Materská škola Obrancov mieru 20, Košice

Oznamy

Poplatky

ZOZNAM POPLATKOV
na školský rok 2015/2016

Platba Číslo účtu Spôsob platby Termín
Náklady na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ v zmysle VZN č. 103
deti od 3 rokov 15 €
deti do 3 rokov 50 €
mesačne
0442488082/5600 Internet banking, trvalý príkaz na 10. mesiacov, poštovou poukážkou do 15. dňa v mesiaci, do správy pre prijímateľa uviesť meno dieťaťa a triedu.

Poplatok za stravu je vyvesený vždy ku koncu mesiaca na nástenke pri jedálni 0442485009/5600 Internet banking, trvalý príkaz, poštovou poukážkou do 5. dňa v mesiaci,
v.s: číslo ktoré je tam uvedené
do poznámky meno dieťaťa a triedu