Materská škola Obrancov mieru 20, Košice

Oznamy

Prijímanie žiadosti na prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok 2016/2017

Podmienky prijímania:

 • Na predprimárne vzdelávanie v MŠ sa prijíma spravidla dieťa od 3 rokov do 6 rokov.
 • Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku , ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky, alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky.
 • Výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, vrátane kapacitných možnosti školy.
 • Na školský rok 2016/2017 budú prijaté deti s nástupom k 01.09.2016.
 • Pri rozhodovaní o prijatí dieťaťa do MŠ budú posudzované žiadosti, ktoré zákonný zástupca doručil do MŠ v čase vyhlásenia termínu a podmienok.
 • Rozhodnutie o prijatí / neprijatí do materskej školy vydá riaditeľ MŠ po prerokovaní organizácie školského roka so zriaďovateľom školy najneskôr do 10.06.2016. Rozhodnutie si po tomto termíne prevezme zákonný zástupca v MŠ osobne.
 • Po splnení vyššie uvedených podmienok sa prednostne prijímajú detí, ktoré si vyžadujú diétne stravovanie pre nasledovné druhy diét: šetriaca, diabetická, bezgluténová / bezlepková/. Diabetická diéta bude poskytovaná pri ľahších formách ochorenia po dohode so zákonnými zástupcami dieťaťa.
 • Spôsob prijímania žiadostí a podmienky zápisu:
 • Dieťa sa do MŠ prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi školy. Pri podaní žiadosti je potrebné aby zákonný zástupca priniesol so sebou k nahliadnutiu občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.
 • Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu o prijatie do MŠ je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
 • Ak sa jedná o dieťa vyžadujúce diétny stravovací systém na diéty šetriaca, bezgluténová a diabetická predloží zákonný zástupca písomné posúdenie odborného lekára preukazujúce písomné posúdenie odborného lekára.
 • V prípade, že má dieťa rozhodnutie o dodatočnom odklade povinnej školskej dochádzky, zákonný zástupca ho predloží riaditeľovi školy , spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do MŠ aj s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa.

Žiadosť si vyzdvihníte v materskej škole.
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok 2016/2017 sa prijíma v MŠ v termíne:

03.05. 2016 – od 07.30 – do 17.00 hod.
04.05.2016 – od 07.30 – do 17.00 hod.
05..05.2016 – od 07.30 – do 17.00 hod.

V Košiciach: 29.01.2016

Mgr. Monika Nagyová
riaditeľka školy

Poplatky

ZOZNAM POPLATKOV
na školský rok 2015/2016

Platba Číslo účtu Spôsob platby Termín
Náklady na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ v zmysle VZN č. 103
deti od 3 rokov 15 €
deti do 3 rokov 50 €
mesačne
0442488082/5600 Internet banking, trvalý príkaz na 10. mesiacov, poštovou poukážkou do 15. dňa v mesiaci, do správy pre prijímateľa uviesť meno dieťaťa a triedu.

Poplatok za stravu je vyvesený vždy ku koncu mesiaca na nástenke pri jedálni 0442485009/5600 Internet banking, trvalý príkaz, poštovou poukážkou do 5. dňa v mesiaci,
v.s: číslo ktoré je tam uvedené
do poznámky meno dieťaťa a triedu