Materská škola Obrancov mieru 20, Košice

Oznamy

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
V zmysle vyhlášky MŠSR 308/2009 Z.z.§3ods.1 žiadam o prijatie do materskej školy Obrancov mieru 20, Košice 040 01

Meno dieťaťa..............................................................................nar.............................................
Národnosť...................................................................štátna príslušnosť.....................................
Rodné číslo...................................................................č. zdravotnej poisťovne...........................
Bydlisko......................................................................................č. tel..........................................
Prihlasujem svoje dieťa do MŠ...................................................počet súrodencov v MŠ............
Meno a priezvisko otca.................................................................................................................
Adresa zamestnávateľa...............................................................č. tel...........................................
Pracovné zadelenie.......................................................pracovná doba od.................do...............
Meno a priezvisko matky..............................................................................................................
Adresa zamestnávateľa...............................................................č. tel...........................................
Pracovné zadelenie.......................................................pracovná doba od.................do...............
E-mail :........................................................................................................................................
Vyhovuje mi prevádzka MŠ od 6.00 – 17.00 hod.

Záväzný nástup dieťaťa do MŠ...........................................................................

Vyjadrenie lekára:

Dieťa je vedené v odbornej poradni :

Zároveň sa zaväzujem, že budem pravidelne mesačne platiť príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a poplatok za stravu.

Dátum................................................................Podpis rodičov....................................................

S Ú H L A S zákonného zástupcu dieťaťa so spracovaním osobných údajov
V zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje Obrancov mieru 20 v Košiciach, týmto dávam dobrovoľne súhlas k spracovaniu a poskytovaniu osobných údajov môjho dieťaťa, ktoré škola nevyhnutne potrebuje.
Zoznam osobných údajov o dieťati :
a/ identifikácia osoby – meno priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, štátna príslušnosť, národnosť, bydlisko
b/ zdravie – zdravotný stav dieťaťa, údaje z preukazu poistenca
c/ mentálna identita vrátane výsledkov pedagogicko- psychologickej a špeciálno- pedagogickej diagnostiky
Zoznam osobných údajov – meno, priezvisko, bydlisko, telefónny kontakt.
Súhlasím tiež s tým, aby škola spracovala mnou poskytnuté úradné doklady kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním na nosič informácií i s tým, aby poskytla osobné údaje na ďalšie spracovanie oprávnenej právnickej osobe, ktorá moje osobné údaje nevyhnutne potrebuje ku svojej činnosti na základe zákona, na základe poverenia alebo na základe zmluvy, ktorú so školou uzatvorila.
Tento súhlas platí až do ukončenia dochádzky môjho dieťaťa do materskej školy.

Podpis rodičov :

Prijímanie detí do MŠ

Prijímanie žiadosti na prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok 2015/2016

Podmienky prijímania:

 • Na predprimárne vzdelávanie v MŠ sa prijíma spravidla dieťa od 3 rokov do 6 rokov.
 • Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky, alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky.
 • Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
 • Výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, vrátane kapacitných možnosti školy.
 • Na školský rok 2015/2016 budú prijaté deti s nástupom k 01.09.2015.
 • Pri rozhodovaní o prijatí dieťaťa do MŠ budú posudzované žiadosti, ktoré zákonný zástupca doručil do MŠ v čase vyhlásenia termínu a podmienok.
 • Rozhodnutie o prijatí / neprijatí do materskej školy vydá riaditeľ MŠ po prerokovaní organizácie školského roka so zriaďovateľom školy najneskôr do 31.05.2015. Rozhodnutie si po tomto termíne prevezme zákonný zástupca v MŠ osobne.
 • Po splnení vyššie uvedených podmienok sa prednostne prijímajú detí, ktoré si vyžadujú diétne stravovanie pre nasledovné druhy diét: šetriaca, diabetická, bezgluténová / bezlepková/. Diabetická diéta bude poskytovaná pri ľahších formách ochorenia po dohode so zákonnými zástupcami dieťaťa.

  Spôsob prijímania žiadostí a podmienky zápisu:

 • Dieťa sa do MŠ prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi školy. Pri podaní žiadosti je potrebné aby zákonný zástupca priniesol so sebou k nahliadnutiu občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.
 • Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu o prijatie do MŠ je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
 • Ak sa jedná o dieťa vyžadujúce diétny stravovací systém na diéty šetriaca, bezgluténová a diabetická predloží zákonný zástupca písomné posúdenie odborného lekára preukazujúce písomné posúdenie odborného lekára.
 • V prípade, že má dieťa rozhodnutie o dodatočnom odklade povinnej školskej dochádzky, zákonný zástupca ho predloží riaditeľovi školy spravidla do 15. apríla 2015 spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do MŠ aj s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok 2015/2016 sa prijíma v MŠ v termíne:

16.2.2015 – 07.30 – 17.00
17.2.2015 – 07.00 – 13.00
18.2.2015 – 07.00 – 13.00
19.2.2015 – 07.00 – 09.00
20.2.2015 – 07.30 –12.00

Mgr. Monika Nagyová
riaditeľka školy