Materská škola Obrancov mieru 20, Košice

O škole

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ŠKOLE

Zriaďovateľ školy

Materská škola je zriadená orgánom štátnej správy ako preddavková organizácia v pôsobnosti Mesta Košice.

Riaditeľka školy: Mgr. Monika Nagyová

Počet pedagogických zamestnancov školy: 9 kvalifikovaných učiteliek MŠ, z nich 3 s vysokoškolským diplomom, 1 po absolvovaní I. kvalifikačnej skúšky
Počet prevádzkových zamestnancov školy: 3 / 2,5 % úväzok = upratovačky., 0,5 % = hospodárka – kmeňová v MŠ Obrancov mieru 16.

Charakter budovy

Budova MŠ sa nachádza v MČ Košice –Sever. Vlastníkom budovy je Mesto Košice, ktoré je zároveň aj zriaďovateľom. Budova je dvojpodlažná, z časti podpivničená. Na prízemí sa nachádza riaditeľňa, šatňa pre deti, kancelária hospodárky školy, prevádzkové priestory ŠJ. Na prvom poschodí sa nachádzajú dve triedy, prípravovňa kuchyne, miestnosť pre prevádzkových zamestnancov. Na druhom poschodí sa nachádzajú ďalšie dve triedy, prípravovňa kuchyne. Každá trieda sa skladá z dvoch spojených častí: herne a spálne. Počas dňa je časť, kde deti spia využívaná pre výchovno – vzdelávací proces. Ležadlá sa denne rozkladajú a skladajú. Každá trieda má svoj kabinet. Technický stav budovy je takmer dobrý. Interiér ako aj exteriér je priebežne obnovovaný aj z finančných prostriedkov RZ, dotváraný prácami detí a personálom školy.
Prevádzka materskej školy

Materská škola Obrancov mieru 20, Košice je štátnym predškolským zariadením s celodennou prevádzkou od 6.00 hod – 17.00 hod. Jej základnou funkciou je pedagogická funkcia, ktorá spočíva v odbornom pedagogickom pôsobení na dieťa, pomáha mu v procese socializácie v detskej spoločnosti, rodine pri výchove dieťaťa a jeho predškolskom vzdelávaní. Poskytuje deťom bohaté stimulačné prostredie a premyslené pedagogické pôsobenie pre komplexný rozvoj jeho osobnosti.

ŠkVP – ZVEDAVÉ KURIATKA

Zvedavé kuriatka

Motto: Vychovávanie je najväčší a najťažší problém, ktorý je možné človeku uložiť
logo.png
Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania:

Hlavným cieľom predprimárneho vzdelania je dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.
Vlastné ciele materskej školy:

utváranie pozitívnych postojov k svojmu zdraviu i k zdraviu iných a rozvíjanie pozitívnych postojov k ochrane a tvorbe životného prostredia
rozvíjanie elementárnych základov komunikácie v cudzom jazyku
rozvíjanie predmatematického myslenia a predčitateľskej gramotnosti
rozvíjať vyjadrovacie schopnosti detí, bezchybnú výslovnosť, individuálne pristupovať k deťom s poruchami výslovnosti v úzkej spolupráci s logopédom
rozvíjanie elementárnych počítačových zručnosti
celostné rozvíjanie osobnosti dieťaťa a príprava dieťaťa na vstup do ZŠ

Poslanie materskej školy:

Zabezpečovať výchovu a vzdelanie v predškolskom veku, dopĺňať rodinnú výchovu a pripravovať dieťa na vstup do základnej školy. Materská škola ako inštitúcia môže naplniť túžbu dieťaťa po kontakte s rovesníkmi. Zabezpečovať humanizáciu vzdelávania pri rešpektovaní požiadavky poskytnúť rovnaké šance všetkým, rozvíjať schopnosť tvorivého a kritického myslenia a rozvíjať afektívnu oblasť osobnosti. Akceptovanie osobnosti dieťaťa a jej osobnostného rozvoja.
Vlastné zameranie školy:

V každej triede celoročne prebieha zber papiera pod názvom „Môj zelený strom“, s pomocou praktických činnosti – triedenia papiera, uvedomujú dôležitosť pozitívneho postoja k ochrane a tvorbe životného prostredia, a tiež k prehlbovaniu citového prístupu k prírode.

Lego – Dacta – krúžok pod vedením učiteľky s certifikátom je zameraný na využívanie lega nielen ako hračky ale zároveň pomôcky, s pomocou ktorej sa u deti rozvíja fantázia, tvorivosť a kooperácia medzi deťmi.

Práca s počítačom – priblížiť deťom v staršej vekovej skupine prácu s počítačom, s edukačnými programami. Deti si uvedomujú postupnosť a nadväznosť práce. Viesť deti k uvedomeniu si dodržiavania stanovených pri práci s PC. Pracovať v stanovený čas a deň, samostatne kontrolovať tieto údaje prostredníctvom piktogramov na tabuli.

Zameranie školy je postavené na skúsenostiach školy a na jej vybavení. Hudobno-pohybový súbor je pod vedením skúsenej učiteľky, ktorá bola členkom súboru. Pracuje so všetkými deťmi vo svojej vekovej skupine, a podchytáva aj deti z iných tried.

Špecifikum triedy školy spočíva na oboznamovaní deti s anglickým jazykom, a to denným vo všetkých organizačných formách počas pobytu v materskej škole. Deti sú tak pripravené na vstup do ZŠ a nemusia prežívať stresy z niečoho nového. V úzkej spolupráci so ZŠ, učiteľka vie kde má vo svojej práci smerovať. Do oboznamovania sú zapojené všetky deti.

Triedením papiera, do krabíc sa deti učia ochraňovať našu prírodu, vedia že triedením zachránia svoj strom, uvedomia si význam prírody pre spoločnosť, a dávajú príklad aj svojim rodičom, ktorý sa tiež 2× ročne zapoja do zberu papiera, ktorý prebieha na škole.

Lego je v našej škole ponímané skôr ako pomôcka pri výchovno-vzdelávacej činnosti, ktorá napomáha deťom rozširovať svoj poznatkový systém vo všetkým výchovno-vzdelávacích oblastiach. Táto pomôcka a zároveň hračka je využívaná v každej organizačnej forme. Projekt je spracovaný skúsenou učiteľkou, ktorá získala aj certifikát na prácu s touto pomôckou. Výtvory, ba dokonca aj „diela“ sú prezentované na triednych, medzitriednych výstavách pre deti, ale aj pre rodičov, Škola ponúka rodičom zahrať sa spolu s deťmi, v popoludňajších hodinách a tak dať možnosť rodičom, bližšie sa oboznámiť s touto pomôckou.

V dvoch triedach, ktoré sú vybavené počítačmi, sa deti oboznamujú s prácou na počítači. Oboznamovanie prebieha počas hrových činnosti, pričom každé dieťa je vedené k určitému harmonogramu podľa ktorého celý proces prebieha. Na jedno dieťa pripadá pri práci s počítačom 15 minút 1× do týždňa. Pri tejto intenzite sa snažíme zachovať psychohygienu. S počítačom sa majú možnosť oboznámiť aj deti z II. triedy v druhom polroku, tak že navštevujú staršie deti, ktoré majú nad nimi patronát a zasvecujú ich do tajov modernej techniky.

V blízkej budúcnosti by sme chceli zabezpečiť počítače aj do mladšej vekovej skupina to 3 – 4 ročných detí. Svoju ponuku chceme rozšíriť aj na vyhľadávanie speváckych a recitátorských talentov. Zároveň chceme zaviesť na škole krúžok výtvarný, v ktorom by deti prejavili svoju tvorivosť a fantáziu, a ktorý by reprezentoval našu školu na rôznych súťažiach.

V oblasti podpory zdravia a rozvíjaniu športových činnosti, dobudujeme školský areál vyhovujúcim náradím a náčiním, a vhodnou osvetou chceme predchádzať celosvetovému problému, ktorou je obezita a s ňou súvisiace ochorenia. Do tejto osvety zapojíme aj rodičov, ktorým sa chystáme ponúknuť športové popoludnia spolu s deťmi.

Vo výchove a vzdelávaní budeme pokračovať v tvorivo-humanistickej teórie, pričom vzdelanie sa nebude negovať, ale redukovať zbytočné, nepodstatné, nefiktívne učenie. V našej práci bude dominovať demokratický štýl učenia, ktorý je postavený na uznávaní osobnosti dieťaťa, na zapájaní detí do celého procesu, a postavený na spolupráci pri plánovaní, organizovaní prác, a na hodnotení výsledkov. Vybudovať vzťah medzi učiteľom a dieťaťom tak, aby vzťah pomáhal dieťaťu rásť, a v ktorom samotné dieťa dostane priestor na rozvíjanie seba samého, akceptovať dieťa také aké je, porozumieť mu a mať ho rád.

Rodičom ponúkneme deň otvorených dverí, stretnutia pri čaji, čítaní rozprávok, požičiavanie odbornej a detskej literatúry a stretnutia s rôznymi poradenskými inštitúciami.
V materskej škole sa plnia tieto projekty:

Škola podporujúca zdravie – materská škola je do projektu zapojená od roku 2000, a na základe certifikátu o prijatí do národnej siete škôl podporujúcich zdravie v SR je jej členom. Rozpracované úlohy sú súčasťou plánu práce školy. Cieľom projektu je podporovanie zdravého spôsobu života a životného štýlu, k zvýšeniu psychickej a fyzickej pohody. Odbúravaniu stresu zo života, predchádzaniu obezity a k podpore športu. Koordinátorka projektu úzko spolupracuje so ŠJ. Zdravé jedlá sú prezentované na školských akciách formou ochutnávok. Koordinátorka šíri osvetu o zdraví, športe, predchádzaniu obezity, a iným chorobám na nástenke pre rodičov. Úzko spolupracuje s koordinátorkou športových podujatí.

Projekt Sedíme zdravo je zameraný na zdravé a správne sedenie pri stoloch a k prevencií chorôb súvisiacich s ochoreniami chrbtice. Projekt je realizovaný v spolupráci s rodičovským združení a jej finančnou podporou.

Projekt Lego – dacta – každý školský rok ja vypracovaný zodpovednou koordinátorkou, nesie sa v duchu hrou za poznaním, a je daný na tému, ktorá je deťom blízka. Koordinátorka je tiež zodpovedná za prezentáciu prác vo forme výstav a publikovaním na webovej stránke školy, ako aj vo forme fotografii.

Projekt Zachráň svoj strom – prebieha počas celého školského roku, do projektu sú zapojené všetky triedy, a cieľom je propagácia zberu papiera. Na projekte spolupracujú aj rodičia. Získané finančné prostriedky sa využívajú v prospech detí, na zakúpenie pomôcok, hračiek a didaktickej techniky.
Dĺžka dochádzky a formy výchovy a vzdelávania:

niekoľko ročná dochádzka
dochádzka posledný rok pred plnením povinnej školskej dochádzky dieťaťa

Forma výchovy a vzdelania je celodenná, v prípade záujmu zákonných zástupcov dieťaťa je možné poskytnúť aj poldennú formu výchovy a vzdelania.
Vyučovací jazyk:

Vyučovacím jazykom v materskej škole je štátny jazyk Slovenskej republiky.
Organizačné usporiadanie denných činnosti v materskej škole:

hry a hrové činnosti
hry a hrové činnosti
pohybové a relaxačné cvičenia
pobyt vonku
odpočinok
činnosti zabezpečujúce životosprávu / osobná hygiena, stravovanie stolovanie

Učebné osnovy:

Učebné osnovy sú rozpracované na každý mesiac, ktorý je rozdelený na týždne s pomenovaním obsahového celku a s pomenovaním týždenných tem. Každý obsahový celok, obsahuje charakteristiku, stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti, učebné zdroje, metódy a prostriedky hodnotenia detí. Jednotlivé témy na seba pojmovo a vzťahovo nadväzujú, a tak vytvárajú priestor na rozvíjanie poznatkového systému detí. V učebných osnovách sú zastúpené všetky tematické okruhy a výkonové štandardy. Učitelia zodpovedajú za plánovanie tak, aby boli dodržané vývinové osobitosti detí, pričom si stanovujú kompetencie smerujúce k deťom tak, aby sa rozvíjala určitá oblasť.
IX. September – Zvedavé kuriatko

