ale aj voľnej pohybovej aktivity. Pohybovo – relaxačné cvičenia prispievajú k harmonickému rozvoju osobnosti dieťaťa a správne realizovaný a primerane veku deti dávkovaný pohyb podporuje všetky funkcie organizmu.
Dosiahnutá úroveň:
 deťom sme vštepovali potrebu chrániť svoje zdravie a dbať aj na zdravie iných,uvedomovať si hodnoty zdravia
 pri realizácii PaRC boli deti vedené ku každodennému prezliekaniu sa do úborov
 pri realizácii pohybových aktivít konštatujeme, že máme deti pohybovo zdatné
 sebaobslužné činnosti sú veku primerané, v prípravnej triede môžeme povedať o celkovej samostatnosti deti, nielen pri obliekaní ale aj pri používaní príborov
 postupne sme viedli deti k pochopeniu vlastne laterality, k správnemu používaniu písacieho materiálu, správnosti písania z zľava do práva, aj keď u niektorých deti to nie je dokonalé upevnené
 deti, ktoré odchádzajú do ZŠ vedia napísať svoje meno tlačeným písmom, vedia odpisovať krátke texty, 1 dieťa – dievča ovláda aj písanie tlačeným písmom
 v tomto školskom roku sme organizovali mestskú školskú olympiádu, ktorá prispela k rozvoju mesta – Košice hlavné mesto športu, na olympiáde sa zúčastnili materské školy z mestskej časti SEVER
 pri pobyte vonku, ktorý sa realizuje 2× denne vzhľadom k počasiu, je deťom umožnené využívať učebné zdroje na rozvoj ich telesnej zdatnosti
 aj tento rok tri triedy absolvovali jarné a jesenné vychádzky, na ktorých dokázali že pohybovať sa na vlastných nohách je zdraviu prospešnejšie, a zároveň vnímali prírodu vlastnými zmyslami
 do pohybových aktivít zapájame aj rodičov a to nielen pasívne, ale aj aktívne – športové popoludnie
 výtvarná činnosť deti je primeraná veku
 hudobné činnosti a hudobno pohybové činnosti deti obľubujú, zvládajú spevácke činnosti aj jednoduché inštrumentálne činnosti
 na škole podporujeme vypožičiavanie kníh pre deti, ale podnecujeme k požičiavaniu kníh aj rodičovské
 pedagogickí zamestnanci majú možnosť na tvorivých dielňach ukázať ako sa pracuje s deťmi, a keďže sú zamerané vždy na niečo iné, tak rodičia majú možnosť sa naučiť niečo nové.
Zistené rezervy:
 prevláda u niektorých deti neochota výtvarne sa vyjadrovať, a nesmelosť vo výtvarnom vyjadrovaní sa
 pri nácviku piesni je mnohokrát využívaná hudba texty z CD, ktoré môžu viesť k menej primeranému hlasovému vyjadrovaniu sa, deti tak nemajú predstavu o speváckom prejave učiteľa
Východiská:
 spevácke činnosti a nácvik piesni realizovať čo najmenej bez použitia CD
 vyhľadávať nové piesne a zapracovať ich do plánov, využívať dostupné hudobné nástroje tak pre učiteľky ako aj pre deti
 pri výtvarnej činnosti uplatňovať nové nezaužívané výtvarné aktivity
Sociálno – emocionálna oblasť:
Potreby detí dospelí niekedy ťažko identifikujú, ale učiteľ by mal myslieť na to ako deťom sprostredkovať čo najväčšie množstvo poznatkov. Pri tom však nesmieme zabúdať na potrebu deti byť šťastnými, byť v pohode, cítiť emócie a môcť ich prejaviť, môcť urobiť chybu a mať šancu chybu napraviť. Našou snahou bolo, aby sme deťom dali slobodu, priestor, možnosť voľby. Snažili sme sa empatický vnímať dieťa, dávať im pocit istoty, ponúknuť im podporu a pomoc.
Dosiahnutá úroveň:
 podporovali sme u deti, aby vnímali svet taký aký je, aby vedeli vysloviť svoj názor na dianie okolo seba, aby brali ohľad jed na druhého
 adaptácia na školu prebiehala dobré, zohľadňoval sa individuálny prístup k deťom, uplatňovali sa práva dieťaťa, deťom sme predkladali nielen ich práva, ale aj ich povinnosti
 každá trieda má vypracované triedne pravidla primerané danej vekovej skupine tak, aby boli pre deti pochopiteľné, merateľné a dodržiava teľné
 v dvoch triedach prebiehal psychologický tréning budúci školák s príslušným psychologickým centrom realizáciou
 prostredníctvo rôznych aktivít sme upevňovali vzťah k vzájomnej dôvere medzi deťmi a učiteľom, ktorý nám dáva predpoklad na úspešné učenie
 učili sme deti aby si budovali svoju pozíciu v spoločnosti, aby seba vnímali ako úspešných jedincov, nebáli sa vysloviť svoj názor a stáť si za ním
 na škole máme jedno dieťa, ktoré potrebuje nadmieru individuálny prístup učiteľa, pri práci s nim postupujeme podľa odporúčaní psychológa, aj napriek tomu, je práca s dieťaťom náročná
Zistené rezervy:
 zamerať sa na deti, ktoré potrebujú obzvlášť individuálny prístup
 nepodceňovať nežiadúce správanie sa detí