Kuriatko ide do školy
Ty a ja
Domček pre kuriatko
Kuriatko cestuje

X. Čarovná jeseň

Kuriatko objavuje
Jabĺčko pre kuriatko
Kuriatko v záhrade
Kuriatko v lese
Zmoknuté kuriatko

XI. Padá lístie šuchoce

Padá lístie šuchoce
Kuriatko a šarkan
Choré kuriatko
Deň sa začína

XII. Čas Vianočný, čas sviatočný

Snehová vločka
Mikuláš
Čaro Vianoc
Zvoní zvonček

 1. Biela zima

  Biele mesto

  Biela zima

  Spiaca krajina

  Snehová kráľovná

 2. Planéta zem

  Kuriatko na vandrovke

  Karneval

  Deň a noc

  Čarovná ceruzka

 3. Príroda sa zobúdza

  Jar klope na dvere

  Kto pribudol k zvieratkám

  Moja obľúbená kniha

  Tajomstvo vajíčka

 4. Jar v plnej kráse

  Dažďová kvapka

  To som ja

  Čarovný kameň

  Prileteli vtáčky

 5. V krajine zázrakov

  Zázračná krajina

  V ríši hmyzu

  Srdce pre mamu a otca

  Čerešničky, čerešne

 6. Veselé slniečko

  Šťastné deti

  Exotické zvieratka

  Nad vodou a pod vodou

  Veselá škola

Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania:

Predškolské vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v školskom roku, v ktorom do 31. augusta dosiahne šiesty rok veku. Predškolské vzdelávanie môže dieťa ukončiť aj vtedy, ak nedovŕšilo šiesty rok veku, ale podľa vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast môže plniť povinnú školskú dochádzku / predčasne zaškolenie dieťaťa na žiadosť rodičov/.
Vydávanie dokladu o získanom vzdelaní:

Doklad o získanom vzdelaní materská škola vydáva na slávnostnom ukončení školského roku, v spolupráci s rodičovským združením, za účasti rodičov a pozvaných hostí. Ukončenie sa nesie v duchu radosti, hudby a tanca z dielne detí, ktoré ukončujú predprimárne vzdelávanie. Deti dostanú malé spomienkové darčeky a osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelania ako doklad o získanom stupni vzdelania.
Personálne zabezpečenie:

Na škole pracuje spolu 9 učiteliek vrátane riaditeľky školy. Všetky sú kvalifikované, z toho je 7 učiteliek v trvalom pracovnom pomere a 2 učiteľky sú Na škole pracujú prevádzkové zamestnankyne, z toho sú 2 na plný úväzok a 1 na polovičný úväzok. Škola má vlastnú kuchyňu, v ktorej pracuje 5 zamestnankýň vrátane vedúcej školskej jedálne. Naša školská kuchyňa zabezpečuje stravu aj pre iné zariadenie, a pre materskú školu Watsonova.
Materiálno – technické a priestorové podmienky:

Budova materskej školy sa nachádza v MČ Sever. Vlastníkom budovy je Mesto Košice, ktoré je zároveň aj zriaďovateľom. Budova je dvojpodlažná, z časti podpivničená. Na prízemí sa nachádza riaditeľňa, v ktorej je knižnica pre pedagógov. Ďalej sa tu nachádza šatňa deti, kancelária hospodárky, prevádzkové priestory ŠJ. Na prvom poschodí sa nachádzajú dve triedy, prípravovňa kuchyne a miestnosť pre prevádzkových zamestnancov. Na druhom poschodí sú dve triedy a prípravovňa kuchyne. Každá trieda sa skladá z dvoch spojených častí: herne a spálne. Každá trieda ma vlastnú umyváreň a WC. Počas dňa je časť na spanie využívaná na rôzne aktivity. Ležadla sa denne skladajú a rozkladajú, sú vyrobené z kovového materiálu, sú stabilné a dobre tepelne izolované. Hračky na triedach sú prispôsobené vekovému zloženiu triedy, na triedach je dostatok detskej a odbornej literatúry, ktorá sa priebežne dopĺňa. Súčasťou spálne je aj kabinet učebných pomôcok, ktoré sa využívajú pri realizácií výchovno-vzdelávacej procesu. Škola má dostatok výtvarného, pracovného materiálu. Stoličky a stoly sú prispôsobene veku deti, a sú umiestnene v svetlej časti herne. Stolovanie detí sa uskutočňuje v triedach. Nábytok v jednotlivých miestnostiach je usporiadaný tak, aby deti mali dostatok priestoru na hry, pohybové a relaxačné cvičenia a odpočinok. Je vyrobený z ekologického materiálu. Celkové usporiadanie triedy umožňuje deťom dostatok priestoru na jednotlivé činnosti, deti majú prístupnosť k hračkám a pomôckam, je bezpečné, hygienické a estetický usporiadané. Exteriér školy je vybavený s časti dreveným náradím a s časti kovovým, ktorý v blízkej budúcnosti odstrániť a nahradiť ho dreveným, ktorý je z bezpečnostného hľadiska vhodnejší pre deti. Na školskom dvore majú deti priestor na športové, výtvarné, pracovné aktivity. Celý areál je počas pobytu deti uzamknutý, čím je zabezpečená bezpečnosť detí.
Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní:

Prihliadať na fyziologické potreby detí. Vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálno patologickým javom. Viesť evidenciu školských úrazov detí, ku ktorým došlo počas výchovno-vzdelávacieho procesu a pri činnostiach organizovaných školou, pri vzniku školského úrazu vyhotoviť záznam o školskom úraze.

V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí sú zamestnankyne materskej školy povinné zabezpečiť všestrannú starostlivosť o deti počas dňa, nenechať ich bez dozoru a venovať im plnohodnotnú starostlivosť. Budova školy je po ukončení prijímania deti uzamknutá, tak isto je uzamknutá aj bránka počas pobytu na školskom dvore.
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí:

Cieľom hodnotenia bude odlišovať hodnotenie spôsobilosti od hodnotenia správania. Dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali na úspešné a neúspešné.

Diagnostika – zaznamenávať úroveň detských schopností, vedomostí, spôsobilosti. Sledovať úroveň individuálnej komunikácie dieťaťa a komunikácie s inými deťmi. Viesť pre deti portfólia, pozorovací hárok. Pozorovací hárok vyhotoviť na začiatku roka, v priebehu roka a na konci školského roka.

V materskej škole uplatňovať pozorovanie deti pri rôznych činnostiach počas celého dňa, uplatňovať metódu rozhovoru. Hodnotiť výkony detí – výtvarné, konštruktívne. Analyzovať úlohy a produkty – výsledky činnosti. Hodnotiť úroveň dosahovaných kompetencií uvedených v štátnom vzdelávacom programe.
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov:

Hospitácie – zamerané na kontrolu a hodnotenie práce pedagogických zamestnancov vo vzťahu k cieľom. O hospitáciách sú vedené záznamy. Kontrolná činnosť bude vykonávaná aj orientačnými vstupmi do tried. Kontrola triednej a inej zverenej dokumentácie, kontrola zverených úloh podľa plánu práce školy, a dodržiavanie stanovených termínov , s následným vyhodnotením. Vo vzťahu ku všetkým zamestnancov kontrola dodržiavania školského poriadku, dodržiavaniu BOZP, PO, hygieny a interných nariadení riaditeľa.
Požiadavky na vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov:

Ďalšie vzdelávanie je právom a povinnosťou každého pedagogického i odborného zamestnanca. Každý pedagogický i odborný zamestnanec by sa mal odborne vzdelávať a osobnostne rásť. Uvádzanie začínajúcich učiteľov do praxe, v tomto školskom roku 2 učiteľky.

Vzdelávanie realizovať cez projekt Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania. V rámci tohto projektu budú prebiehať nasledujúce aktivity :

vzdelávanie manažmentu a odborných zamestnancov
vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl
edukačný portál
tvorba edukačného portálu
odborné stáže a odborné exkurzie
odborné semináre a odborné konferencie

Motivovanie pedagogických zamestnancov k sebavzdelávaniu, k zdokonaľovaniu učiteľských kompetencií. Priebežným vzdelávaním, ktoré ponúkajú metodické centra. Školenia v oblasti BOZP, PO, dodržiavania hygieny.

Dátum vydania: 31.08.2009

riaditeľka
Mgr. Nagyová Monika

Materská škola obrancov mieru 20, 040 01 Košice

Školský poriadok

Školský rok 2015/2016

Spracovateľ školského poriadku: Mgr. Monika Nagyová – riaditeľka školy
Dátum vypracovania: 02.09.2015
Číslo vydania: 5 / 2015 – 2016
Dátum a prejednanie na ZRPŠ: 08.09.2015
Podpis predsedu rady školy: Bodnárová Beáta
Dátum prerokovania v pedagogickej rade: 28.08.2015
Dátum vydania školského poriadku: 09.09.2015  
Školský poriadok školy je vypracovaný v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon / a o zmene predpisov a doplnení niektorých zákonov podľa § 153., vyhláške Ministerstva školstva SR č. 306/2008 o materských školách a zákona 596/2004 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, pracovného poriadku pre pedagogických a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení vydaného MŠ SR, pracovného poriadku pre pedagogických a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení v pôsobnosti Mesta Košice a s prihliadnutím na špecifické podmienky materskej školy.

OBSAH:

 1. Charakteristika materskej školy
 2. Práva a povinnosti dieťaťa a jeho zákonného zástupcu alebo zástupcu dieťaťa

2.1 Práva a povinnosti dieťaťa
2.2 Práva a povinnosti zákonných zástupcov dieťaťa

2. Prevádzka materskej školy

3. Podmienky prijatia a dochádzky dieťaťa do materskej školy
3.1 Zápis a prijatie dieťaťa do materskej školy
3.2 Dochádzka detí do materskej školy
3.3 Dôvody pre neprijatie dieťaťa do materskej školy ako prevencia ochrany zdravia ostatných detí
3.4 Úhrada príspevkov za dochádzku

4. Vnútorná organizácia materskej školy
5. Ochrana spoločného majetku a osobných údajov
6. Ochrana osobného majetku
7. Záverečné ustanovenia

1. Charakteristika materskej školy
Zriaďovateľ materskej školy:
Podľa zákona č. 419/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej samosprávy na obce a vyššie územné celky, je zriaďovateľom materskej školy Obrancov mieru 20, mesto Košice, Tr. SNP/A, 040 11 Košice.

Materská škola pracuje podľa vlastného školského vzdelávacieho programu s názvom Zvedavé kuriatka, ktorý vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie.
V školskom vzdelávacom programe sú rozpracované ciele predprimárneho vzdelávania, obsah vzdelávania a organizačné formy predprimárneho vzdelávania s prihliadnutím na podmienky školy.

Materská škola je 4 triedna. Poskytuje deťom celodennú výchovno – vzdelávaciu starostlivosť s možnosťou poldennej starostlivosti, pre deti od dvoch do šesť rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deťom s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.
Materská škola je umiestnená v účelovej budove. Prízemie tvorí vstupná chodba, šatne detí, riaditeľňa, kancelária hospodárky školy a kuchyňa s príslušnými priestormi
Na prvom poschodí sa nachádzajú 2 triedy, šatňa prevádzkových zamestnancov a prípravná kuchyňa. Na druhom poschodí sú taktiež dve triedy, prípravná kuchyňa. I. a II. poschodie je spojené vnútorným schodišťom. Budova má jeden hlavný vchod a pivničné priestory.
Školský dvor je zatrávnený s dvoma funkčnými pieskoviskami, jednou preliezačkou, prechodovým mostíkom, hojdačkami, šmykľavkou, jedným dreveným autom a vláčikom. Pri vstupnej bráne je kvetinový záhon, ktorý je využívaný pri plnení výchovno – vzdelávacích cieľov.

2. Práva a povinnosti dieťaťa a jeho zákonného zástupcu alebo zástupcu dieťaťa.
2.1 Práva a povinnosti dieťaťa.
Dieťa má právo na:
 rovnoprávny prístup ku vzdelaniu
 bezplatné vzdelávanie pre 5 ročné deti pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky v MŠ
 vzdelanie v štátnom jazyku v rozsahu stanovenom v školskom zákone
 úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnej a etnickej príslušnosti
 individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav
 poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelaním
 výchovu a vzdelanie v bezpečnom a hygienický vyhovujúcom prostredí
 úctu ku svojej osobe a zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu
 organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny
 na individuálne vzdelávanie za podmienok stanovených školským zákonom podľa § 24
 dieťa so špeciálno výchovno – vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vyhotovenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú
 dieťa so špeciálno výchovno – vzdelávacími potrebami má právo používať pri výchove a vzdelávaní špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky
Povinnosti dieťaťa:
 dodržiavať školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy školy
 neobmedzovať svojim konaním práva ostatných osôb zúčastnených sa výchovy a vzdelávania
 konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní
 chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý škola alebo školské zariadenie využíva na výchovu a vzdelávanie
 rešpektovať pokyny zamestnancov, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými predpismi, vnútornými predpismi školy a s dobrými mravmi
 ctiť ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy

2.1 Práva a povinnosti zákonných zástupcov dieťaťa
Zákonný zástupca dieťaťa má právo na:
 vybrať pre svoje dieťa školu, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa zákona, ktorá zodpovedá jeho schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti, právo na slobodnú voľbu školy
 žiadať, aby v rámci výchovy a vzdelávania v škole sa deťom poskytovali informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona
 oboznámiť sa so školským vzdelávacím programom školy
 byť informovaný o výchovno – vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa
 zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy na edukačných aktivitách určených plánom školy
 vyjadrovať sa k výchovno – vzdelávaciemu programu školy a školským poriadkom školy
 má právo na informovaný súhlas od pedagóga, ktorý mu zároveň poskytuje možnosť nielen sa rozhodnúť, ale aj prevziať spoluzodpovednosť za vykonanie dohodnutého postupu. Pedagogický zamestnanec ako odborník poskytne návrh a zákonný zástupca vyjadrí svoj súhlas, alebo nesúhlas. / Informovaný súhlas je písomný súhlas fyzickej osoby, na základe vlastnoručného podpisu informovanej osoby sa uvedie, že táto osoba bola dôsledne poučená o dôsledkoch jej súhlasu/
 na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa
Zákonný zástupca dieťaťa je povinný:
 vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole
 dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno – vzdelávacie potreby
 dodržiavať podmienky výchovno – vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určeného školským poriadkom
 informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, o zdravotnom stave dieťaťa a lebo o iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania
 ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, zákonný zástupca dieťaťa je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti sa považuje choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov a mimoriadne udalosti v rodine
 neprítomnosť dieťaťa, ktoré trvá najviac tri po sebe nasledujúce dni ospravedlňuje jeho zákonný zástupca a dokladuje to čestným prehlásením, vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch môže škola vyžadovať lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti
 predložiť lekárske potvrdenie, ak neprítomnosť dieťaťa v škole je z dôvodu ochorenia a trvá viac ako tri po sebe nasledujúce dni
 predložiť lekárske potvrdenie škole, ak je dieťa zo školy vylúčené na základe príznakov ochorenia, ktoré sa zistili u dieťaťa počas pobytu v škole / pedagogický zamestnanec vydá písomnú informáciu pre ošetrujúceho lekára – rodič po vyjadrení lekára vráti potvrdenie triednym učiteľkám /
 nahradiť škodu, ktorú dieťa úmyselne zavinilo
 prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
3. Prevádzka materskej školy

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 06.00 – do 17.00 hodiny. Po 17. 00 hodine sa nesmie nikto nachádzať na pracovisku. Po tomto čase je možné byť na pracovisku iba v odôvodnených prípadoch a so súhlasom zriaďovateľa školy, inak sa musí vyhotoviť zápis prečo MŠ sa neuzamkla o 17.00 hodine.
Riaditeľka školy: Monika Nagyová, Mgr.
Poverená zástupkyňa riaditeľky školy: Beáta Bodnárová
Hospodárka školy: Lívia Lehocká
Vedúca školskej jedálne: Magda Ficeriová

Konzultačné hodiny riaditeľka školy: každú stredu – párny týždeň od 12.00 – do 13.00 hod., alebo podľa potreby a po vzájomnej dohode so zákonnými zástupcami dieťaťa.
Kontakt: 633 22 75, 0907 900 128
Konzultačné hodiny vedúcej ŠJ: každú stredu od 12.00 – do 13.30 hod., alebo podľa potreby po vzájomnej dohode.
Kontakt: 055/633 22 81, 0907 900 176
Prevádzka materskej školy bola prerokovaná s rodičmi na plenárnom zasadnutí Združenia rodičov.
Obmedzenie alebo prerušenie prevádzky školy:
V čase letných prázdnin je prevádzka školy prerušená z hygienických dôvodov najmenej na 3 týždne. Harmonogram prerušenia prevádzky na celý školský rok vydáva zriaďovateľ školy Mesto Košice. V tomto období podľa vypracovaného harmonogramu riaditeľkou školy, vykonávajú prevádzkoví zamestnanci upratovanie, dezinfekciu priestorov a dezinfekciu hračiek. Pedagogickí zamestnanci a ostatní zamestnanci čerpajú dovolenky podľa vypracovaného harmonogramu.
Prerušenie prevádzky oznámi riaditeľka školy 2 mesiace vopred. V čase prerušenia prevádzky môžu deti navštevovať náhradnú materskú školu. Prerušenie prevádzky vo všetkých triedach materskej školy počas školského roka / vianočné, jarné prázdniny / sa uskutoční tiež na základe pokynov zriaďovateľa školy. Rodičia budú informovaní o tejto skutočnosti formou oznamu na centrálnej nástenke. Prevádzka materskej školy môže byť prerušená aj zo závažných dôvodov, ktoré ohrozujú zdravie zverených detí, alebo z dôvodov, ktoré môžu spôsobiť závažné škody na majetku.
Úsporný chod materskej školy:
V prípade nízkej dochádzky detí do materskej školy, z dôvodu zvýšenej chorobnosti, krátkodobejších prázdnin, môže riaditeľka rozhodnúť o spájaní tried.
Pri spájaní tried sa zabezpečí plynulý chod a kvalitný výchovno – vzdelávací proces. Nadbytok zamestnancov sa bude riešiť pridelením náhradného voľna, alebo pridelením dovolenky.

4. Podmienky prijatia a dochádzky do materskej školy.
4.1 Zápis do materskej školy.
Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma dieťa od 3 rokov do 6 rokov. Výnimočne sa môžu prijímať deti od 2 rokov veku, ak sú na škole vytvorené vhodné materiálne a personálne podmienky. Uprednostnené sú deti, ktoré dovŕšili 5. rok veku a deti s odloženou školskou dochádzkou.
Riaditeľ materskej školy po dohode so zriaďovateľom školy zverejní na budove školy, alebo inom verejne prístupnom mieste termín podávania žiadosti na nasledujúci školský rok. termín podávania žiadosti je spravidla od 15. februára do 15. marca.
Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi školy spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast v čase stanovenom riaditeľkou školy. Žiadosť podaná bez potvrdenia o zdravotnom stave nie je kompletná a nebude akceptovaná. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Tieto deti sa prijímajú na školu ak sú pre nich na škole vytvorené vhodné materiálne a personálne podmienky. Prijatiu zdravého, alebo postihnutého dieťaťa môže predchádzať adaptačný pobyt dieťaťa po dohode s riaditeľkou školy. O forme pobytu sa rozhodne s prihliadnutím na individuálne osobitosti dieťaťa. V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravého vývinu môže riaditeľ MŠ po prerokovaní s rodičom, alebo na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej na dohodnutý čas, alebo o ukončení tejto dochádzky.
V prípade, že zákonný zástupca dieťaťa zámerne neuvedie v žiadosti skutočnosti o zdravotnom stave dieťaťa a o jeho ochoreniach, považuje sa to za závažné porušenie školského poriadku, ktoré môže viesť k vydaniu rozhodnutia o prerušení dochádzky do materskej školy na dobu, pokiaľ rodič nepredloží všetky lekárske vyjadrenia a iné doklady, z ktorých je možné získať dostatok in formácií a na základe toho sa rozhodne o ďalšom postupe. V prípade, že počas dochádzky dieťaťa nastanú zdravotné alebo výchovno – vzdelávacie problémy, riaditeľ alebo triedny učiteľ vyzve rodičov k predloženiu vyjadrení od špecialistov / detský psychológ, špeciálny pedagóg, psychiater, neurológ a pod. /. Ak rodič po dodržaní pokynov nebude spolupracovať s riaditeľkou ani pedagogickými zamestnancami, považuje sa to za porušenie školského poriadku a po písomnom upozornení môže byť dieťaťu predčasne ukončená dochádzka do MŠ.
Rozhodnutie o odložení povinnej školskej dochádzky predloží rodič riaditeľke školy spravidla do 30. apríla a k tomu dokladuje aj rozhodnutie riaditeľa ZŠ o neprijatí do ZŠ. Pokiaľ rodič do tohto termínu rozhodnutie neobdržal od riaditeľa ZŠ, upozorní riaditeľka MŠ na túto skutočnosť zákonného zástupcu dieťaťa, s tým aby si rezervoval miesto v MŠ.
Deti do jednotlivých tried zaraďuje na začiatku školského roka riaditeľka školy, spravidla podľa veku, tiež na základe osobitosti a vyspelosti dieťaťa a podľa kapacity jednotlivých tried. Počas roka môže riaditeľka školy preradiť deti z jednej triedy do druhej, ak to kapacita jednotlivých tried dovoľuje. Rodičovi v takomto prípade oznámi dôvod a termín preradenia riaditeľka osobne. Zadeľovanie a preraďovanie detí do tried je v právomoci riaditeľa školy a jej rozhodnutie je konečné. Rozhodnutie p preradení sa písomne nevyhotovuje, zmena sa zaznačí v dokumentácií príslušných tried.

4.2 Dochádzka dieťaťa do materskej školy
Rodič privádza dieťa do materskej školy do 08.00 hod. a prevziať dieťa je možné po 15.00 hodine. Vyberať deti sa môžu aj v čase od 11.45 – 12.00 s tým, že na túto skutočnosť rodič upozorní triednu učiteľku.
Privádzať a vyberať detí je možné aj v inom čase a to z dôvodu návštevy lekára, návšteva krúžkov a podobne. V tom prípade je zákonný zástupca dieťaťa povinný na túto skutočnosť upozorniť triedne učiteľky. Zákonný zástupca musí v tom prípade dieťa odviesť a vybrať priamo z triedy, nakoľko v danom čase môže byť vykonávaná činnosť súvisiaca s upratovaním / chodby, schodište je mokré/.
Prípadnú neprítomnosť dieťaťa v MŠ je rodič povinný ohlásiť deň vopred, alebo najneskôr do 08.00 hodiny na telefónom čísle 633 22 75. Ak rodič nenahlási neprítomnosť dieťaťa podľa týchto pokynov, platí plnú výšku stravnej jednotky v tento deň. Dochádzku je potrebné dodržiavať tak, ako je uvedené vyššie, nakoľko iný spôsob dochádzania vážne narúša chod materskej školy, a to z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia iných osôb v budove školy. Spôsob stravovania dohodne rodič s riaditeľkou školy a vedúcou ŠJ.
Prevzatie dieťaťa do materskej školy môže pedagogický zamestnanec odmietnuť ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do MŠ. Ak dieťa prejaví známky ochorenia počas dňa, pedagogický zamestnanec je povinný izolovať dieťa od ostatných deti, poskytnúť mu prvú pomoc a okamžite vyrozumieť zákonného zástupcu. V takom prípade vydáva učiteľka rodičovi oznámenie, na ktorom vyznačí dôvod vylúčenie z kolektívu, a toto oznámenie musí rodič predložiť po opätovnom nástupe triednym učiteľkám, na ktorom musí byť lekárske potvrdenie. Pedagogickí zamestnali nesmú podávať deťom lieky, preto rodič po upovedomení zo strany školy je povinný prísť si neodkladne pre dieťa. Pedagogickí zamestnanci nesmú brať od rodičov žiadne lieky a podávať ich deťom.
Neprítomnosť dieťaťa v materskej škole je potrebné ohlásiť najneskôr do 14 pracovných dní od začiatku neprítomnosti, zároveň je potrebné oznámiť dĺžku a dôvod neprítomnosti. Ak je neprítomnosť dieťaťa dlhšia ako 30 po sebe nasledujúcich dni, rodič je povinný predložiť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa ak jeho neprítomnosť bola spôsobená zdravotnými problémami. Ak dieťa bolo neprítomné z iných dôvod, rodič predkladá materskej škole vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré nesmie byť staršie ako jeden deň. V prípade neprítomnosti dieťa v MŠ dlhšej ako 30 po sebe nasledujúcich dní, rodič požiada riaditeľku materskej školy o prerušenie dochádzky do MŠ. Riaditeľka MŠ na základe tejto žiadosti vydá rozhodnutie o prerušení dochádzky. Ak rodič do 15 pracovných dní neoznámi riaditeľke školy dôvod neprítomnosti dieťaťa, alebo závažným spôsobom poruší školský poriadok školy, riaditeľ môže po predchádzajúcom upozornení rodiča rozhodnúť o ukončení dochádzky. Ak rodič neprivádza dieťa do materskej školy do 08.00 hodiny a preberá ho po 17.00 hodine, riaditeľka školy upozorní zákonného zástupca na porušenie školského poriadku 2× s tým, že rodič podpíše upozornenie. Tretie upozornenie bude zo strany riaditeľky písomné s tým, že po treťom upozornení môže byť vydané rozhodnutie o ukončení dochádzky do MŠ. / Porušením školského poriadku je aj neustály neskorý príchod do materskej školy, a vyberanie po 17.00 hodine/.
Ak dieťa nepríde do školy 3 dni, jeho neprítomnosť ospravedlňuje rodič a vypíše čestne prehlásenie o bezinfekčnosti a spôsobilosti navštevovať materskú školu.
Ak dieťa chýba viac ako tri dni z dôvodu choroby, od rodiča sa požaduje lekárske potvrdenie.
Ak dieťa nepríde do školy 5 a viac dní a nie je choré, iba trávi čas na dovolenke, alebo inde, predkladá rodič vyhlásenie o bezinfekčnosti.