Východiská:
 získavať nové poznatky v oblasti problémového správania sa deti a konzultovať s odborníkmi
 komunikovať s rodičmi o deťoch, nebáť sa povedať čo očakávame od dieťaťa a čo od rodičov, primerane formulovať požiadavky
b/ Posúdenie školskej zrelosti
Počet detí končiacich predprimárne vzdelávanie, odchádzajúcich do ZŠ – 26 detí. Z toho 1 dieťa – chlapec predčasne zaškolené
Pri posudzovaní školskej pripravenosti sme u deti sledovali a posudzovali:

 1. Poznávanie pomocou zmyslových orgánov
 2. Hrubú motoriku
 3. Jemnú motoriku – správne sedenie, držanie ceruzky
 4. Fyzický vývin
 5. Rozumové schopnosti
 6. Pamäť
 7. Pozornosť
 8. Komunikačné zručnosti
 9. Lateralitu
 10. Motiváciu a emocionalitu
 11. Správanie – vzťah dieťaťa k vonkajšiemu prostrediu
 12. Výtvarný prejav
 13. Tvorivosť, logické myslenie, kritické myslenie

Príčina OPŠD
 1 dieťa – rozvoj sociálnej a emocionálnej oblasti.
c/ Špecifické zameranie školy:
 v triede 5–6 ročných deti prebiehalo hravou formou oboznamovanie sa s anglickým jazykom, ktoré realizovala naša kmeňová učiteľka. Deti ovládajú základy z rôznych oblasti a majú dobrý základ pre ZŠ. Získané poznatky a skúsenosti prezentujeme na rôznych vystúpeniach pre rodičov prezentujú rodičom na rôznych vystúpeniach.
 Pri realizovaní aktivít využívame lego dakta, ktoré je nielen hračkou, ale aj učebným zdrojom, ktoré sa dá využiť v každej oblasti. Každoročné realizujeme výstavy na rôzne témy. Deti milujú prácu s legom a ich výtvory niekedy predčia aj výtvory učiteľov.
 Naša škola nie je ľahostajná k ochrane prírody, preto máme projekt Môj zelený strom – triedenie papiera na každej triede.
 Vypracovaný projekt Ježko – Separko – zber vrchnákov, práca s odpadovým materiálom na tvorivých dielňach ale aj v rámci VVP.
 Pokračovanie v projekte OMEP – projekty k trvalo udržateľnému zdroju – práca s plastom, záhradka, práva dieťaťa.
 Na troch triedach deti majú možnosť získavať zručnosti pri práci s počítačom. Každé dieťa má určený priestor na prácu, tak aby ich nepreťažovala, usmerňovanie deti pri používaní internetu jeho rizika a nástrahy. V dvoch triedach prebieha aj práca s interaktívnou tabuľou, ktorá deťom poskytuje nielen nové poznatky, ale uplatňuje sa spätná väzba
4. Kontrola:
a/ Vnútroškolská kontrola:
pedagogická: 10
počet kontrol: 10
zamerané na:
 kontrola tried triednej agendy
 realizácia pobytu vonku – aktivity
 rozvíjanie pred matematického myslenia príprava triednych programov
 polročná a ročná analýza aktivizujúce metódy vo VVP
 školská pripravenosť, grafomotorika kontrola plnenia zadaných úloh
 rozvíjanie jazykovej gramotnosti, práca s knihou
 príprava na edukačnú aktivitu, metódy, učebné zdroje, postupy
 kontrola diagnostiky
 evalvácia verených úloh
 evalvácia kľúčových kompetencií
 evalvácia kontinuálneho vzdelávaniach evalvácia učiteľov