4.3 Dôvody pre neprijatie dieťaťa do materskej školy ako prevencia ochrany zdravia ostatných detí.

 zvýšená telesná teplota
 dráždivý kašeľ
 herpes na perách, afty v ústnej dutine
 zápal očných spojiviek
 užívanie antibiotík
 pedikulóza – voš vlasová
 črevné ťažkosti, črevné parazity
 infekčné a prenosné choroby
 hustý zelený výtok z nosa
 vyrážka na tele
 zlomenina
Ak tieto skutočnosti zistí pedagogický zamestnanec v priebehu dňa, vydá rodičovi rozhodnutie o vylúčení dieťaťa z materskej školy, s ktorým pôjde za lekárom pre deti a dorast. Dieťa sa do kolektívu príjme opätovne na základe lekárskeho vyjadrenia na tom istom rozhodnutí.
Pri zistení pedikulózy je učiteľ povinný oznámiť túto skutočnosť riaditeľovi školy a zákonnému zástupcovi dieťaťa. Dieťa sa do príchodu zákonného zástupcu izoluje od ostatných detí. Zákonný zástupca je povinný navštíviť pediatra, a na základe jeho pokynov dieťa odvšivaví. Ostatní rodičia budú o výskyte pedikulózy na škole informovaný formou písomnej informácie na centrálnej nástenke s oznamami. Riaditeľka školy spolu s učiteľkami požiada rodičov, aby kontrolovali deťom vlasy, pričom aj pedagogickí zamestnanci vykonávajú priebežnú kontrolu a kontrolu vlasovej časti hlavy vždy v pondelok.. Opätovný nástup do školy je možný iba po predložení lekárskeho potvrdenia.

4.3 Úhrada príspevkov za dochádzku
Vzdelávanie v materskej škole sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu.
Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou najviac 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu. Tento príspevok sa uhrádza do 15. dňa príslušného mesiaca.
V zmysle všeobecného záväzného nariadenia mesta Košice č. 103/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice, prijaté uznesením mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 546/2008 ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 790/2009, uznesením mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 10065/2010, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 57/2011 a uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 120/2011 sa mení a dopĺňa nasledovné:

 ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
 ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov v hmotnej núdzi
 ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu
 v prípade, že zákonný zástupca neuhradí uvedený príspevok v stanovenom termíne, riaditeľka školy môže po predchádzajúcom ústnom, alebo písomnom upozornení rodiča prerušiť dochádzku dieťaťa do MŠ na dobu pokiaľ rodič nedokladuje svoje podlžnosti. Ak ani po opakovanom písomnom upozornení zo strany riaditeľky nedôjde k náprave, môže byť zákonnému zástupcovi dieťaťa vydané rozhodnutie o predčasnom ukončení dochádzky.

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa
 ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby, alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom
 ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin, alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom, alebo inými závažnými dôvodmi. V týchto prípadoch sa uhrádza pomerná časť určeného príspevku. Príspevok sa v plnej výške uhrádza počas letných prázdnin
Okrem tohto príspevku je zákonný zástupca povinný uhradiť príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, pokiaľ sa dieťa v materskej škole stravuje.
V zmysle všeobecného záväzného nariadenia mesta Košice č. 103/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice, prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni na jedno dieťa sumou 1,19 € na jeden deň. V tejto sume je zahrnutá desiata 0,28 €– obed 0,68 € – olovrant 0,23 €.
Tento príspevok sa uhrádza do 5. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. V prípade, že zákonný zástupca neuhradí uvedené príspevky v stanovenom termíne, riaditeľka školy môže po predchádzajúcom ústnom, alebo písomnom upozornení rodiča prerušiť dochádzku dieťaťa do MŠ na dobu pokiaľ rodič nedokladuje svoje podlžnosti. Ak ani po opakovanom písomnom upozornení zo strany riaditeľky nedôjde k náprave, môže byť zákonnému zástupcovi dieťaťa vydané rozhodnutie o predčasnom ukončení dochádzky.
5. Vnútorná organizácia.

Materská škola sa člení na triedy. Do triedy sa zaradujú deti rovnakého veku alebo deti rozdielneho veku s najvyšším počtom podľa § 28 ods. 10 zákona NR SR č. 245/2008 nasledovne:
 20 deti 3 – 4 ročných
 21 deti 4 – 5 ročných
 21 deti 3 – 6 ročných
 22 deti 5 – 6 ročných
Ak sa do triedy príjme dieťa mladšie ako trojročné, zníži sa najvyšší počet deti v triede o jedno dieťa podľa § 28 ods. 11 zákona.
Do samostatnej triedy s deťmi mladšími ako tri roky sa zaraduje najmenej päť deti a najviac desať deti. Ak je v triede s deťmi mladšími ako tri roky viac ako desať dvojročných deti, ich výchovu a vzdelávanie zabezpečujú striedavo traja pedagogickí zamestnanci.
V odôvodnených prípadoch môže riaditeľka školy so súhlasom zriaďovateľa, štátnej školskej inšpekcie a s dodržaním všetkých platných právnych predpisov a nariadení navýšiť počet detí.
Organizácia tried a vekové zloženie detí.

 1. poschodie I. trieda 2 – 3 ročné deti

  II. trieda 3 – 4 ročné deti

 2. poschodie III. trieda 3 – 6 ročné deti

  IV. trieda 5 – 6 ročné deti

V každej triede je riaditeľkou školy určená triedna učiteľka, ktorá zodpovedá za úplnosť a správnosť pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie.
So zákonnými zástupcami dieťaťa spolupracujú obidve učiteľky pracujúce v triede, ktoré zároveň poskytujú pedagogické poradenstvo a vo vzájomnej spolupráci utvárajú podmienky pre plynulý výchovný – vzdelávací proces.

Denný poriadok v materskej škole
Deti sa schádzajú v II. triede od 06.00 – do 07.00 hod.
Deti sa popoludní schádzajú v II. triede od 16.20 – do 17.00 hod.
Prevádzka v I. triede je od 07.00 – do 16.00 hodiny.
Počas schádzanie deti sa vykonávajú aktivity, ktoré sú bližšie určené v dennom režime .
Na prvom poschodí: I. trieda 2 – ročné deti a II. trieda 3 – 4 ročné deti
Na druhom poschodí: III. trieda 3 – 6 ročné deti a IV. trieda 5 – 6 ročné deti

Prevádzka:

 1. trieda 07.00 – 16.20
 2. trieda 06.00 – 17.00
 3. trieda 07.00 – 16.20
 4. trieda 07.00 – 16.20

Rozdelenie učiteliek do tried:
trieda triedna učiteľka učiteľky
I.trieda Bc. Andrea Jadrníčková, Žofia Papugová, Mgr.Monika Nagyová
II.trieda Eva Krompaszká, Nadia Juhásová
III.trieda Andrea Vincová, Ľubomíra Ondríšková
IV. trieda Beáta Bodnárová, Mgr. Lucia Bučková

Organizačná štruktúra dňa

I. trieda
06.00 – 07.00 schádzanie deti v II. triede, hry a hrové, činnosti, edukačná aktivita
07.00 – 08.45 hry a hrové činnosti, edukačná aktivita, pohybové a relaxačné cvičenia
08.45 – 09.00 osobná hygiena, činnosti zabezpečujúce životosprávu – stolovanie, stravovanie – desiata, edukačná aktivita
09.00 – 11.10 hry a hrové činnosti, edukačná aktivita, pohybové a relaxačné cvičenia, pobyt vonku
11.10 – 12.00 osobná hygiena, činnosti zabezpečujúce životosprávu – stolovanie, stravovanie – obed, edukačná aktivita
12.00 – 14.20 osobná hygiena, odpočinok, edukačná aktivita, pohybové a relaxačné cvičenia
14.20 – 14.35 činnosti zabezpečujúce životosprávu – stolovanie, stravovanie – olovrant, osobná hygiena, edukačná aktivita
14.35 – 16.00 hry a hrové činnosti, edukačná aktivita, pohybové a relaxačné cvičenia, pobyt vonku – v letnom období, osobná hygiena
16.00– 17.00 hry a hrové činnosti, edukačná aktivita, deti sú sústredené v II. triede

II. trieda
06.00 – 07.00 schádzanie deti v II. triede, hry a hrové, činnosti, edukačná aktivita
07.00 – 08.45 hry a hrové činnosti, edukačná aktivita, pohybové a relaxačné cvičenia
08.45 – 09.00 osobná hygiena, činnosti zabezpečujúce životosprávu – stolovanie, stravovanie – desiata, edukačná aktivita
09.00 – 11.10 hry a hrové činnosti, edukačná aktivita, pohybové a relaxačné cvičenia, pobyt vonku
11.10 – 12.00 osobná hygiena, činnosti zabezpečujúce životosprávu – stolovanie, stravovanie – obed, edukačná aktivita
12.00 – 14.20 osobná hygiena, odpočinok, edukačná aktivita, pohybové a relaxačné cvičenia
14.20 – 14.35 činnosti zabezpečujúce životosprávu – stolovanie, stravovanie – olovrant, osobná hygiena, edukačná aktivita
14.35 . 16.20 hry a hrové činnosti, edukačná aktivita, pohybové a relaxačné cvičenia, pobyt vonku – v letnom období, osobná hygiena
16.20 – 17.00 hry a hrové činnosti, edukačná aktivita, deti sú sústredené v II. triede

Organizačná štruktúra dňa
III. a IV. trieda
06.00 – 07.00 schádzanie deti v II. triede, hry a hrové, činnosti, edukačná aktivita
07.00 – 08.50 hry a hrové činnosti, edukačná aktivita, pohybové a relaxačné cvičenia
08.50 – 09.10 osobná hygiena, činnosti zabezpečujúce životosprávu – stolovanie, stravovanie – desiata, edukačná aktivita
09.10 – 11.30 hry a hrové činnosti, edukačná aktivita, pohybové a relaxačné cvičenia, pobyt vonku
11.30 – 12.15 osobná hygiena, činnosti zabezpečujúce životosprávu – stolovanie, stravovanie – obed, edukačná aktivita
12.15 – 14.15 osobná hygiena, odpočinok, edukačná aktivita, pohybové a relaxačné cvičenia
14.15 – 14.30 činnosti zabezpečujúce životosprávu – stolovanie, stravovanie – olovrant, osobná hygiena, edukačná aktivita
14.30 – 16.20 hry a hrové činnosti, edukačná aktivita, pohybové a relaxačné cvičenia, pobyt vonku – v letnom období, osobná hygiena
16.20 – 17.00 hry a hrové činnosti, edukačná aktivita, deti sú sústredené v II. triede