Účinnosť:
 Pedagogickí zamestnanci dodržiavajú pracovný čas, plne ho využívali na prácu s deťmi.
 Hospitácie boli naplánované prekonzultované na pedagogickej rade.
 Hospitácie a ostatné kontroly sa realizovali systematický smerom k učiteľkám a deťom, následne hodnotenie prebiehalo hneď po hospitácií. Učiteľky mali možnosť pri rozhovore hodnotiť svoju prácu a jej výsledky. Zistené nedostatky sa odstraňovali v čo najkratšom čase, nasledovala opätovná kontrola.
 Kontrolnú činnosť sme rozoberali aj na pedagogických radách.
 Všetky úlohy z ročného plánu boli plnené, učiteľky k nim pristupovali zodpovedne.
 Vzniknuté problémy sa riešili ihneď, učiteľky spolupracujú, komunikujú s rodičmi, čím predchádzame rôznym nedorozumeniam.
 V škole panuje dôvera, dobrá priaznivá klíma, na ktorej sa podieľajú všetci zamestnanci školy vrátane školskej jedálne.
 Mimoškolské akcie sú organizované so súhlasom zamestnancov nie sú nútení zúčastňovať sa ich na príkaz riaditeľa, ale funguje to na báze dobrovoľnosti.

 Zamestnanci školy sú voči sebe tolerantní a súdržní.
 K mimoškolským akciám pristupujú zodpovedne.

Ostatné:
Počet kontrol: 10
Zameranie:
 kontrola hygieny na škole
 využívanie pracovného času a rozdelenie pracovného času
 kontrola údržby vonkajších protivietor
 dodržiavanie predpisov BOZP, PO
 kontrola stolovania a spolupráca so školskou jedálňou
 inventarizácia
 kontrola využívania OOP
 kontrola zverených úloh, čerpania dovoleniek NV
 kontrola pieskovisk a pivničných priestorov kontrola starostlivosti o zverený majetok
 evalvácia zverených úloh a jednotlivých zamestnancov

Účinnosť:
 zodpovedný prístup k práci, zamestnanci si plnia stanovené úlohy načas
 zapájajú sa do chodu školy
 nepredvídané situácie a problémy sa riešia hneď
 spolupráca so školskou jedálňou na veľmi dobrej úrovni, nielen komunikácie, ale aj vzťahov

b / inšpekcia:
V školskom roku 2015/2016 sme nemali štátnu školskú inšpekciu.

5. Skonkretizované úlohy vyplývajúce z analýzy VVP:

Kognitívne kompetencie:
 zamerať sa na orientáciu v časových vzťahoch
 realizovať aktivity na realizáciu orientácie v priestore
 zavedenie do praxe inovovaného štátneho vzdelávacieho programu s účinnosťou od 01.09.2016
 realizovať s deťmi rôzne exkurzie na lepšie pochopenie okolitého sveta
 využívať všetky dostupné učebné zdroje

Komunikatívne kompetencie:

 pri práci s deťmi komunikovať navzájom, prostredníctvom nácviku básni, riekaniek odstraňovať nedostatky vo výslovnosti
 podať odbornú radu pre rodičov pri odstraňovaní rečových porúch, odporučiť im odbornú pomoc
 pri vystúpeniach využívať dramatickú výchovu, neučiť deti siahodlhé básne, nachádzať nové básne zmysluplné a aktuálne k danej téme

Učebné a informačné kompetencie:

 využívať vo VVP dostupne digitálne kompetencie
 využívať pri práci fotoaparát, mikrofón a všetky didaktické pomôcky
 v praxi využívať dostupné a overené edukačné programy
 viesť deti k aktivite nielen v individuálnom ale aj skupinovom učení

Sociálne kompetencie:

 podporovať u deti hodnotenie nielen seba samých, ale aj iných
 učiť deti vnímať čaro a krásu umeleckých diel, slovenského koloritu
 prepájať hudbu s výtvarným umením

Osobnostné kompetencie:
 uvedomiť si seba samého pri realizácii hier a iných činnostiach
 viesť deti k spolupráci nielen vo vlastnej skupine, ale aj v skupine iných detí
 prostredníctvom súťaží, výletov, exkurzií naučiť deti vnímať dianie okolo sebadôveru

Psychomotorické kompetencie:

 doplniť portfólia s rannými cvičeniami na každú triedu
 zodpovedne sa pripravovať na spevácke a inštrumentálne činnosti

6. Aktivity školy
a / ŠvP: nerealizovali sme

b / prehliadky a súťaže:
 výtvarné súťaže – Čím budem, Moja škola, Slovenský kolorit – cena domu matice Slovenskej, krásne a zdravé Košice, Čo počujú moje uši,k Goodyear
 zber vrchnákov
 zber papiera
 IV. ročník mestskej školskej olympiády pre mestskú časť SEVER
 zber gaštanov

c / iné aktivity:
 Minimaratón
 Hudobná rozprávka 2×
 Bábkové divadlo 2×
 šarkaniáda
 Tvorivé dielne 1×
 jarná a jesenná aktivitami Koncert na hlavnej – Vianočný MČ SEVER
 Mikuláš
 Vianočné vystúpenie
 Lego výstava
 návšteva ZŠ, knižnice
 Karneval
 Prednášky – psychológ´g
 Projekt budúci školák
 mám básničku na jazýčku
 Červený kríž
 Planetárium
 Exkurzia letisko PREŠOV
 Návšteva ZOO
 Meranie zraku
 Svetový deň mlieka
 Návšteva múzea, mesta
 Rozlúčka s predškolákmi
 športové popoludnie s rodičmi
 MDD

7. Obsahové zameranie pedagogických rád
Počet: 4
Témy odborných porád:
 aktivizujúce metódy vo VVP zamerané na deti 2 – 4 ročné
 hodnotenie a postupy hodnotenia úrovne detí na začlenenie deti do ZŠ
Prejednané na pedagogickej rade a s písomným výstupom pre každú triedu.

8. Spolupráca školy s rodinou a inými inštitúciami.

Spolupráca školy s rodinou

Rodičov chápeme ako nápomocné osoby, ktoré v spolupráci so školou, učiteľmi vytvárajú pre deti motivačné, podnecujúce prostredie. Rodičia materskú školu podporujú nielen finančne, ale svojou prácou prispievajú pri skrášľovaní tried a školského dvora.
Pomáhame rodičom pri výchove a vzdelávaní ich ratolestí, poskytujeme im prvotnú odborné poradenstvo.
Na škole panuje medzi rodičmi a zamestnancami dôvera, vytvárame dobrú nielen klímu, ale aj atmosféru..
Tvorivé dielne
Partnerstvo
Konzultácie
Odborné poradenstvo
Brigády
Sponzorstvo
Spoločné akcie
Prevláda záujem o dianie v škole, zároveň sú nápomocní riaditeľke školy pri zabezpečovaní učebných zdrojov a iných materiálno-technických zabezpečeniach. S rodičmi neustále komunikujeme a snažíme sa nachádzať spoločné riešenia.
Spolupráca so ZŠ Tomášikova:
Návrh spolupráce MŠ so ZŠ .Prebratie a odsúhlasenie plánu spolupráce
Deň otvorených dverí- prehliadka areálu ZŠ
Účasť detí MŠ na vyučovacej hodine v 1. ročníku ZŠ
Hravé dopoludnie v materskej škole so zameraním na IKT, návšteva žiakov zo ZŠ v MŠ
Triedny aktív rodičov predškolákov, za účasti psychológa
Prezentácia školy a oboznámenie rodičov s koncepciou ZŠ
Návšteva detí predškolského veku na vyučovacej hodine v I. ročníku ZŠ
Poďme spolu čítať – dopoludnie v MŠ, spoločné čítanie detí z MŠ a ZŠ
Športové aktivity detí MŠ v športovom areáli ZŠ
Predplavecký výcvik detí MŠ na plavárni ZŠ