Preberanie detí.
Dieťa od zákonných zástupcov preberá učiteľka, ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia až po odovzdanie zákonnému zástupcovi, prípadne zákonným zástupcom splnomocnená osoba, na základe písomného splnomocnenia. Na prevzatie dieťaťa z materskej školy môže zákonný zástupca dieťaťa písomne splnomocniť aj svoje staršie dieťa, ktoré má viac ako 10 rokov, alebo inú osobu, ktorá je pedagogickým zamestnanom známa. Tieto osoby na základe písomného splnomocnenia sú plné zodpovedné za dieťa po prevzatí z materskej školy. Splnomocnenia sa evidujú v II. triede, a každá učiteľka má vedomosť o tom, kto môže dieťa vyberať z materskej školy. Ak rodič telefonický oznámi škole, že pre dieťa príde iná osoba, než je splnomocnená, musí oznámiť meno osoby, ktorá dieťa preberie a učiteľka je povinná legitimovať poverenú osobu, čím si overí zhodu s nahlásenými údajmi od zákonného zástupcu. Pre dieťa je potrebné prísť o 15 minút skôr, aby si rodič mohol dieťa prezliecť a pripraviť na odchod domov tak, aby sa budova MŠ uzamkla o 17.00. hodine.
Ak rodič preberá dieťa zo školského dvora je potrebné, aby následne opustil s dieťaťom školský dvor, z hľadiská bezpečnosti a iných dôvodov. Je potrebne si rozmyslieť príchod pre dieťa, pretože ak dieťa nechce ísť ešte domov nie je možne ho ponechať v škole a prísť pre neho neskôr. Pri preberaní detí zo školského dvora je potrebné aby rodič oznámil odchod dieťaťa službukonajúcej učiteľke a viedol dieťa k pozdravu.
V prípade že zákonní zástupcovia majú súdnym príkazom, prípadne predbežným opatrením obmedzené preberanie deti, je potrebné to písomne / fotokópia úradného rozhodnutia / informovať riaditeľku školy.
Ošetrenie neprevzatia dieťaťa do MŠ po ukončení prevádzky:
Službu konajúca učiteľka vykoná tieto kroky:
 telefonický kontaktuje zákonných zástupcov
 ak kontakt nie je možný ide s dieťaťom domov
 ak sú rodičia neprítomní, vráti sa do MŠ a vyhotoví záznam do ranného filtra, zavolá na políciu a oznámi túto skutočnosť, ako aj svoju adresu
 zoberie dieťa domov, na dvere vyvesí oznam o tom, aby rodičia kontaktovali príslušný útvar polície, kde získajú ďalšie informácie
O tejto skutočnosti sa vyhotoví písomný záznam, ktorý zákonný zástupca podpíše a bude upozornený na to, že porušil Školský poriadok a pri opätovnom porušovaní poriadku môže byť dieťaťu ukončená dochádzka do materskej školy.
Rodičia dávajú materskej škole k dispozícií svoje osobné telefónne čísla, a iné údaje, ktoré sú využívané len v prípadoch náhleho ochorenia dieťa, alebo v prípade nevyzdvihnutia dieťaťa z MŠ.
Tieto údaje sa využívajú v súlade so zákonom 122/2013 Z. z o ochrane osobných údajov. Každá zamestnankyňa školy podpisuje s riaditeľkou školy dohodu o ochrane osobných údajov a o mlčanlivosti.
Organizácia v šatni
Do šatní majú prístup zákonní zástupcovia dieťaťa. Pri prezliekaní a odkladaní veci do skriniek vedú rodičia v spolupráci s učiteľkami deti k samostatnosti a poriadkumilovnosti. Neponechávať v skrinkách cukríky, žuvačky, sladkosti, fľaše s pitím, lieky a iné predmety ktorými by mohli deti ublížiť sebe, alebo iným deťom. Viesť deti k tomu aby si do skriniek neukladali trávu, kvety, kamene a k tomu aby nebúchali dvierkami, nestavali na skrinky čím predídeme poškodzovaniu majetku. Za poriadok v skrinkách a vlastné hračky zodpovedá zákonný zástupca. Za estetickú úpravu šatne zodpovedajú pedagogické zamestnankyne, za hygienu a uzamknutie hlavného chodu určený prevádzkový zamestnanec.
Vchod do budovy sa uzamyká o 08.00 hodine. Rodič je povinný priviesť dieťa do 08.00 hodiny, nakoľko neskorým príchodom sa narušuje plynulý chod školy, organizácia prác a bezpečnosť iných osôb.
Organizácia v umyvárni
Všetky triedy majú samostatnú umyváreň. Každé dieťa má vlastný hrebeň, uterák, ktoré sú zavesené na značke pridelenej dieťaťu a pri značke je aj meno. Za pravidelné čistenie a dezinfekciu hrebeňov, za suchú podlahu a hygienu umyvárne zodpovedá určený prevádzkový zamestnanec. Za celkovú organizáciu pobytu detí v umyvárni, uzatvorenie vody, spláchnutie WC a dodržiavanie príslušných hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedá pedagogický zamestnanec a vedie k tomu aj detí.
Organizácia v jedálni
Strava sa podáva 3× denne v pevne stanovenom čase.
Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stravovania zodpovedá vedúca školskej jedálne. Vedúca ŠJ zabezpečuje zisťovanie počtu stravníkov a pitný režim.
Školská jedáleň poskytuje diétne stravovanie pre tieto diéty:
celiakia – bezlepková, šetriaca a diabetická.
Diétne stravovanie sa podáva deťom, ktorých rodičia predložili lekárske potvrdenie od odborného lekára.
Detí ktoré sú alergické na niektoré potraviny, exotické ovocie a podobne nemôžu dostať inú náhradu za túto stravu
Za organizáciu a výchovný proces počas stolovania zodpovedá riaditeľka a učiteľky.
Učiteľky vedú deti k osvojovaniu si základných návykov kultúrneho stolovania a v maximálnej miere pri tom uplatňujú individuálny prístup k deťom. Deti sa nenútia k jedlu násilnou formou, ale vhodnou motiváciou. Počas stolovania sa deti usmerňujú a podľa pokynov rodiča dokrmujú. Deti v I. triede používajú pri stolovaní lyžicu, v II. triede používajú lyžicu a vidličku. Deti v III. a IV. triede používajú od začiatku školského roku kompletný príbor, preto je žiaduce aby k tomuto návyku boli vedené aj v domácom prostredí.
Pobyt deti na školskom dvore.
Pobyt vonku obsahuje pohybové aktivity detí, vychádzky, edukačné aktivity a hry a hrové činnosti. Patrí k povinne realizovaným organizačným formám denného poriadku.
V záujme psychomotorického a psychosomatického rozvoja dieťaťa sa pobyt vonku realizuje každý deň. Výnimkou sú nepriaznivé klimatické podmienky ako sú: silný nárazový vietor, silný mráz a dážď / nie mrholenie /. Pobyt vonku sa môže uskutočniť do – 10 stupňov Celzia. V jarných, letných mesiacoch sa pobyt vonku upravuje vzhľadom na intenzitu slnečného žiarenia a zaraďuje sa 2× do dňa – dopoludnia a popoludní.
Počas pobytu vonku je pedagogický zamestnanec povinný zabezpečovať deťom plnohodnotnú, organizovanú činnosť, venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia v zmysle príslušných všeobecne záväzných predpisov a pokynov riaditeľa školy.
Prevádzkoví zamestnanci pred začiatkom pobytu na ŠD skontrolujú bezpečnosť prostredia. Pred nástupom detí na pobyt vonku, učiteľka, ktorá je prvá na školskom dvore uzamkne prístupovú bránu a po ukončení pobytu posledná odchádzajúca učiteľka odomkne prístupovú bránu.

Vychádzka sa zabezpečuje v zmysle vyhlášky 306/2008 Z. z § 7 o materskej škole nasledovne
 na 1 učiteľku – 21 detí od 4 – 5 rokov
 na 1 učiteľku – 22 detí starších ako 5 rokov
Pri vyššom počte detí ako je uvedené, alebo pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľ zabezpečí ďalšieho zamestnanca materskej školy, ktorý pod vedením učiteľky dbá na bezpečnosť detí.
S triedou s mladšími deťmi ako 4 roky sa uskutočňuje vychádzka za prítomnosti 2 i viacerých zamestnancov. S 2 – 3 ročnými deťmi sa vychádzky neorganizujú, a s deťmi 3 – 4 ročnými iba v rámci školského vzdelávacieho programu.
Organizácia odpočinku.
Odpočinok patrí k organizačným formám usporiadania denných činností, je jeho neoddeliteľnou súčasťou.
Popoludňajší odpočinok sa realizuje v pevne stanovenom čase podľa denného režimu dňa v jednotlivých triedach. Ak dieťa nie je naučené spať, je potrebné aby odpočíval na ležadle.
Počas popoludňajšieho oddychu v spálni učiteľka dbá na primerané oblečenie detí. Zabezpečí pravidelné vetranie spálne, tak aby neohrozovalo bezpečnosť a zdravie detí. Od odpočívajúcich detí neodchádza.
Organizácia iných aktivít.
Predplavecký výcvik a iné aktivity sa uskutočňujú na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu.
Pri realizácii predplaveckého výcviku je na jedného pedagogického zamestnanca najviac 8 detí. Na lyžiarsky výcvik najviac 10 detí na jedného pedagogického zamestnanca a pri saunovaní najviac 10 detí.
Ak škola organizuje školu v prírode počet detí je podľa osobitného predpisu.
Na výletoch a exkurziách riaditeľka zabezpečuje dozor dvoch pedagogických zamestnancov a jednej poverenej plnoletej osoby s počtom detí podľa § 28 ods. 10 zákona.
Výlety a exkurzie sa konajú na základe plánu práce školy najviac na jeden deň s prihliadnutím na bezpečnostné, hygienické a fyziologické potreby detí a so zabezpečením teplého obeda pre deti. Pred uskutočnením týchto aktivít riaditeľom školy poverený pedagogický zamestnanec organizačne zabezpečí prípravu a priebeh aktivít vrátane poučenia zúčastnených osôb a detí o bezpečnosti a ochrane zdravia. O tejto skutočnosti sa vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia všetky zúčastnené osoby podpisom. Na výlet, exkurziu s deťmi predškolského veku možno použiť aj verejnú hromadnú dopravu.
Výlety, exkurzie, škola v prírode, predplavecký výcvik nie sú povinné, ale sú realizované na základe prerokovania a odsúhlasenia na prvej pedagogickej rade a to všetkými pedagogickými zamestnancami školy.
Starostlivosť o zdravie, bezpečnosť a hygienu detí.
V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí zamestnankyne materskej školy sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä § 7 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 o materskej škole, § 132 až 135 a § 170 až 175 Zákonníka práce, zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, § 422 Občianskeho zákonníka, zákonom NR SR č. 576/2004 Z. z o zdravotnej starostlivosti, zákonom NR SR 126/20006 Z. z o verejnom zdravotníctve, pracovným poriadkom a internými pokynmi riaditeľky materskej školy.

Zamestnanci sú povinní:
 zabezpečiť všestrannú starostlivosť o deti počas dňa, nenechávať deti bez dozoru ani počas spánku
 vyhýbať sa vychádzkam do neznámeho terénu, na vychádzku brať brašnu prvej pomoci
 prihliadať na základne fyziologické potreby dieťaťa
 vytvárať podmienky na zdravý vývin detí
 viesť evidenciu školských úrazov detí, ku ktorým došlo počas výchovno – vzdelávacieho procesu a pri činnostiach organizovaných školou a pri vzniku školského úrazu vyhotoviť záznam o úraze
 dodržiavať hygienické predpisy v priestoroch školy, chrániť zdravie detí a to v rozsahu určenej náplne / aj prevádzkové zamestnankyne /
 v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sú učitelia povinní zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálno – patologickými javmi, pred psychickým týraním a pred ohrozovaním mravného vývinu. Zistené skutočnosti bezodkladne riešiť v spolupráci s vedením školy a CPPP a P, kontaktovať príslušný odbor sociálnych vecí, pediatra a príslušné oddelenie policajného zboru
 zabezpečiť dohľad nad dieťaťom v prípade ochorenia, izolovať ho od ostatných detí a bez meškania vyrozumieť zákonného zástupcu
 v prípade úrazu zabezpečiť prvú pomoc, urýchlene informovať rodiča. Informáciu o úraze zákonnému zástupcovi podáva zamestnanec pri ktorom sa úraz stal. Zabezpečiť evidenciu úrazu a zapísať aj vyjadrenie lekára.
 dodržiavať zákon o ochrane fajčiarov 377/2004, v priestoroch školy je prísny zákaz fajčenia, používania alkoholu a psychotropných látok
 odovzdať dieťa zákonnému zástupcovi, alebo splnomocnenej osobe
 uskladňovať nebezpečné predmety a čistiace prostriedky z dosahu deti

6. Ochrana spoločného majetku a osobných údajov.

Budova školy je zaistená bezpečnostnou signalizáciou. Kľuč od budovy vlastní každý zamestnanec okrem zamestnancov školskej jedálne a to z dôvodu ochrany majetku počas prevádzky, čím každý zamestnanec zodpovedá za uzamkýnanie počas pracovnej doby. Kľúče sú vydávané na protipodpis. Ostatné kľúče sú v uzamkýnateľnej skrinke v riaditeľni. Po ukončení pracovnej doby je každá pedagogická zamestnankyňa zodpovedná za vypnutie elektrického prúdu od spotrebičov, TV, PC, DVD a za uloženie didaktickej techniky a iných pomôcok na vopred určené miesto. Každý zamestnanec školy je zodpovedný za zverený majetok a podpisuje hmotnú zodpovednosť za majetok, ktorý mu bol zverený. Otváranie budovy a uzamykanie budovy po skončení pracovnej doby majú na starosti prevádzkové zamestnankyne, ktoré budovu kódujú a im zverený kód musia uchovať v tajnosti. Kód od budovy má aj vedúca školskej jedálne, ktorá je tiež povinná budovu riadne uzamknúť, zakódovať v prípade, že sa na pracovisku zdržuje po ukončení pracovnej doby a v plnej miere nesie zodpovednosť za bezpečnosť budovy. Riaditeľka školy jej vydáva súhlas na to, aby pracovala po pracovnej dobe a svojim podpisuje, že plne na seba preberá zodpovednosť za budovu školy.
Prevádzkové zamestnankyne sú zodpovedné za uzatvorenie okien, uzatvorenie vodovodných batérií, vypnutie osvetlenia, uzamknutie dverí v každej triede a iných miestnosti školy pred skončením pracovnej doby.
Službu na chodbe a v šatni počas prijímania a preberania detí sa uskutočňuje na základe časového rozvrhu, ráno je služba od 07. 00 – do 08.00 hod., kedy sa budova školy uzamkne.
Budova je uzatvorená do 12.00 hodiny.
Preberať deti je možné od 12.00 – 12.30 hodiny, následne sa budova uzamkne a otvára sa od 15.00 hodiny, od tohto času si môžu rodičia preberať domov. V čase od 15.00 – do 16.20 prevádzkový zamestnanec vykonáva popoludňajšiu zmenu na prízemí a v šatni.

Ochrana osobných údajov.

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej osoby, alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo, alebo nepriamo, najmä na základe použiteľného identifikátora alebo na základe jednej, či viacerých charakteristík, alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu. Každý zamestnanec školy v rámci zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov – je viazaný dohodou o ochrane osobných údajov, ktorú vlastnoručne podpisuje čí na seba preberá zodpovednosť za utajenie získaných informácií o dieťati.
Zákonný zástupca dieťaťa dáva súhlas na poskytnutie údajov pre potreby školy:
 identifikácia osoby – meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, štátna príslušnosť, národnosť, bydlisko
 zdravie – zdravotný stav dieťaťa, údaje z preukazu poistenca
 mentálna identita vrátane výsledkov pedagogicko – psychologickej a špeciálno – pedagogickej diagnostiky
Osobné údaje o zákonných zástupcoch:
 meno, priezvisko
 adresa zamestnávateľa
 bydlisko a telefónne kontakty
Použitie telefónneho kontaktu:
 v prípade ochorenia dieťaťa
 v prípade nevyzdvihnutia dieťaťa z materskej školy
 v prípade súrnej potreby kontaktovať rodiča pri závažných situáciách týkajúcich sa dieťaťa

7. Ochrana osobného majetku

Osobné veci si zamestnanci ukladajú na určené uzamykateľné miesto – šatňa, kabinety, v prípade väčšieho obnosu peňazí a drahých predmetov si môžu tieto veci uložiť do trezoru v riaditeľni školy, ale len počas pracovnej doby. Týka sa to aj peňazí, ktoré učiteľky vyberajú od rodičov. V prípade že peniaze a cenné veci nebudú uzamknuté poškodená zamestnankyňa nesie plnú zodpovednosť za ich stratu.
V budove školy je bez sprievodu zamestnanca materskej škola zakázaný pohyb cudzej osoby. Dílerom je na pracovisko prísny zákaz vstupu.
Zamestnankyne školy nezodpovedajú za stratu cenných osobných vecí – náušnice, náramky, hodinky, retiazky, a taktiež za stratu hračiek, ktoré si deti donesú do materskej školy.

8. Záverečné ustanovenia.
Školský poriadok materskej školy je vypracovaný v súlade so:
 Zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon / a o zmene a doplnení niektorých predpisov
 Zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a samospráve a o doplnení zákonov v znení neskorších predpisov
 Vyhláškou MŠ SR č. 306ú2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole
 Zákonom č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení neskorších predpisov
 Zákonom č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 § č ods. 1 písm. zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov
 Všeobecne záväzným nariadením Mesta Košíc č. 103/2008 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na školách a školských zariadeniach
 POP MŠ SR, KŠÚ, OŠ MMK
 Pracovným poriadkom Mesta Košice pre pedagogických a ostatných zamestnancov pre MŠ bez právnej subjektivity platného od. 01.04.2010
 Plánom práce školy na školský rok 2011/2012

Správa výchovno – vzdelávacej činnosti materskej školy za školský rok 2014/2015

Názov školy /aj čestný názov/ a úplná adresa školy Materská škola Obrancov mieru 20,
040 01 Košice
Okres Košice
príslušnosť k školskému úradu Obvodný úrad Košice – odbor školstva
Zriaďovateľ Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Košice 040 11
Telefón 055/633 22 75, 0907 900 128
E-mail obrancovmieru20@netkosice.sk

Webová stránka msobrancovmieru20@webstranky.sk

Riaditeľka MŠ Mgr. Monika Nagyová

Rada školy
Meno a priezvisko
Ing. Kosmas Bekiaris Zástupca mestskej časti Sever
Beáta Bodnárová Pedagogický zástupca – predseda RŠ
Ing. Eva Sovová Zástupca rodičov
Monika Bugorčíková Zástupca rodičov
PaedDr. Renáta Obšatníková Zástupca zriaďovateľa
Iveta Midová Zástupca nepedagogických zamestnancov

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti materskej školy za školský rok 2014/2015

1. Štatistické údaje o materskej škole k 30.06.2015

výchovná starostlivosť Celodenná
právna subjektivita Nie
alokované pracovisko Nemáme
celkový počet tried v MŠ 4
počet dvojročných detí 11
počet 3 – ročných detí 32
počet 4 – 5 ročných detí 13
počet 5 – 6 ročných detí 31
počet rómskych detí 0 z toho 5 – 6 ročných 0
počet detí v hmotnej núdzi 3 z toho 5 – 6 ročných 0
počet špeciálnych tried 0
počet začlenených detí 0
počet detí končiacich predprimárne vzdelávanie 31
počet deti s odkladom povinnej školskej dochádzky 0

Zamestnanci školy:
počet učiteľov vrátane riaditeľa školy – fyzický stav 9
počet asistentov v MŠ 0
spôsob financovania
počet pedagogických zamestnancov, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady 0
z toho študujúcich za účelom doplnenia kvalifikácie na SŠ 0
z toho študujúcich VŠ 2
počet nepedagogických zamestnancov v MŠ – fyzický stav – prepočítaný stav 3,0

Prehľad o dochádzke detí do MŠ:

priemerná dochádzka detí za celý školský rok 76,5%
počet nevybavených žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ 56
počet vydaných rozhodnutí o prijatí dieťaťa do MŠ 32
počet vydaných rozhodnutí o ukončení dochádzky z dôvodu opakovaného porušovania školského poriadku 0

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov materskej školy:

Počet začínajúcich pedagogických zamestnancov 0
Počet pedagogických zamestnancov prihlásených na kontinuálne vzdelávanie 6
Orientácia v priestore a priestorová predstavivosť prihlásené 2
Land art – prihlásená 1
Prípravné atestačné vzdelávanie – prihlásená 1
Inovácie v didaktike – prihlásená 1
AMW – aktivizujúce metódy 4
Odborné semináre hudobná výchova 1

Analýza

2. EVALVÁCIA školského roka 2014/20115

Materská škola Obrancov mieru 20, Košice 040 01
Bez právnej subjektivity: áno
Riaditeľka MŠ: Mgr. Monika Nagyová

A. Charakteristika priestorov školy:
Budova školy – klasická dvojposchodová z časti podpivničená. Škola má vlastnú kuchyňu bez školskej jedálne. Školská jedáleň pripravuje stravu pre MŠ Watsonovú, pre detské zdravotné centrum Obrancov mieru 18. Školská jedáleň poskytuje diétne stravovanie.
B. Štatistické údaje:
počet tried 4
priemerný počet zapísaných detí za celý školský rok 2 – 3 ročné 11
3 – 4 ročné 32
3 – 6ročné 17
5 – 6 ročné 31
Spolu 87
priemerná dochádzka I.trieda 14/71%
II. trieda 17/83%
III.trieda 16/75%
IV.trieda 17/77%
odvedené školné za celý školský rok 10030,90
počet detí s OPŠD v školskom roku 2014/2015 1
počet detí zapísaných do 1. ročníka ZŠ na rok 2015/2016 31
počet detí s OPŠD v školskom roku 2015/2016
1
počet vydaných rozhodnutí o prijatí na školský rok 2013/2014 32
počet pedagogických zamestnancov vrátane riaditeľky školy spolu 9
z nich kvalifikované 9
Nekvalifikované 0
počet študujúcich 2
počet nepedagogických zamestnancov – hospodárka nie je kmeňová fyzický stav
3,0 prepočítaný stav
3,0
počet zamestnancov ŠJ vrátane vedúcej ŠJ fyzický stav
5 prepočítaný stav 5