Spolupráca s detskou knižnicou – OD MIER
Každý mesiac deti 5 – 6 ročné navštevovali mestskú knižnicu na Mieri. Každá návšteva bola tématický zameraná. Deti mali možnosť spoznávať rozdiely medzi knižnicou, kníhkupectvom, spoznávali rôzne rozprávky, príbehy. Aktivity na upevňovanie vedomostí boli zamestnankyňou knižnice pripravené na vysokej úrovni.
Spolupráca s CPPPaP
Odborná pomoc pri riešení problémov
Porady 2× ročne v centre s riaditeľom a všetkými zamestnancami
Prednášky
Program – Budúci školák
Program pre rodičov – Rozvoj rodičovských zručnosti
Spolupráca s radou školy a Rodičovským združením

Spoločne organizovanie brigád
Spoločné organizovanie akcií
Zabezpečenie 2% daní
Materiálno – technické zabezpečenie školy
Pomoc pri zabezpečovaní sponzorstva

9. Hodnotenie koncepcie rozvoja školy.

Ciele vyplývajúce z koncepcie s plnia podľa možnosť a priebežne.
Hodnotenie smerom k dieťaťu:
Humanizácia vzdelávania – vedieť rešpektovať dieťa, mať k nemu úctu sa prejavovali vo vzťahu medzi učiteľmi – deťmi – ostatnými zamestnancami školy. Adaptácia detí na školu dobrá.
Počas celého roka sa uplatňovali práva dieťaťa, predchádzalo sa negatívnym prejavom správania sa v spolupráci s CPPPaP
Deti boli podnecované aby prostredníctvom hlavnej metódy – hry- získavali čo najviac vedomostí, zručností na dosiahnutie kľúčových kompetencií.
Realizáciou rôznych projektov si deti upevňovali poznatky o zdravom životnom štýle o ochrane prírodného prostredia.
Rozvíjali sme celú osobnosť dieťaťa prostredníctvom vzdelávacích cieľov tak, aby na konci predprimárneho vzdelávania mali osvojené kľúčové kompetencie a boli pripravené na ďalšie vzdelávanie.
Do výchovy a vzdelávania sme zaradovali čo najviac zážitkového učenia a aktivizujúcich metód, prácu s interaktívnou tabuľou, hlavne na kontrolu, ovetrovanie získaných poznatkov.

Hodnotenie smerom k zamestnancom:
Kontinuálne vzdelávanie prebieha podľa plánu
1 učiteľka pokračuje na VŠ – magisterské štúdium
Zodpovedný prístup k zvereným úlohám, prezentujú na verejnosti školu a šíria jej dobré meno, prevládajú spoločné ciele
Poznatky získané samoštúdiom a ďalším vzdelávaním sa aplikujú do praxe
Uplatňovanie individuálneho prístupu k deťom, deti sú našimi partnermi
Zamestnanci vytvárajú dobrú pracovnú klímu, majú vytvorené podmienky na prácu
Získané poznatky na vzdelávaniach a samoštúdiom sa prezentujú na pedagogických radách, vyhotovujú sa rôzne metodické materiály a realizujú sa ukážky aktivít na metodických združeniach.

Ekonomika školy:
Celoročné dopĺňanie učebných zdrojov a literatúry.
Novozaložená predzáhradka v modernej forme.
Čiastočná oprava zadného oplotenie za finančnej podpory rodičovského združenia.
Doplnenie školského dvora – zriaďovateľom školy mestom Košice.
Doplnenie učebných zdrojov pre 5 – 6 ročné deti – zriaďovateľom školy mestom Košice.
Naďalej je potrebné vymeniť okna na celej škole, ktoré sú v zlom technickom stave, hrozí nebezpečenstvo úrazu nielen pre deti, ale aj pre prevádzkové zamestnankyne, ktoré sa starajú o údržbu okien. Mnoho z nich je priklincovaných, tmel vypadáva rámov, sú popraskané, nalomené. Vzhľadom k tomu, že v letnom období je na triedach 36 – 38 stupňov Celzia, bolo bu vhodné nájsť riešenie na tento problém,

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti za školský rok 2015/2016 bola prerokovaná na pedagogickej rade dňa 01.07.2016