3. Analýza výchovno – vzdelávacích výsledkov

Materská škola pracuje podľa Školského vzdelávacieho programu –
„ ZVEDAVÉ KURIATKA“.
Vyhodnotenie jednotlivých oblasti:
Kognitívna oblasť:
Pri rozvíjaní kognitívnych kompetencií sme u deti podporovali kritické myslenie, podporovali sme tvorivé myslenia a viedli sme deti k tomu, aby vedeli samostatne riešiť problémy. Učiteľky navodzovali situácie, ktoré podporovali u detí rozvoj a spresňovanie zmyslového vnímania, logického uvažovania. Podnecovali sme u detí vzťah k učeniu a k vytvárali sme základy pre prácu s informáciami.
Dosiahnutá úroveň:
 pokračovali sme v plnení cieľov obsiahnutých v školskom vzdelávacom programe – Zvedavé kuriatka. Aj naďalej sme plánovanie uskutočňovali písomnou formou, ktorá sa nám zdá opodstatnená.
 Pri aktivitách sa vytvárali situácie, aby si deti rozvíjali a osvojovali adekvátne používanie pojmov.
 Zaoberali sme sa orientáciou v priestore, čase, podporovali sme u deti matematické myslenie, operácie s číslami, mernými jednotkami.
 Zabezpečovali sme pre deti aktivity na rozvoj národného povedomia, aby deti vedeli o svojej vlasti čo najviac poznatkov. Prehlbovali sme vlastenecké cítenie.
 Pri realizácií rôznych výletov, vychádzok sme deťom vštepovali poznatky o živote na Zemi, o ochrane prírody, o dopravnej problematike.
 Deti nadobudli poznatky o ochrane zdravia, oboznámili sa s ľudským telom, rôznymi prírodnými javmi.
 Upevňovali sme poznatky o rodine, spoločnosti, vhodnom spoločensko – kultúrnom správaní sa.
 Ak chceme deti učiť musíme im byť vzorom, preto sme deti viedli k správnemu rečovému vyjadrovaniu sa a k používaniu štátneho jazyka. Viedli sme ich k tomu, aby rozumeli hovorenému slovu, aby chápali význam čítania s porozumením.
 Viedli sme deti k čítaniu, aby si vedeli vybrať knihu, pravidelne sme navštevovali knižnicu. Dve deti na škole vedia čítať.
 Podnecovali sme u detí viesť nielen monológ, ale aj dialóg, postupne sme ich viedli k tomu, aby vedeli aj pozorne počúvať, vyjadrovať svoje myšlienky bez obáv a ostychu.
 Deti si osvojovali základy anglického jazyka, čím sme u nich utvárali povedomie o tom, že na svete sa rozpráva rôznymi jazykmi. Deti 5 – 6 ročné majú dostatočné poznatky z cudzieho jazyka na to, aby im bol prínosom na základnej škole.
 Upevňujeme u deti ich lateralitu, snažili sme sa vypestovať správne grafomotorické návyky a všetky úkony s tým súvisiace. Deti vedia napísať svoje meno tlačeným písmom, vedia odkiaľ začíname písať.
 Pri získavaní vedomosti si deti vedia vyhľadať poznatky aj samostatne prostredníctvom rôznych médií.
 V tomto školskom roku máme jedno dieťa nadané na prírodovednú oblasť a bude pokračovať na ZŠ pre nadané deti.
 Pri realizácií a získavaní poznatkov sme využívali dostupnú digitálnu techniku, rôzne učebné zdroje, rôzne média.
 Škola naďalej pokračuje v projekte, ktorý je zameraný na práva dieťaťa. Aktivity na túto tému plnia učiteľky počas celého školského roka.
 Aj naďalej rozširujeme školskú záhradu, deti sa zapájajú do jednoduchých pracovných činností. Do plánovania zaraďujeme ciele zamerané na ochranu životného prostredia.
Zistené rezervy:
 Zamerať sa na jazykovú stránku, odstraňovať drobné nedostatky vo výslovnosti.
 Naďalej upevňovať u deti pri aktivitách, hrových činnostiach slovné druhy.
 Plniť ciele so ŠvP, diferencovať úlohy.

Východiská:

 Realizovať precvičovanie problematických spoluhlások a to sykaviek a slabikotvorných spoluhlások.
 Prispôsobovať úlohy deťom tak, aby ich zvládli, nepreceňovať ani nepodceňovať detí.
 Dohliadať na na správnosť skloňovania všetkých slovných druhov, časovania slovies.

Oblasť perceptuálno – motorická
Pohybové aktivity súvisia so zdravotným životným štýlom a jej význam chápeme ako prevenciu voči civilizačným chorobám. Deťom sa poskytujú základné informácie o význame pohybu. U detí sa rozvíjajú pohybové schopnosti vhodné zvolenými telesnými cvičeniami.
Dosiahnutá úroveň:
 Deti si na základe opakovaných pokynov a ukážok osvojili základné postoje a polohy.
 Upevňovali sme prostredníctvom cvičení a pohybových hier správnu techniku lokomočných pohybov.
 Na rozvoj koordinačných schopnosti sa využívali pohybové hry zamerané na zmenu polôh, postojov.
 Realizovaním aktivít ako je minimaratón, miniolympiáda sme u detí podporovali zdravé sebavedomie, rozvíjali sme ich zdatnosť a vytrvalosť.
 V tomto školskom roku sme sa zúčastnili na 3 ročníku mestskej olympiády, ktorú organizovala MŠ Watsonova 2.
 Pohybové aktivity sa realizujú každý deň. Činnosti sa realizujú v interiéri aj exteriéri. Pobyt vonku sa realizuje každý deň, 2× vzhľadom k počasiu.
 Pri pobyte vonku sa zameriavame aj na prírodné prostredie a na ochranu životného prostredia.
 Každý školský rok realizujeme 2× ročne vychádzky do blízkeho okolia, ktoré sú zamerané nielen na vytrvalosť, ale zároveň na spoznávanie blízkeho okolia a na prírodu ako súčasť nášho života.
 Počas roka sa konajú na škole tvorivé dielne zamerané na rozvíjanie zručnosti, a oboznamujeme rodičov so školským stravovaním.
 V triedach 3 – 6 a 5 –6 ročných detí sa na pohybové činnosti deti prezliekajú do úborov, v ostatných triedach cvičíme na boso s uvoľnením odevu, a dodržiavajú sa psychohygienické návyky.
 Do pohybových aktivít sú zapojené nielen deti, ale aj ich rodičia, ktorí s nami absolvovali športové popoludnie.
 Využívali sme situácie, v ktorých detí mali možnosť využívať Orffové nástroje.
Zistené rezervy:
 V menšej miere sa využíva hudobný nástroj pri realizácii hudobných činnosti.
Východiská:
 Využívať pri hudobných činnostiach hudobný nástroj dostupný na škole, je potrebné udať tón.

Sociálno-emocionálna oblasť
V tejto oblasti vzdelávania je potrebné uvedomiť si, že dieťa je citlivým tvorom, ktorý svoje úspechy a neúspechy prežíva veľmi citlivo. Pestujeme u deti zdravé sebavedomie, ale takým smerom, ktorý im umožní vnímať nielen samých seba, ale aj ľudí okolo seba. Prosociálne správanie sa rozvíja u detí sociálnu citlivosť, toleranciu, rešpekt a prispôsobivosť.
Dosiahnutá úroveň:
 Učiteľky pri výchove a vzdelávaní uplatňovali individuálny prístup k deťom.
 Realizáciou rôznych námetových hier detí získavali základy kultúrno – spoločenských návykov.
 Rôznymi aktivitami, hodnoteniami, vyslovovaní úsudkov sa u deti prehlbovala schopnosť vnímania okolitého sveta, s tým že deti vedia hodnotiť dianie v okolí nielen pozitívne, ale aj negatívne.
 Viedli sme deti k tomu, aby mali predstavu o medziľudských vzťahoch a morálnych hodnotách.
 Pri hre sme viedli deti k tomu, aby si vedeli požičať hračku, veci, aby vedeli povedať prepáč.
 Vo výtvarnej činnosti sú deti sebaisté, experimentujú s farbami, neboja sa nových vecí.
 Adaptácia nových detí na školu prebiehala veľmi dobre. Uplatňovali sa práva dieťaťa.
 Realizáciou programu Trieda plná pohody, sa deti naučili žiť a pracovať v kolektíve, získali poznatky o sebe, naučili sa prezentovať svoje pocity, vyjadrovať svoje názory.
 U detí sme sa zameriavali na aktívne vnímanie výtvarného diela.
 Pravidelným čítaním sme deťom poskytovali deťom bohaté zážitky s čítaním, podporovali sme pozitívny vzťah ku knihám. Čitateľské návyky sme u deti 5 – 6 ročných prehlbovali aj pravidelnými návštevami knižnice.
 Deťom sme umožňovali požičať si knihu zo školskej knižnice. Možnosť vypožičať si knihu zo školy mali aj rodičia.
Zistené rezervy:
 V menšej miere sa využívali umelecké diela.
 Málo sa uplatňovalo výtvarné vyjadrovanie inšpirované hudobnými skladbami.
Východiská:
 V rámci materiálno technického vybavenia zabezpečiť učebné zdroje na oboznamovanie sa s výtvarným umením rôzneho charakteru.
 Do plánovania zaradovať aktivity, ktoré môžu naväzovať na aktivity z hudobnej činnosti.

b/ Posúdenie školskej zrelosti
Počet detí končiacich predprimárne vzdelávanie, odchádzajúcich do ZŠ – 30 detí.
Pri posudzovaní školskej pripravenosti sme u deti sledovali a posudzovali:
 Poznávanie pomocou zmyslových orgánov
 Hrubú motoriku
 Jemnú motoriku – správne sedenie, držanie ceruzky
 Fyzický vývin
 Rozumové schopnosti
 Pamäť
 Pozornosť
 Komunikačné zručnosti
 Lateralitu
 Motiváciu a emocionalitu
 Správanie – vzťah dieťaťa k vonkajšiemu prostrediu
 Výtvarný prejav
 Tvorivosť, logické myslenie, kritické myslenie
Príčina OPŠD
 1 dieťa – rozvoj sociálnej a emocionálnej oblasti.
c/ Špecifické zameranie školy:
 5 – ročné deti sa hravou formou oboznamujú s anglickým jazykom. Prostredníctvom detskej zvedavosti a vhodnej motivácie, zvyšujeme u detí sebadôveru, sebamotiváciu. Získané poznatky a skúsenosti sa prezentujú rodičom na rôznych vystúpeniach. Vedomosti získane na predprimárnom stupni vzdelávania sú základom pre ďalší rast detí v základnej škole.
 Lego využívame na rozvíjanie nielen fantázie, predstavivosti, ale aj na predmatematické myslenie, na koordináciu a na kooperáciu medzi deťmi. Každá trieda Každá trieda si do mesačných plánov zakomponuje aj prácu s legom. Každý rok sa konajú výstavky na danú tému a sú prístupne rodičom.
 Naša škola nie je ľahostajná k ochrane prírody, preto máme projekt Môj zelený strom – triedenie papiera na každej triede.
 Vypracovaný projekt Ježko – Separko – zber vrchnákov, práca s odpadovým materiálom na tvorivých dielňach ale aj v rámci VVP.
 Pokračovanie v projekte OMEP – projekty k trvalo udržateľnému zdroju – práca s plastom, záhradka, práva dieťaťa.
 Na troch triedach deti majú možnosť získavať zručnosti pri práci s počítačom. Každé dieťa má určený priestor na prácu, tak aby ich nepreťažovala, usmerňovanie deti pri používaní internetu jeho rizika a nástrahy. V dvoch triedach prebieha aj práca na IT.
4 .Kontrola:
a/ Vnútroškolská kontrola:
pedagogická: 10
počet kontrol: 10
zamerané na:
 Kontrola tried, priestorov, triednej agendy
 Dodržiavanie stanovovaných cieľov, využívanie spätnej väzby.
 Diagnostika
 rozvíjanie vyšších psychických procesov s využitím edukačných inovačných programov
 vytváranie sociálno-emocionálnej atmosféry
 úroveň využívania metód, foriem práce v hudobnej výchove
 aplikácia komunikačných zručnosti
 aplikovanie práv dieťaťa a úroveň§ hry ako hlavnej metódy získavania poznatkov
 výchova k literatúre
 dodržiavanie psychohygieny a zásady primeranosti cvičení
 využívanie zážitkového učenia vo vzťahu k prírode
 evalvácia výchovno – vzdelávacieho procesu
 hodnotenie kontinuálneho vzdelávania
 kontrola dochádzky, dodržiavania pracovného času a dodržiavania BOZP
 Realizácia pobytu vonku v popoludňajších hodinách

Účinnosť:
 pedagogickí zamestnanci dodržiavajú pracovný čas, plne ho využívali na prácu s deťmi.
 Hospitácie boli naplánované prekonzultované na pedagogickej rade.
 Hospitácie a ostatné kontroly sa realizovali systematický smerom k učiteľkám a deťom, následne hodnotenie prebiehalo hneď po hospitácií. Učiteľky mali možnosť pri rozhovore hodnotiť svoju prácu a jej výsledky. Zistené nedostatky sa odstraňovali v čo najkratšom čase, nasledovala opätovná kontrola.
 Kontrolnú činnosť sme rozoberali aj na pedagogických radách.
 Všetky úlohy z ročného plánu boli plnené, učiteľky k nim pristupovali zodpovedne.
 Vzniknuté problémy sa riešili ihneď, učiteľky spolupracujú, komunikujú s rodičmi, čím predchádzame rôznym nedorozumeniam.
 V škole panuje dôvera, dobrá priaznivá klíma, na ktorej sa podieľajú všetci zamestnanci školy vrátane školskej jedálne.
 Mimoškolské akcie sú organizované so súhlasom zamestnancov nie sú nútení zúčastňovať sa ich na príkaz riaditeľa, ale funguje to na báze dobrovoľnosti.

 Zamestnanci školy sú voči sebe tolerantní a súdržní.
 K mimoškolským akciám pristupujú zodpovedne.

Ostatné:
Počet kontrol: 10
Zameranie:
 kontrola dochádzky do zamestnania, využívanie pracovného času.
 Starostlivosť o pieskoviská, vedenie záznamov o údržbe.
 Dodržiavanie PO, BOZP, využívanie OOPP.
 Dodržiavanie uskladňovania čistiacich prostriedkov, dodržiavanie zásad pri ich manipulácií.
 Kontrola hygieny vonkajších vnútorných priestorov z hľadiska čistoty a z hľadiska bezpečnosti voči deťom a ostatným osobám.
 Zodpovedný prístup k deťom, rodičom
 spolupráca so školskou jedálňou.
 Kontrola hospodárenia, vedenia účtovníctva a iných vecí súvisiacich s chodom školy a so zvereným majetkom.

Účinnosť:
 nepredvídané a nárazové úlohy, problémy sa riešili okamžite, alebo podľa stupňa dôležitosti.
 Všetci zamestnanci školy pristupovali k práci zodpovedne.
 Zamestnanci školy plnia úlohy aj nad rámec svojej činnosti, nie na pokyn, ale preto že chcú.
 K zadaným úlohám pristupujú všetky zúčastnené zamestnankyne, plnia si úlohy aj nad rámec svojich povinnosti.
 Spolupráca so školskou jedálňou je primeraná, nevznikli závažnejšie problémy.

b/ inšpekcia:
V školskom roku 2014/2015 sme nemali štátnu školskú inšpekciu.

5. Skonkretizované úlohy vyplývajúce z analýzy VVP:

Kognitívne kompetencie:

 Dodržiavať individuálny prístup k deťom prístup ku všetkým deťom.
 Zamerať sa na dôsledné stanovovanie cieľov s odstupňovaním podľa rozvoja detí. Nepodceňovať ani nepreceňovať deti.
 Naučiť deti manipulovať s interaktívnou tabuľou, v plnej miere ju využívať na získavanie a upevňovanie poznatkov.
 Samoštúdiom a na pedagogických radách diskusiou rozoberať inovovaný Štátny vzdelávací program
 Prioritný projekt OMEP – trvalo udržateľný zdroj.
Komunikatívne kompetencie:
 Pri realizácií aktivít, voľných chvíľok precvičovať s deťmi sykavky a slabikotvorné spoluhlásky
 Aj naďalej zakomponovať do programov dramatizáciu

Učebné kompetencie

 Pri práci s interaktívnou tabuľou ich viesť aj k používaniu bezpečnej práce s internetom.
 Využívať program OVCE.sk
 Zamerať sa na prácu s fotoaparátom prácu s fotografiami, používať detský mikrofón.
 Využívať didaktické hračky vo všetkých triedach.
Sociálne kompetencie:
 využívať vo výchovno – vzdelávacom procese umelecké diela. Zamerať sa nielen na výtvarníctvo, ale aj architektúru a sochárstvo.
 Pri realizácií výtvarnej výchovy je potrebné prepájať hudbu s výtvarným vyjadrovaním.

Osobnostné kompetencie:
 podporovanie pozitívnych vzťahov k sebe samému, upevňovať relatívnu citovú samostatnosť.
 Podporovanie mravného, estetického vnímania, cítenia a prežívania.

Psychomotorické kompetencie:

 Rozširovať portfólia s rozcvičkami.
 Pri realizácií hudobnej výchovy je potrebné zameriavať sa na všetky stránky hudobného cítenia.
 Využívať dôsledne hudobný nástroj pri speve, udávanie tónu

Učebné kompetencie:

 viesť detí k sústredeniu sa, primerane dlho nielen na hru, ale aj na zámernú riadenú činnosť.
 Prejavovať aktivitu v individuálnom i skupinovom učení.

Informačné kompetencie:

 získavať informácie z rôznych médií
 prehlbovať poznatky o zaobchádzaní s IT.

6. Aktivity školy
a / ŠvP: nerealizovali sme

b / prehliadky a súťaže:
 Spev bez hraníc – Staré mesto – 1. miesto
Sláviček MŠ – 3. miesto
 OMEP – trvalo udržateľný zdroj – celá škola a rodičia – svetový projekt – čestné uznanie
 Zber gaštanov – celá škola
 Výtvarné súťaže:
Vesmír očami detí – 3. miesto
Krásne a zdravé Košice
Fullová ruža – 1. miesto
Bezpečná škôlka – 2. miesto
 Zber vrchnákov
 Zber papiera
 Metodický deň

c / iné aktivity:
 Minimaratón
 Hudobná rozprávka 2×
 Bábkové divadlo 2×
 Tvorivé dielne – Nevšedné čarovanie – výroba brošní zo starých zipsov
 Deň svetovej výživy – prezentácia jedál, recepty
 Vystúpenie pre seniorov 2×
 Vystúpenie vianočné trhy – mestská časť Sever
 Vianočný koncert
 Jesenná a jarná vychádzka
 Šarkaniáda
 Výchovný koncert – ZUŠ
 Vianočný besiedky – Všetkým pre radosť
 Výstava lego – moja obľúbená hračka
 Školská zrelosť – prednáška
 Malí muzikanti – súťaž v speve
 Mám básničku na jazýčku – súťaž v prednese
 Tangramiáda
 Planetárium
 SOS – polícia
 Deň Zeme – brigáda
 Život pod vodou– lego výstava
 Svetový deň mlieka – tvorba zo separovaného odpadu
 výtvarná výstava – jarné prebúdzanie
 Deň rodiny
 Cesta za poznaním – prehliadka mesta
 Predvádzanie dravých vtákov
 Mini olympiáda na školskej a mestskej úrovni
 MDD
 rozlúčka so školou spolu s rodičmi, športovo náučné popoludnie
 Rozlúčka predškolákov s ostatnými deťmi
 MDD na ZŠ
 Návšteva ZŠ
 návšteva knižnice
 Psychologický program pre deti 3 – 6 ročné
 Brigády na skrášlenie vonkajších priestorov 2×
 rozvíjanie rodičovských zručnosti

7. Obsahové zameranie pedagogických rád
Počet: 4
Témy odborných porád
 tvorivá dramatika v predškolskom veku
 hudobná výchova, vypracovanie podkladov, prelínanie s jednotlivými oblasťami
 hodnotenie úrovne detí s OPŠD, návrhy na posúdenie školskej zrelosti

Všetky odborné témy boli zamerané na prenesenie kompetencií do edukačného procesu.

8. Spolupráca školy s rodinou a inými inštitúciami.

Spolupráca školy s rodinou

Rodičov chápeme ako nápomocné osoby, ktoré v spolupráci so školou, učiteľmi vytvárajú pre deti motivačné, podnecujúce prostredie. Rodičia materskú školu podporujú nielen finančne, ale svojou prácou prispievajú pri skrášľovaní tried a školského dvora.
Pomáhame rodičom pri výchove a vzdelávaní ich ratolestí, poskytujeme im prvotnú odborné poradenstvo.
Na škole panuje medzi rodičmi a zamestnancami dôvera, vytvárame dobrú nielen klímu, ale aj atmosféru..
 Tvorivé dielne
 Partnerstvo
 Konzultácie
 Odborné poradenstvo
 Brigády
 Sponzorstvo
 Spoločné akcie
 Prevláda záujem o dianie v škole, zároveň sú nápomocní riaditeľke školy pri zabezpečovaní učebných zdrojov a iných materiálno-technických zabezpečeniach.
Spolupráca so ZŠ Tomášikova
 Stretnutie učiteliek ZŠ a MŠ
 Prehliadka areálu ZŠ
 Vianočné vystúpenie
 Návšteva detí V ŠKD
 Mesiac knihy
 Spoločné rodičovské združenie
 Edukačné aktivity v MŠ
 Vyhodnotenie spolupráce
 MDD

Spolupráca s detskou knižnicou – OD MIER
Každý mesiac deti 5 – 6 ročné navštevovali mestskú knižnicu na Mieri. Každá návšteva bola tématický zameraná. Deti mali možnosť spoznávať rozdiely medzi knižnicou, kníhkupectvom, spoznávali rôzne rozprávky, príbehy. Aktivity na upevňovanie vedomostí boli zamestnankyňou knižnice pripravené na vysokej úrovni.
Spolupráca s CPPPaP
Odborná pomoc pri riešení problémov
Porady 2× ročne v centre s riaditeľom a všetkými zamestnancami
Prednášky
Program – Trieda plná pohody
Program pre rodičov – Rozvoj rodičovských zručnosti
Spolupráca s radou školy a Rodičovským združením

Spoločne organizovanie brigád
Spoločné organizovanie akcií
Zabezpečenie 2% daní
Materiálno – technické zabezpečenie školy
Pomoc pri zabezpečovaní sponzorstva

9. Hodnotenie koncepcie rozvoja školy.

Ciele vyplývajúce z koncepcie s plnia podľa možnosť a priebežne.
Hodnotenie smerom k dieťaťu:
 Humanizácia vzdelávania – vedieť rešpektovať dieťa, mať k nemu úctu sa prejavovali vo vzťahu medzi učiteľmi – deťmi – ostatnými zamestnancami školy. Pri rôznych aktivitách sa dodržiavali práva detí, s ktorými deťmi sú postupne oboznamované. Adaptácia detí na školu dobá.
 Počas celého roka sa uplatňovali práva dieťaťa, predchádzalo sa negatívnym prejavom správania sa v spolupráci s CPPPaP
 Deti boli podnecované aby prostredníctvom hlavnej metódy – hry- získavali čo najviac vedomostí, zručností na dosiahnutie kľúčových kompetencií.
 Realizáciou rôznych projektov si deti upevňovali poznatky o zdravom životnom štýle o ochrane prírodného prostredia.
 Rozvíjali sme celú osobnosť dieťaťa prostredníctvom vzdelávacích cieľov tak, aby na konci predprimárneho vzdelávania mali osvojené kľúčové kompetencie a boli pripravené na ďalšie vzdelávanie.
 Do výchovy a vzdelávania sme zaradovali čo najviac zážitkového učenia a aktivizujúcich metód.

Hodnotenie smerom k zamestnancom:
 Kontinuálne vzdelávanie prebieha podľa plánu
 2 učiteľky ukončili vzdelávanie na VŠ I. stupňa
 Zodpovedný prístup k zvereným úlohám, prezentujú na verejnosti školu a šíria jej dobré meno, prevládajú spoločné ciele
 Poznatky získané samoštúdiom a ďalším vzdelávaním sa aplikujú do praxe
 Uplatňovanie individuálneho prístupu k deťom, deti sú našimi partnermi
 Zamestnanci vytvárajú dobrú pracovnú klímu, majú vytvorené podmienky na prácu
 Získané poznatky na vzdelávaniach a samoštúdiom sa prezentujú na pedagogických radách, vyhotovujú sa rôzne metodické materiály a realizujú sa ukážky aktivít na metodických združeniach.

Ekonomika školy:
 V tomto školskom roku prebehla rekonštrukcia podlahy vo vstupnej hale, ktorú zabezpečilo rodičovské združenie z vlastných finančných zdrojov. Zriaďovateľ školy Mesto Košice súhlasil s touto rekonštrukciou.
 Prebehlo vymaľovanie školského oplotenia v spolupráci rodičovské združenie a s podporou Nadácie PONTIS.
 Celoročné dopĺňanie učebných zdrojov a literatúry
 Novozaložená predzáhradka v modernej forme

Naďalej je potrebné vymeniť okna na celej škole, ktoré sú v zlom technickom stave, hrozí nebezpečenstvo úrazu nielen pre deti, ale aj pre prevádzkové zamestnankyne, ktoré sa starajú o údržbu okien. Mnoho z nich je priklincovaných, tmel vypadáva rámov, sú popraskané, nalomené. Potrebujeme vyriešiť zadné oplotenie, ktoré je poškodené.

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti za školský rok 2014/2015 bola prerokovaná na pedagogickej rade dňa 23.06.2015.

V Košiciach: 07.07.2015 Mgr. Monika Nagyová
riaditeľka školy